343/2000

Given i Helsingfors den 7 april 2000

Lag om ändring av 34 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 34 kap. 2 och 11 §, sådana de lyder i lag 578/1995, samt

fogas till 34 kap., sådant det lyder i nämnda lag 578/1995, en ny 12 § som följer:

34 kap.

Om allmänfarliga brott

2 §
Trafiksabotage

Den som

1) förstör ett trafikmedel, en fast plattform eller deras tillbehör eller en trafikled, en trafikanordning eller någon annan trafikutrustning eller skadar eller ändrar dem,

2) ger oriktig information om något som angår trafiken eller

3) utövar våld mot någon som befinner sig i ett trafikmedel, på en flygplats eller på en fast plattform eller mot den som sköter trafikledningsuppgifter, eller hotar en sådan person med våld

så att gärningen är ägnad att förorsaka allmän fara för liv eller hälsa i trafiken eller på den fasta plattformen skall, om gärningen bedömd som en helhet inte är ringa, för trafiksabotage dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

11 §
Kapning av fartyg

Den som med våld eller hot om våld obehörigen

1) ingriper i manövreringen av ett luftfartyg under flygning eller av ett fartyg i handelssjöfart,

2) på ett sätt som äventyrar flyg- eller sjösäkerheten bemäktigar sig ett luftfartyg eller ett fartyg i handelssjöfart eller

3) bemäktigar sig en fast plattform,

skall för kapning av fartyg dömas till fängelse i minst två och högst tio år.

Försök är straffbart.

Om en kapning som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten har medfört endast obetydlig fara för flyg- eller sjösäkerheten och brottet med beaktande av våldets eller hotets art eller andra omständigheter vid gärningen även bedömt som en helhet är ringa, skall gärningsmannen inte dömas för kapning av fartyg utan för de andra brott som gärningen innefattar.

12 §
Definition

Med fast plattform avses i detta kapitel en konstgjord ö, anläggning eller konstruktion som är permanent fastgjord vid havsbottnen för utforskning eller utvinning av tillgångar eller för annat ekonomiskt ändamål.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2000.

RP 152/1999
LaUB 3/2000
RSv 24/2000

Helsingfors den 7 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.