317/2000

Given i Helsingfors den 31 mars 2000

Lag om ändring av 9 a § lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 9 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 983/1996, samt

fogas till 9 a §, sådan den lyder i lag 1494/1995 och i nämnda lag 983/1996, nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., som följer:

9 a §

Det extra fronttillägget är till fullt belopp 45 procent, dock minst 25 procent, av den del av folkpensionen som överstiger 3 868,32 mark om året. Om personen i fråga har inkomst som avses i 26 och 27 § folkpensionslagen, sjunker den ovan nämnda procentsatsen om 45 procent med en procentenhet för varje årligt inkomstbelopp på 230 mark upp till inkomstgränsen enligt 26 § 1 mom. folkpensionslagen och därefter med en procentenhet för varje årligt inkomstbelopp på 569 mark. Vid fastställande av extra fronttillägg beaktas inkomsten på samma sätt som vid fastställande av folkpension.

Om folkpensionen enligt 25 a § folkpensionslagen har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp på 3 868,32 mark med uppskovsprocenten eller minskas det med tidigareläggningsprocenten.

Det extra fronttillägget för den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst bestäms dock utgående från en så stor del av folkpensionen över nämnda belopp som skulle betalas, om livräntan inte hade beaktats då folkpensionen bestämdes. Det extra fronttillägget för den som får pension eller någon annan därmed jämförbar fortlöpande förmån från utlandet bestäms utgående från en så stor del av folkpensionen som överstiger nämnda belopp och som skulle betalas, om de nämnda inkomsterna skulle beaktas när folkpensionen bestäms. Det extra fronttillägget är dock alltid minst 20 mark.Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

Förhöjningen av extra fronttillägg enligt denna lag beviljas utan ansökan med användning av de uppgifter som påverkar beloppet av extra fronttillägg och som folkpensionsanstalten förfogar över. Höjningen av det extra fronttillägget betalas retroaktivt senast i september 2000.

De markbelopp om vilka bestäms i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i januari 1986 har beräknats.

RP 13/2000
ShUB 6/2000
RSv 40/2000

Helsingfors den 31 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.