309/2000

Given i Helsingfors den 23 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om en riksomfattande etisk delegation inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 26 juni 1998 om en riksomfattande etisk delegation inom hälsooch sjukvården (494/1998) 3 § 2 och 3 mom. samt 4 § 1 mom. 2 punkten, samt

fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

3 §
Sammansättning

Medlemmarna skall vara insatta i etiska frågor inom hälso- och sjukvården. Medlemmarna skall representera åtminstone de uppfattningar som råder bland dem som anlitar och dem som ordnar service, hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt inom juridiken och den forskning som berör människors sjukdom och hälsa samt den etiska forskning som berör samhället. I delegationen skall finnas minst fyra riksdagsledamöter.

Om delegationens ordförande, vice ordförande eller någon annan medlem eller suppleant avgår eller avlider under en mandatperiod förordnar social- och hälsovårdsministeriet i stället för honom en representant för den återstående mandatperioden. Detsamma gäller en riksdagsledamot som är medlem av delegationen och som avgår från riksdagen eller skiljs från uppraget som riksdagsledamot mitt under valperioden eller som inte längre väljs in i riksdagen.


4 §
Medicinsk forskningsetisk sektion

Delegationen skall ha en medicinsk forskningsetisk sektion, som tillsätts av socialoch hälsovårdsministeriet. Sektionen skall


2) ge, efter att vid behov ha hört de ifrågavarande regionala etiska kommissionerna, det nationella utlåtandet om medicinska forskningsetiska frågor som förutsätts då man utför internationella multicenterundersökningar, om sektionen inte gett detta någon regional etisk kommission i uppdrag.


5 a §
Arvoden och ersättningar till den medicinska forskningsetiska sektionen

Om arvoden till sektionens medlemmar och suppleanter gäller vad som bestäms om arvoden till direktionerna vid statens ämbetsverk.

Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer om grunderna för arvoden till sakkunniga.

I fråga om resekostnadsersättningar iakktas statens gällande tjänste- och arbeskollektivavtal om resekostnadsersättningar.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2000.

Helsingfors den 23 mars 2000

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringsråd
Marja-Liisa Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.