297/2000

Givet i Åbo den 7 maj 1999

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 3 kap. 1 § 6 mom., sådant det lyder i kyrkomötets beslut 1249/1996,

ändras 3 kap. 1 § 3 mom., sådant det lyder i kyrkomötets beslut 679/1997, 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 5 § 2 mom. och 9 § 2 mom., samt

fogas till 3 kap. nya 1 a―1 c § och till kapitlets 5 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 kap.

Biskopsval och övriga val i stiftet

A. Biskopsval
1 §

Kyrkoherden skall tillse att lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet väljer elektorer och meddela valresultatet till domkapitlet och kontraktsprosten.


1 a §

Efter att meddelandet om elektorerna inkommit skall domkapitlet inom två veckor bestämma den dag då uppställningen av kandidater inleds och sända en förteckning över dem som valts till elektorer till stiftets kyrkoherdeämbeten.

Rätt att uppställa en kandidat vid biskopsval har en valmansförening som nämns i 18 kap. 3 § 4 mom. kyrkolagen. En präst som har gett sitt skriftliga samtycke till kandidatur får uppges i kandidatansökan.

Valmansföreningen skall sända stiftelseurkunden jämte kandidatansökan till domkapitlet senast inom två månader från det att uppställningen av kandidater inletts.

I fråga om valmansföreningens stiftelseurkund, hur denna lämnas in och publiceras, ombudets försäkran samt kandidatens skriftliga samtycke gäller i tillämpliga delar vad som i 4 kap. 6 § 2 mom. bestäms om val av ombud vid kyrkomötet.

Om ett nytt val av biskop måste inledas i enlighet med 18 kap. 4 a § kyrkolagen skall en kandidat som valmansföreningen tidigare ställt upp utan en ny stiftelseurkund alltjämt betraktas som valmansföreningens kandidat om inte valmansföreningen återkallat sin tidigare kandidatansökan eller den som uppställts som kandidat återkallat sitt samtycke inom den tid som anges i 3 mom.

1 b §

Efter att uppställningen av kandidater avslutats granskar domkapitlet inom två veckor stiftelseurkunderna jämte kandidatansökningar och bilagor samt bereder ombuden tillfälle att inom två veckor rätta fel i handlingarna. I fråga om rättelse av fel gäller i tillämpliga delar vad som i 4 kap. 8 § bestäms om val av ombud vid kyrkomötet.

1 c §

Domkapitlet skall inom två veckor efter att den tid som reserverats för rättelseförfarandet löpt ut

1) göra de rättelser som rättelseförfarandet ger anledning till i stiftelseurkunderna,

2) upprätta en förteckning över de valbara kandidaterna,

3) upprätta en kandidatförteckning genom att lotta kandidaternas ordningsföljd och numrera kandidaterna i löpande nummerföljd med början från nummer 2, samt

4) tillställa kontraktsprostarna kandidatförteckningen.

Domkapitlet skall sköta om tryckningen av kandidatförteckningen och röstsedlarna. Röstsedlarna skall utformas så att de uppfyller bestämmelserna i 2 kap. 10 § 1 mom. och 42 § 1 mom.

2 §

Biskopsval förrättas tidigast 30 dagar efter att den tid som avses i 1 c § har löpt ut. Röstningen äger rum i varje prosteri samtidigt i hela stiftet, varvid kontraktsprosten eller, om han är förhindrad, den i tjänsten äldsta kyrkoherden är ordförande för valförrättningen. Biskopen och lagfarne assessorn röstar i domprosteriet.


3 §

Ordföranden skall hålla bön och erinra de röstande om valets vikt samt uppmana dem att i den ordning som anges i 18 kap. 4 § 3 mom. kyrkolagen rösta på en präst som ställts på förslag och som de i anseende till gudsfruktan, lärdom och förmåga finner vara mest skickad till det lediga biskopsämbetet.


5 §

Om någon kandidat erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna vid valet fastställer domkapitlet valresultatet och utfärdar fullmakt till biskopsämbetet åt denna.

Om ingen erhållit sådan majoritet som anges i 2 mom. bestämmer domkapitlet att ett nytt val skall förrättas på det sätt som anges i 18 kap. 4 § 4 mom. kyrkolagen. I fråga om det nya valet, som skall förrättas inom 30 dagar från det första valet, gäller vad som i 4 § bestäms om förrättande av val.

C. Val av ombud till stiftsmöte
9 §

För valet skall kyrkoherden tillse att lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utser de i 19 kap. 13 § 1 mom. kyrkoordningen avsedda elektorerna samt meddela kontraktsprosten vilka som utsetts. Kontraktsprosten upprättar på grundval av dessa meddelanden en förteckning över de i valet röstberättigade elektorerna.Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2000.

Åbo den 7 maj 1999

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.