295/2000

Given i Helsingfors den 16 mars 2000

Statsrådets förordning om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, som fattats på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. och 12 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådana de lyder i lag 145/2000:

1 §
Ministeriets verksamhetsidé

Miljöministeriet arbetar för en hållbar utveckling. Målet är att få till stånd en god och trygg livsmiljö, att bevara naturens mångfald, att förebygga miljöskador och att utveckla bostadsförhållandena.

2 §
Organiserandet av arbetet

Vid miljöministeriet finns avdelningar och fristående enheter. Bestämmelser om miljöministeriets avdelningar och fristående enheter, om deras uppgifter och inbördes samarbete samt om hur verksamheten i övrigt skall ordnas ges i miljöministeriets arbetsordning.

I ministeriets arbetsordning föreskrivs också om hur ministeriet leder förvaltningsområdet, ledningen av ministeriet och ledningsgrupperna, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, placeringen av personalen, beredningen av ärendena samt om på vilka tjänstemän avgörandet av ärendena ankommer.

Närmare bestämmelser om avdelningarnas och de fristående enheternas interna organisation samt om personalens uppgifter ingår i avdelningens eller enhetens administrativa föreskrifter, som fastställs av avdelningens eller enhetens chef.

3 §
Ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde

Inom ministeriets förvaltningsområde finns Finlands miljöcentral, statens bostadsfond, de regionala miljöcentralerna och miljötillståndsverken. Om dessa föreskrivs separat.

4 §
Ledande tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chefen för en avdelning är överdirektör. Chef för en fristående enhet är en av ministern förordnad tjänsteman.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefen, överdirektörerna och tjänstemän som är chefer för fristående enheter högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för regeringsråd juris kandidatexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga, samt

3) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

6 §
Besättande av tjänsterna

Kanslichefen utnämns av republikens president på förslag av statsrådet.

Överdirektörer, regeringsråd, byggnadsråd, råd för internationella ärenden, miljöåd, regionplaneringsråd, bostadsråd, lagstiftningsråd, direktörer, ekonomidirektörer, naturvårdsdirektörer, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare utnämns av statsrådet.

Andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

7 §
Avgörande av ärenden

Ministern avgör de ärenden som avgörs vid ministeriet.

Ministeriets tjänstemän avgör i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning ärenden som avgörs vid ministeriet, om de inte är principiellt viktiga eller vittsyftande.

Ministern kan förbehålla sig avgörandet i ett ärende som en tjänsteman annars avgör. Samma rätt tillkommer i enskilda fall kanslichefen samt chefen för en avdelning och chefen för en fristående enhet i ärenden som kan avgöras av en underlydande tjänsteman.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 24 januari 1995 om miljöministeriet (54/1995) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen kräver får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om en tjänst har förklarats ledig att sökas eller har meddelats vara vakant innan denna förordning träder i kraft och utnämningen sker efter förordningens ikraftträdande, bestäms utnämningsbehörigheten enligt 6 § i denna förordning.

Helsingfors den 16 mars 2000

Miljöminister
Satu Hassi

Äldre regeringssekreterare
Riitta Rönn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.