288/2000

Given i Helsingfors den 17 mars 2000

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 2 § 1 mom., 132 och 132 a § samt 137 a § 2 mom.,

av dessa lagrum 132 § sådan den lyder i lagarna 201/1998 och 85/1999, 132 a § sådan den lyder i nämnda lag 201/1998 och 137 a § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 85/1999, samt

fogas till lagen nya 132 b och 132 c § som följer:

2 §

I denna lag avses med

1) A-pensionsstiftelse en pensionsstiftelse vars syfte är att bevilja enbart frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner,

2) B-pensionsstiftelse en pensionsstiftelse vars syfte är att bevilja enbart lagstadgade pensioner och andra förmåner,

3) AB-pensionsstiftelse en pensionsstiftelse vars syfte är att bevilja både frivilliga tilläggsförmåner (A-avdelning) och lagstadgade pensioner och andra förmåner (B-avdelning),

4) sampensionsstiftelse en pensionsstiftelse enligt 13 kap. till vilken det kan höra två eller flera arbetsgivare,

5) personer som hör till verksamhetskretsen sådana personer som står i arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande till arbetsgivaren eller hör till dennas ledning och är försäkrade i pensionsstiftelsen, samt med

6) tjänsteföretag en sammanslutning som för en pensionsstiftelse producerar tjänster som hänför sig till pensionsstiftelsens verksamhet.


132 §

Den som i egenskap av anställd hos en pensionsstiftelse eller dess tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av en uppgift på uppdrag av pensionsstiftelsen eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 132 b eller 132 c § har fått veta något om pensionsstiftelsens, en till pensionsstiftelsen hörande arbetsgivares eller en förmånstagares eller någon annans ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att saken röjs eller om inte annat bestäms i lag.

Om tystnadsplikt för den som utför en uppgift på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

132 a §

Till straff för brott mot den tystnadsplikt som avses i 132 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

132 b §

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten till

1) en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott, samt till

2) finansinspektionen och andra finska myndigheter som övervakar finansmarknaden.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i 1 mom. kan social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen till varandra lämna ut och använda uppgifter som omfattas av den tystnadsplikt som avses i 132 § endast för att

1) kontrollera att det finns förutsättningarna för att inleda försäkringsrörelse,

2) övervaka pensionsstiftelsers verksamhet, särskilt det försäkringstekniska pensionsansvaret, solvensställningen, förvaltnings och bokföringsförfarandet samt den interna revisionen, samt för att

3) förelägga sanktioner.

132 c §

Utan hinder av bestämmelserna i 132 § har en pensionsstiftelse rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten

1) till ett försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring,

2) till pensionsstiftelsens tjänsteföretag eller till den som på grundval av ett uppdrag sköter en uppgift som tilldelats av pensionsstiftelsen,

3) till en annan försäkringsanstalt i fråga om brott som riktats mot pensionsstiftelsen och i fråga om förmåner som sökts hos denna, om detta är nödvändigt för att förebygga brottslighet som riktas mot försäkringsanstalter och om datasekretessnämnden har beviljat tillstånd enligt 43 § personuppgiftslagen (523/1999) att behandla uppgifterna,

4) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, med social- och hälsovårdsministeriets tillstånd, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd tystnadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd kan beviljas för viss tid och till detta skall fogas de föreskrifter som behövs för att skydda allmänt och enskilt intresse; tillståndet kan återkallas när skäl därtill anses föreligga, samt

5) till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter som avses i 132 b § 1 mom., uppgifter som berör hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt.

En pensionsstiftelse kan i fall som avses i 1 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för skötseln av ärenden som avses i nämnda moment.

Social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov meddela föreskrifter om tillämpningen av 1 och 2 mom. i denna paragraf.

137 a §

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 4 § 3 mom., 6 § 4 mom., 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 2 mom., 41 § 1 mom. 3 punkten, 41 a § 1 och 2 mom., 41 b § 3 mom., 42 §, 43 § 2 och 3 mom., 45 § 4―6 mom., 46 § 1 mom., 3 mom. 3 punkten och 4 mom., 48 § 1 och 7 mom., 48 c § 2 och 5 mom., 55 § 3 mom., 64 §, 65 § 2 och 3 mom., 67 § 1 mom., 88 § 5 mom., 109 och 110 §, 120 § 4 mom., 122 §, 132 § 2 mom., 132 b §, 132 c § 1 mom. 4 punkten och 3 mom., 134 §, 135 § 2 mom. och 147 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

RP 136/1999
ShUB 3/2000
RSv 22/2000

Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.