287/2000

Given i Helsingfors den 17 mars 2000

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 3, 165 och 165 a §, 169 § 6 mom. och 172 a § 2 mom.,

av dessa lagrum 165 § sådan den lyder i lagarna 200/1998 och 84/1999, 165 a § sådan den lyder i nämnda lag 200/1998 och 172 a § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 84/1999, samt

fogas till lagen nya 165 b och 165 c § som följer:

3 §

I denna lag avses med

1) pensionskassa en försäkringskassa vars huvudsakliga syfte är att bevilja pensioner,

2) sjukkassa en försäkringskassa vars huvudsakliga syfte är att bevilja ersättning till följd av sjukdom,

3) verksamhetssektor de personer som kan vara försäkrade i kassan,

4) medlem en person som är försäkrad i försäkringskassan och som har rösträtt vid kassamötet; den vars status som försäkrad är beroende av en annan persons försäkring är inte medlem i kassan,

5) delägare den som betalar fortlöpande bidrag, samt med

6) tjänsteföretag en sammanslutning som för en försäkringskassa producerar tjänster som hänför sig till försäkringskassans verksamhet.

165 §

Den som i egenskap av anställd hos en försäkringskassa eller dess tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av en uppgift på uppdrag av försäkringskassan eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 165 b eller 165 c § har fått veta något om försäkringskassans, försäkringskassans delägares eller medlems eller någon annans ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att saken röjs eller om inte annat bestäms i lag.

Om tystnadsplikt för den som utför en uppgift på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

165 a §

Till straff för brott mot den tystnadsplikt som avses i 165 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

165 b §

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten till

1) en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott, samt till

2) finansinspektionen och andra finska myndigheter som övervakar finansmarknaden.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i 1 mom. kan social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen till varandra lämna ut och använda uppgifter som omfattas av den tystnadsplikt som avses i 165 § endast för att

1) kontrollera att det finns förutsättningar för att inleda försäkringsrörelse,

2) övervaka försäkringskassors verksamhet, särskilt den försäkringstekniska ansvarsskulden, solvensställningen, förvaltningsoch bokföringsförfarandet samt den interna revisionen, samt för att

3) förelägga sanktioner.

165 c §

Utan hinder av bestämmelserna i 165 § har en försäkringskassa rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten

1) till ett försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring,

2) till försäkringskassans tjänsteföretag eller till den som på grundval av ett uppdrag sköter en uppgift som tilldelats av försäkringskassan,

3) till en anställd vid försäkringskassenämnden eller en medlem av den för skötsel av ärenden som förelagts organet i fråga,

4) till en annan försäkringsanstalt i fråga om brott som riktats mot försäkringskassan och i fråga om förmåner som sökts hos denna, om detta är nödvändigt för att förebygga brottslighet som riktas mot försäkringsanstalter och om datasekretessnämnden har beviljat tillstånd enligt 43 § personuppgiftslagen (523/1999) att behandla uppgifterna,

5) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, med social- och hälsovårdsministeriets tillstånd, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd tystnadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd kan beviljas för viss tid och till detta skall fogas de föreskrifter som behövs för att skydda allmänt och enskilt intresse; tillståndet kan återkallas när skäl därtill anses föreligga, samt

6) till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter som avses i 165 b § 1 mom., uppgifter som berör hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning samt ställan- de under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt.

En försäkringskassa kan i fall som avses i 1 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för skötseln av ärenden som avses i nämnda moment.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov föreskrifter om tillämpningen av 1 och 2 mom. i denna paragraf.

169 §

En medlem av nämnden eller en anställd vid den har rätt att av en försäkringskassa få de upplysningar som är nödvändiga för utredningen av ett ärende som nämnden behandlar, utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i denna lag, samt av myndigheter och utövare av hälso- och sjukvårdsverksamhet utan hinder av vad som bestäms om tystnadsplikt för myndighet eller läkare och sjukvårdspersonal.

172 a §

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 8 § 2 mom., 65 §, 70 § 1 mom., 72 b §, 74 a § 1 mom. 3 punkten, 74 b § 1 och 2 mom., 74 c § 3 mom., 77 §, 79 § 2 mom., 83 § 3 mom. 3 punkten, 4 mom., 5 mom. 11 punkten och 7 mom., 83 a § 1 och 3 mom., 83 d § 5 mom., 91 § 4 mom., 96 §, 97 § 2 och 3 mom., 99 § 1 mom., 132 § 2 och 3 mom., 165 § 2 mom., 165 b §, 165 c § 1 mom. 5 punkten och 3 mom., 167―169 § och 170 § 4 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

RP 136/1999
ShUB 3/2000
RSv 22/2000

Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.