283/2000

Given i Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av försvarsministern, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974), sådant det lyder i lag 228/2000:

1 §

Militär förmansställning samt krigsmans utbildning, tjänsteställning och uppgift visas genom militär grad eller tjänstgöringsgrad.

2 §

Militära grader är

1) soldat,

2) korpral, övermatros,

3) undersergeant,

4) sergeant,

5) översergeant,

6) fältväbel, båtsman,

7) militärmästare, fänrik, underlöjtnant,

8) löjtnant,

9) premiärlöjtnant

10) kapten, kaptenlöjtnant,

11) major, kommendörkapten,

12) överstelöjtnant, kommendör,

13) överste, kommodor,

14) generalerna

a) brigadgeneral, flottiljamiral,

b) generalmajor, konteramiral,

c) generallöjtnant, viceamiral,

d) general, till vilken grad kan fogas ett prefix som anger vapenslag, och amiral.

I stället för den militära graden för soldat kan försvarsgrenens och vapenslagets grader eller de enskilda truppernas grader användas, på det sätt som kommendören för försvarsmakten särskilt bestämmer om dem som militärt kommandomål.

3 §

En tjänstgöringsgrad kan i det syfte som avses i 1 § användas i stället för en militär grad vid tjänstgöring i militära uppgifter. Till beteckningarna motsvarar tjänstgöringsgraderna de militära graderna i 2 §.

Kommendören för försvarsmakten bestämmer som militärt kommandomål hur tjänstgöringsgraderna jämställs med militära grader.

4 §

Den inbördes rangordningen mellan personer som har samma eller jämbördig militär grad eller tjänstgöringsgrad fastställs enligt tidpunkten för befordran eller förlänandet av tjänstgöringsgraden på det sätt som kommendören för försvarsmakten närmare bestämmer som militärt kommandomål.

5 §

De militära graderna för personer som tjänstgör som officerare är

1) premiärlöjtnant,

2) kapten, kaptenlöjtnant,

3) major, kommendörkapten,

4) överstelöjtnant, kommendör,

5) överste, kommodor,

6) brigadgeneral, flottiljamiral,

7) generalmajor, konteramiral,

8) generallöjtnant, viceamiral,

9) general och amiral.

6 §

De militära graderna för personer som tjänstgör som institutofficerare är

1) militärmästare, fänrik, underlöjtnant,

2) löjtnant,

3) premiärlöjtnant,

4) kapten och kaptenlöjtnant.

7 §

De militära graderna för dem som tjänstgör i sådana specialofficerstjänster som förutsätter högskoleexamen är de militära graderna enligt 5 §, till vilka har fogats ett prefix som har fastställts av kommendören för försvarsmakten och som visar verksamhetsområdet i fråga.

De militära graderna för dem som tjänstgör i sådana specialofficerstjänster som förutsätter examen på institutnivå är de militära graderna enligt 6 §, till vilka har fogats ett prefix som har fastställts av kommendören för försvarsmakten och som visar verksamhetsområdet i fråga.

En militäringenjör och en militärkapellmästare kan befordras till en specialofficersgrad som motsvarar major, kommendörkapten, överstelöjtnant eller kommendör.

8 §

De militära graderna är, när det gäller dem som hör till reserven eller lantvärnet

1) för manskapet soldat, korpral och övermatros,

2) för underofficerare undersergeant, sergeant, översergeant, fältväbel och båtsman samt militärmästare,

3) för institutofficerare fältväbel och båtsman, militärmästare, fänrik och underlöjtnant, löjtnant, premiärlöjtnant samt kapten och kaptenlöjtnant,

4) för officerare fänrik och underlöjtnant, löjtnant, premiärlötnant, kapten och kaptenlöjtnant, major och kommendörkapten, överstelöjtnant och kommendör, överste och kommodor, brigadgeneral och flottiljamiral, generalmajor och konteramiral, generallöjtnant och viceamiral samt general och amiral,

5) för specialofficerare de militära graderna enligt 7 §.

9 §

De militära graderna för värnpliktiga som fullgör sin beväringstjänst eller för kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst är soldat, korpral, övermatros, undersergeant och sergeant.

10 §

Den allmänna förutsättningen för befordran av personer som tjänstgör som officerare och institutofficerare är att den som befordras har tjänstgjort i närmast lägre grad under minst två år. När det gäller befordran till generalmajor skall tjänstgöringen likväl ha utförts i brigadgenerals eller överstes och när det gäller befordran till konteramiral i flottiljamirals eller kommodors grad eller i ovan nämnda grader under sammanlagt minst två år.

Av särskilda skäl kan undantag göras från den minimitid som anges i 1 mom.

11 §

Förutsättning för befordran är för personer som tjänstgör som officer

1) för befordran till premiärlöjtnant och kapten eller kaptenlöjtnant, sådan utbildning som krävs för officerstjänst,

2) för befordran till major eller kommendörkapten och överstelöjtnant eller kommendör, sådan utbildning som krävs för tjänsten som major eller kommendörkapten,

3) för befordran till överste eller kommodor och högre militära grader, sådan utbildning som krävs för tjänsten som överste och kommodor.

Av särskilda skäl kan officerare befordras till den militära grad för officerare som är närmast högre än den högsta graden enligt deras utbildning.

12 §

Förutsättning för befordran är för personer som tjänstgör som institutofficer

1) för befordran till militärmästare, fänrik eller underlöjtnant och löjtnant, sådan utbildning som krävs för grundtjänst för institutofficer,

2) för befordran till premiärlöjtnant och kapten eller kaptenlöjtnant, sådan utbildning som krävs för högre tjänst för institutofficer.

Av särskilda skäl kan institutofficerare befordras till den militära grad för institutofficerare som är närmast högre än den militära graden enligt deras utbildning.

13 §

Befordran till specialofficers militära grad förutsätter att den som befordras har sådan utbildning som krävs för tjänsten som specialofficer.

För befordran till den militära grad som följer på specialofficers militära grad fordras att den som befordras har tjänstgjort i närmast lägre specialofficersgrad eller motsvarande officersgrad eller institutofficersgrad under minst två år.

Av särskilda skäl kan undantag göras från den minimitid som anges i 2 mom.

Sådana legitimerade läkare, veterinärer och tandläkare samt diplomingenjörer som tjänstgör i specialofficerstjänst kan av särskilda skäl befordras direkt till en specialofficersgrad som motsvarar kapten eller kaptenlöjtnant.

14 §

Förutsättning för befordran till de militära grader som avses i 8 och 9 § är att den som befordras på det sätt som kommendören för försvarsmakten närmare bestämmer har fått utbildning som motsvarar uppgifter enligt en högre militär grad och till sina egenskaper även i övrigt är lämplig att bli befordrad.

15 §

Förutsättning för att någon skall förlänas en tjänstgöringsgrad är ett förordnande till en militär uppgift som motsvarar tjänstgöringsgraden.

16 §

Om behörigheten att befordra till officers och specialofficers militära grad samt vissa militära grader för institutofficerare samt att förläna en tjänstgöringsgrad som motsvarar generals militära grad bestäms i 9 § 1 mom. lagen om försvarsmakten. Tjänstgöringsgrader som motsvarar andra militära grader enligt nämnda lagrum än generals grad förlänas av kommendören för försvarsmakten.

Kommendören för militärlänet befordrar till övriga militära grader enligt denna förordning och förlänar motsvarande tjänstgöringsgrader. Det är likväl truppförbandets kommendör eller någon motsvarande person som befordrar till de militära grader som avses i 8 § 1 mom. och 9 § och som förlänar innehavare av militära specialtjänster tjänstgöringsgrader.

17 §

Det som i denna förordning bestäms om befordran av dem som tjänstgör som krigsmän tillämpas även på sådana tjänstemän vid försvarsministeriet och utrikesministeriet vars enda behörighetsvillkor för tjänsten är behörighet för militära tjänster.

I fråga om befordran av den civila personal och de innehavare av militära specialtjänster som är anställda vid försvarsministeriet eller försvarsmakten iakttas 14 och 16 § i tillämpliga delar.

18 §

Beträffande de militära graderna och tjänstgöringsgraderna för personer i sådant tjänstgöringsförhållande som avses i lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (514/1984) gäller vad som särskilt bestäms eller föreskrivs därom.

Den som tjänstgör i Förenta Nationernas fredsbevarande uppgifter eller i militära uppgifter i annan utrikestjänst och på vars tjänstgöringsförhållande den lag som nämns i 1 mom. inte tillämpas kan för den tid tjänstgöringen varar som tjänstgöringsgrad förlänas en militär grad som är högre än hans eller hennes egentliga militära grad.

19 §

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 15 juni 1994 om militära grader och tjänstgöringsgrader (500/1994) jämte ändringar.

De militära graderna för befattningsofficerare som hör till reserven eller lantvärnet är översergeant och de militära graderna för institutofficer enligt 8 § 3 punkten.

De som när denna förordning träder i kraft innehar överfältväbels eller överbåtsmans militära grad bibehåller den militära graden, om de inte såsom hörande till reserven eller lantvärnet befordras till följande militära grad. I den inbördes ordningsföljden för militära grader är överfältväbel och överbåtsman äldre än fältväbel och båtsman, men yngre än militärmästare, fänrik och under-löjtnant.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.