281/2000

Given i Helsingfors den 17 mars 2000

Lag om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 6 § 1 mom., 7 §, 32 § 1 mom. och 47 § 1 mom., av dessa lagrum 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1383/1995, samt

fogas till 8 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §

Om de allmänna utnämningsgrunderna bestäms i grundlagen. När en myndighet fattar beslut om en utnämning får den inte utan fog särbehandla någon på sådana grunder som nämns i 11 §.


7 §

Till följande tjänster kan endast finska medborgare utnämnas:

1) tjänsterna som justitiekansler och biträdande justitiekansler samt tjänsten som kanslichef och tjänsterna som referendarieråd såsom avdelningschefer vid justitiekanslersämbetet,

2) tjänster som statssekreterare, kanslichef, avdelningschef och byråchef samt motsvarande eller högre tjänster vid ett ministerium,

3) tjänster inom utrikesförvaltningen,

4) domartjänster,

5) tjänster som chef för ett ämbetsverk, dock inte tjänster som rektor för ett universitet,

6) tjänster som landshövding samt avdelningschef och länsberedskapsdirektör vid en länsstyrelse,

7) tjänster till vilka hör uppgifter som ankommer på allmän åklagare eller utmätningsman,

8) i polislagen (493/1995) nämnda polismanstjänster,

9) tjänster vars innehavare hör till ett fängelses direktion,

10) tjänster vid försvarsministeriet, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet,

11) andra tjänster vid skyddspolisen än tjänster som polisman,

12) tjänster vid tullverket till vilka hör rätt att anhålla, andra tjänster vid tullverket till vilka hör deltagande i övervakning och tryggande av den territoriella integriteten eller tjänster till vilka hör brottsundersökning och övervakningsuppgifter inom tullverkets verksamhetsområde,

13) tjänsten som chef för Luftfartsverkets myndighetsenhet, samt

14) tjänsten som sjösäkerhetsdirektör vid sjöfartsverket.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också när en tjänsteman med stöd av 9 § 1 mom. utnämns för att sköta uppgifter som hör till en tjänst som avses i 1 mom.

8 §

Om det inte är bestämt i lag om examina som krävs för statlig tjänst och om övriga motsvarande särskilda behörighetsvillkor, kan det bestämmas om dem genom statsrådsförordning, ifall detta är motiverat för skötseln av de uppgifter som hör till tjänsten. Statsrådet kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkor som bestämts genom förordning, dock inte för tjänster som domare.

32 §

När en tjänsteman har sagts upp av andra skäl än sådana som beror på tjänstemannen, och det ämbetsverk, där tjänstemannen sagts upp, inom 24 månader från utgången av uppsägningstiden behöver arbetskraft för samma eller liknande uppgifter, skall ämbetsverket hos den lokala arbetskraftsmyndigheten ta reda på om tidigare tjänstemän söker arbete genom denna myndighets förmedling och, om så är fallet, i första hand erbjuda dessa tidigare tjänstemän som uppfyller behörighetsvillkoren en uppgift eller en tjänst, i fråga om vilken den utnämnande myndigheten är någon annan än republikens president, statsrådets allmänna sammanträde, högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Tjänsten får härvid besättas utan att den förklaras ledig.


47 §

Om de grunder på vilka en domare kan förflyttas till en annan tjänst bestäms i grundlagen.Denna lag träder i kraft den 20 mars 2000.

Genom denna lag upphävs statsrådets beslut av den 16 februari 1995 om utlännings behörighet för statlig tjänst (192/1995).

RP 189/1999
FvUB 5/2000
RSv 17/2000

Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.