271/2000

Utfärdat i Helsingfors den 29 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelningsgrunderna för tilläggsstöd för maltkorn för 1999 och 2000 års produktion

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 3 § 2 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), 8 § 3 mom. statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 1999 (942/1998), sådant det lyder i beslut 218/1999, samt 7 § 3 mom. statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000 (27/2000) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller arealbaserat tilläggsstöd för maltkorn som betalas för 1999 och 2000 i form av nationellt stöd för växtodling.

2 §
Stödbelopp

Enligt 8 § 3 mom. i statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 1999 (942/1998), senare stödbeslutet för år 1999, sådant det lyder i beslut 218/1999, kan i stöd betalas högst 10 miljoner mark för 1999 års produktion. För 2000 års produktion kan enligt 7 § 3 mom. i statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000 (27/2000), senare stödbeslutet för år 2000, i stöd betalas högst 25 miljoner mark. För år 2000 kan i stöd dock betalas högst 350 mark per hektar.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om stödbeloppet, när den mängd maltkorn som sålts under regleringsåret 1999/2000 och, i fråga om 2000 års produktion, under regleringsåret 2000/2001 och som uppfyller kraven i 4 § är känd.

3 §
Omräkningskoefficient

Stöd enligt detta beslut kan betalas, om jordbrukaren under regleringsåret 1.7.1999― 30.6.2000 eller, i fråga om 2000 års produktion, under regleringsåret 1.7.2000― 30.6.2001 har sålt maltkorn som råvara för mälteriindustrin. När den sålda skördemängd som har de egenskaper som avses i 4 § divideras med 3 400 kg/ha fås det antal hektar som ligger till grund för stödbetalningen.

Stöd kan betalas högst för den odlingsareal som uppgetts som maltkorn på jordbruksskiftesblanketten i ansökan om stöd.

4 §
Godtagbar produktion

Maltkornet skall ha godkänts och sålts för användning som mältningsråvara. För maltkornet skall betalas ett pris som följer det grundpris som iakttas i mälteriernas kontraktsverksamhet, med beaktande av eventuella kvalitetskorrigeringar.

Stöd kan betalas för produktion som sker i stödområdena A―C2 norr och skärgården.

5 §
Ansökan om och utbetalning av stöd

Stödtagaren skall senast den 15 augusti 2000 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget lämna in ett intyg över den sålda maltkornsmängden samt över uppfyllandet av de villkor som nämns i 4 §. I fråga om spannmål som sålts under regleringsåret 2000/2001 skall intygen lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 31 juli 2001.

Stödet betalas till jordbrukare som uppfyller villkoren i stödbeslutet för år 1999 utan separat ansökan på basis av ansökan om nationellt stöd för växtodling. I fråga om maltkorn som sålts under regleringsåret 2000/2001 iakttas villkoren i stödbeslutet för år 2000.

6 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 8 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 29 februari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tommi Kämpe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.