244/2000

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 2000

Miljöministeriets beslut om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter bärs upp är de prestationer som räknas upp i bilagan till detta beslut.

3 §
Prestationer som prissätts på affärs- ekonomiska grunder

Sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller på basis av annan uppdragsgivning:

1) utbildningstjänster;

2) överlåtelse av data, direktanvändning av datasystem och informationssökning;

3) användning av lokaliteter som disponeras av miljötillståndsverket;

4) andra än i 2 § avsedda kopior av handlingar;

5) andra motsvarande prestationer.

4 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan uppbärs av den sökande en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift, om inte annat bestäms.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återsänt för behandling avdras det belopp som burits upp för miljötillståndsverkets tidigare beslut i ärendet.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2000 och är i kraft fram till utgången av år 2001.

I ärenden som anhängiggjorts vid vattendomstolen eller vid en regional miljöcentral innan detta beslut träder i kraft uppbärs avgiften för beslutet enligt de bestämmelser som var i kraft då ärendet anhängiggjordes.

Helsingfors den 23 februari 2000

Miljöminister
Satu Hassi

Regeringssekreterare
Jukka Nurmio

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.