229/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 mars 1999 om gränsbevakningsväsendet (320/1999) 1 § 1 mom., 3 § 1 mom., 7 § 2 mom., 48 § 3 mom., 49 § 2 och 3 mom., 64 § 1 mom. och 67 §, samt

fogas till lagen nya 47 a, 48 a och 48 b §, till 49 § ett nytt 4 mom. samt till lagen en ny 50 a § som följer:

1 §
Ställning och sammansättning

Gränsbevakningsväsendet ingår i Finlands inre säkerhetssystem och är samtidigt också en del av det yttre säkerhetssystemet. Gränsbevakningsväsendets högsta ledning och tillsyn ankommer på inrikesministeriet, om inte i denna lag bestäms något annat angående militära kommandomål.


3 §
Gränsbevakningsväsendets omedelbara ledning och gränsbevakningsmyndigheterna

Gränsbevakningsväsendets omedelbara ledning och tillsyn ankommer på chefen för gränsbevakningsväsendet. Chefen för gränsbevakningsväsendet har rätt att på föredragning avgöra förvaltningsärenden som gäller gränsbevakningsväsendet och dess verksamhetsområde, om det inte bestäms att de skall avgöras av någon annan myndighet. Chefen för gränsbevakningsväsendet har rätt att överta avgörandet av ett ärende som skall avgöras av någon annan gränsbevakningsmyndighet.


7 §
Uppgifter med anknytning till det militära försvaret

Om försvarsberedskapen kräver det, kan gränstrupperna eller delar av dem genom förordning som utfärdas av republikens president anslutas till försvarsmakten.

47 a §
Behandling av utlänningar som skall avvisas

Om verkställigheten av ett beslut om avvisning av en utlänning förutsätter att personen från ett i 4 § avsett gränsövergångsställe eller från något annat ställe inom gränsbevakningsväsendets bevakningsområde skall transporteras till ett gränsövergångsställe via ett sådant område som inte hör till gränsbevakningsväsendets bevakningsområde, har en gränsbevakningsman för transporten samma befogenheter utanför gränsbevakningsväsendets bevakningsområde som inom bevakningsområdet.

48 §
Behandling av personer som berövats sin frihet

För en sådan transport som behövs för att till polisen överlämna en person som har gripits eller anhållits eller som i övrigt med stöd av lag har berövats sin frihet har en gränsbevakningsman samma befogenheter utanför gränsbevakningsväsendets bevakningsområde som inom bevakningsområdet. Om polisen på grund av övriga tjänsteuppgifter eller av någon annan orsak inte omedelbart kan ta emot en person som avses i 1 eller 2 mom., får denne tillfälligt förvaras i gränsbevakningsväsendets utrymmen på gränsövergångsstället eller i den enhet inom gränsbevakningsväsendet som ligger närmast den plats där personen har gripits, dock högst 24 timmar efter frihetsberövandet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

48 a §
Militära kommandomål som gäller gränsbevakningsväsendet

Republikens president beslutar om betydande ändringar av gränstruppernas försvarsberedskap samt om andra vittsyftande eller principiellt viktiga militära kommandomål som gäller gränsbevakningsväsendet och som avser gränsbevakningsväsendets uppgifter med anknytning till det militära försvaret. Såsom ett militärt kommandomål beslutar presidenten också om befordran av en person som tjänstgör vid gränsbevakningsväsendet till officers, specialofficers eller institutsofficers militära grad.

Presidenten kan överta avgörandet av ett militärt kommandomål som skall avgöras av chefen för gränsbevakningsväsendet eller någon annan militär förman. Chefen för gränsbevakningsväsendet skall informera presidenten och inrikesministern om betydande militära kommandomål som hör till de militära förmännens behörighet.

Chefen för gränsbevakningsväsendet avgör andra militära kommandomål än sådana som skall avgöras av presidenten, om de inte enligt vad som bestäms eller föreskrivs skall avgöras av någon annan militär förman. En militär förman kan överta avgörandet av ett militärt kommandomål som skall avgöras av hans underordnade.

Om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål mellan chefen för gränsbevakningsväsendet och de militära förmän som är underställda honom och om den ordning i vilken militära kommandomål skall behandlas inom gränsbevakningsväsendet bestäms genom förordning som utfärdas av republikens president.

48 b §
Presidentens sätt att fatta beslut i militära kommandomål som gäller gränsbevaknings- väsendet

Presidenten fattar utom statsrådet beslut i militära kommandomål som gäller gränsbevakningsväsendet på föredragning av inrikesministern. Besluten kontrasigneras av inrikesministern. Vid föredragningen av saken har statsministern rätt att vara närvarande och uttala sin uppfattning om den.

Presidenten kan på eget initiativ eller på framställning av inrikesministern överföra ett militärt kommandomål för att avgöras av presidenten i statsrådet. Härvid beslutar presidenten om saken på föredragning av inrikesministern utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande.

49 §
Tjänster och utnämning till militära tjänster

Chefen för gränsbevakningsväsendet, biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet, generalmajor och konteramiral utnämns av republikens president. Presidenten fattar utnämningsbesluten i statsrådet utifrån statsrådets förslag till avgörande.

Övriga officerare vid gränsbevakningsväsendet utnämns av republikens president på föredragning av inrikesministern i den ordning som föreskrivs i 48 b § 1 mom.

Om utnämning till övriga tjänster vid gränsbevakningsväsendet bestäms genom statsrådsförordning.

50 a §
Myndighet som förordnar till en uppgift

En i 49 § 2 mom. avsedd tjänsteman förordnas till sin uppgift av republikens president i statsrådet utifrån statsrådets förslag till avgörande.

Om förordnande till en uppgift i fråga om andra officerare än de som avses i 1 mom. samt om förordnande till en uppgift i fråga om andra tjänstemän som tjänstgör i militära tjänster vid gränsbevakningsväsendet bestäms genom förordning som utfärdas av statsrådet.

Om behörigheten att förordna en person som tjänstgör i en civil tjänst vid gränsbevakningsväsendet till en uppgift bestäms genom förordning som utfärdas av statsrådet.

64 §
Ersättning för skada och olägenhet

Staben för gränsbevakningsväsendet beviljar och betalar ersättning för skada och olägenhet enligt 14 och 63 §.


67 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning som utfärdas av republikens president bestäms om

1) militära grader och tjänstgöringsgrader samt om grunderna för befordran till militära grader och förläning av tjänstgöringsgrader, samt om

2) gränsbevakningsväsendets uniform, emblem, förtjänstkors och förtjänstmedalj.

Genom förordning som utfärdas av statsrådet bestäms om

1) gränsbevakningsväsendets närmare sammansättning samt om uppgifterna för staben för gränsbevakningsväsendet och gränsbevakningssektionerna, sjöbevakningssektionerna samt andra enheter inom gränsbevakningsväsendet,

2) en gränsbevakningsmans tjänstetecken och vid behov om maktmedels- och skyddsredskap samt annan utrustning,

3) rätten att ordna gratis sjukvård för gränsbevakningsväsendets tjänstemän,

4) arrangemangen i fråga om den utbildning som ges vid gränsbevakningsväsendet, förfarandet vid elevurvalet, läroämnen, examensfordringar, bedömningsförfarandet samt om avbrytande av studierna beträffande tjänstemän som deltar i utbildningen, samt om

5) samordningen av de uppgifter som ankommer på polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet samt om samarbetet mellan dessa myndigheter och om handräckningsförfarandet.

Inrikesministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om förfarandet vid behandling av dem som gripits eller som annars berövats sin frihet, förvaring av egendom som omhändertagits, stoppande av fordon och användning av maktmedel samt om förfarandet när gränsbevakningsväsendet lämnar handräckning.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 177/1999
GrUB 4/2000
FvUU 1/2000
RSv 16/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.