217/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 3 a § 1 och 2 mom., 18 § 3 mom. och 24 §,

av dessa lagrum 3 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 960/1998, samt

fogas till lagen nya 7 c, 10 a och 10 b §, till 17 §, sådan den lyder i lag 430/1998, ett nytt 4 mom. samt till lagen nya 24 a―24 c § som följer:

3 a §
Nettobudgetering

Av följande inkomster och utgifter kan i statsbudgeten tas in endast de inkomstposter eller anslag som motsvarar skillnaden mellan dem (nettobudgetering):

1) nya statslån och amorteringar på statsskulden,

2) ränteinkomster, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt ränteutgifter, nedsättning av emissionspriset och kapitalförluster till följd av statslån,

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning,

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för,

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten,

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet skall betala till staten.

Vid nettobudgetering beaktas inte skatter, avgifter av skattenatur eller böter som inkomster. Överföringsutgifter eller återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt eller återbäring av sådana belopp eller statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun eller sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet skall betala till staten, samt investeringsutgifter eller inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier eller anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet eller försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering.


7 c §
Bestämmelser om användningen av anslag

Närmare bestämmelser om användningen av ett anslag i enlighet med budgeten kan utfärdas av statsrådet genom förordning. Nämnda bestämmelser kan dock utfärdas av ett ministerium genom förordning, om så bestäms särskilt genom lag eller besluts i budgeten.

10 a §
Beredningen av budgetpropositionen

Bestämmelser om skedena i beredningen av budgetpropositionen samt om det förfarande som skall iakttas vid beredningen kan utfärdas av statsrådet genom förordning.

10 b §
Verkställigheten av budgeten

Bestämmelser som behövs för verkställigheten av budgeten och för ordnandet av ekonomiförvaltningen kan utfärdas av statsrådet genom förordning.

17 §
Statsbokslutet

Närmare bestämmelser om upprättandet av statsbokslutet kan utfärdas av statsrådet genom förordning.

18 §
Statsbokslutsakten

En statlig skuld i utländsk valuta omräknas i finsk valuta enligt den sista kurs för finansåret som publicerats av Europeiska centralbanken eller Finlands Bank.

24 §
Överlåtelse av statens lösa egendom

Om inte något annat bestäms i lag eller besluts i budgeten, får ämbetsverk och inrättningar överlåta statens lösa egendom som är i deras besittning, förutsatt att överlåtelsen anses vara ekonomiskt motiverad och ändamålsenlig. Ämbetsverket eller inrättningen skall utverka samtycke av statsrådet till överlåtelsen, om värdet av den egendom som skall överlåtas är avsevärt eller om överlåtelsen annars skall anses vara betydande enligt vad statsrådet bestämmer genom förordning. Egendom får inte överlåtas till ett pris som understiger gängse värde eller utan vederlag, om inte något annat följer av sådana särskilda skäl i samband med överlåtelsen om vilka närmare bestämmelser utfärdas av statsrådet genom förordning.

Aktier, andelsbevis och andra värdepapper som ägs av staten och som förvärvats med stöd av riksdagens uttryckliga beslut får likväl inte överlåtas utan riksdagens samtycke, om inte överlåtelsen enligt vad som närmare bestäms genom förordning skall anses vara av ringa betydelse.

Om inte något annat bestäms i lag eller med stöd av lag, kan finansministeriet genom förordning utfärda bestämmelser om förvaltningen av aktier, andelsbevis och andra värdepapper som staten äger.

24 a §
Skuldskötsel

Bestämmelser om hur skötseln av statsskulden skall ordnas kan utfärdas av statsrådet genom förordning.

24 b §
Intern kontroll

Ämbetsverk och inrättningar skall se till att den interna kontrollen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt i deras egen verksamhet samt i verksamhet för vilken ämbetsverket eller inrättningen svarar.

Ämbetsverkens och inrättningarnas ledning skall leda ordnandet av den interna kontrollen och svara för att den är ändamålsenlig och tillräcklig.

Närmare bestämmelser om den interna kontrollen vid ämbetsverk och inrättningar samt om ordnandet av kontrollen utfärdas av statsrådet genom förordning.

24 c §
Bemyndigande att meddela föreskrifter

Statskontoret kan meddela närmare före-skrifter om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och övriga redovisning samt om upprättandet av bokslut och andra detaljer i fråga om funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000. Bestämmelserna i 3 a § 1 och 2 mom. kan från början av finansåret 2000 tillämpas på statsbudgeten för 2000.

RP 188/1999
StaUB 1/2000
RSv 13/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.