212/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/1995) 244 § 2 och 3 mom. och 247 §, samt

ändras 245, 246 och 248 § som följer:

245 §

Om behörighetsvillkoren för jordrättsdomare bestäms i lagen om utnämning av domare (205/2000). Jordrättsdomare skall vara insatta i fastighetsfrågor.

För tjänster som jordrättsingenjör krävs för uppgiften lämplig diplomingenjörsexamen som avlagts inom lantmäteri vid en teknisk högskola samt god erfarenhet av verkställande av fastighetsförrättningar och god förtrogenhet med värdering av fastigheter.

Angående behörighetsvillkoren för andra tjänster vid jorddomstolarna än de som nämns i 1 mom. bestäms genom förordning.

246 §

Om utnämning av jordrättsdomare och jordrättsingenjörer bestäms i lagen om utnämning av domare. För upprättande av framställning skall domarförslagsnämnden inhämta yttrande av lantmäteriverkets centralförvaltning om de sökande till en jordrättsingenjörstjänst.

Övrig personal anställs av jorddomstolen.

248 §

Tjänstledighet beviljas en jordrättsdomare för en kortare tid än ett år av hovrätten och för ett år eller längre tid av högsta domstolen.

Tjänstledighet beviljas en jordrättsingenjör för sex månader eller kortare tid av jordrättsdomaren, för kortare tid än ett år av hovrätten och för ett år eller längre tid av högsta domstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 109/1999
GrUU 13/1999
LaUB 1/2000
RSv 21/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.