205/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om utnämning av domare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillsättning av domartjänster och utnämning av domare för viss tid.

Domartjänster som avses i denna lag är

1) tjänsterna som president och ledamot vid högsta domstolen,

2) tjänsterna som president och ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen,

3) tjänsterna som president, hovrättslagman och hovrättsråd vid hovrätterna,

4) tjänsterna som lagman och tingsdomare vid tingsrätterna,

5) tjänsterna som överdomare och förvaltningsrättsdomare vid förvaltningsdomstolarna,

6) tjänsterna som försäkringsöverdomare, äldre försäkringsdomare och yngre försäkringsdomare vid försäkringsdomstolen,

7) tjänsterna som president och arbetsdomstolsråd vid arbetsdomstolen,

8) tjänsten som överdomare vid marknadsdomstolen, samt

9) tjänsterna som jordrättsdomare och jordrättsingenjör vid jorddomstolarna.

Om riksrätten bestäms i Finlands grundlag. Om Ålands förvaltningsdomstol bestäms i lagen om Ålands förvaltningsdomstol (547/1994).

2 kap.

Utnämning av ordinarie domare

2 §
Utnämnande myndighet

Ordinarie domare utnämns i enlighet med Finlands grundlag av republikens president utifrån statsrådets förslag till avgörande.

3 §
Ledigförklaring av tjänster

En ordinarie domartjänst skall innan den tillsätts förklaras ledig att sökas hos respektive domstol, om inte något annat följer av 4 §.

En tjänst förklaras ledig av den domstol som anges i förordning, som också beslutar om ny ledigförklaring av den och om förlängning av ansökningstiden.

4 §
Anmälningstjänster

Följande tjänster tillsätts utan att de förklaras lediga:

1) tjänsterna som president och ledamot vid högsta domstolen,

2) tjänsterna som president och ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen meddelar när tjänster som avses i 1 mom. är vakanta på samma sätt som då tjänster förklaras lediga. Anmälan till tjänsterna skall göras skriftligen till högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen före utgången av den utsatta tiden.

5 §
Tillsättning av anmälningstjänster

Republikens president utnämner presidenterna vid högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen utan sådan framställning som avses i denna lag.

Högsta domstolen gör en motiverad framställning om utnämning till en ledamotstjänst vid högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen gör en motiverad framställning om utnämning till en ledamotstjänst vid högsta förvaltningsdomstolen. Statsrådet tillställs framställningen för föredragning av utnämningsärendet för republikens president.

6 §
Domarförslagsnämnden

För tillsättningen av andra domartjänster än de som avses i 4 § finns en oberoende domarförslagsnämnd med uppgift att bereda tillsättningen av tjänsterna och göra motiverade framställningar om utnämning till domartjänster, som tillställs statsrådet för föredragning av utnämningsärendet för republikens president.

På begäran av en domstol som skall göra en framställning om utnämning av en ledamot av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan domarförslagsnämnden ge utlåtande i frågan.

7 §
Tillsättning av domarförslagsnämnden och dess sammansättning

Domarförslagsnämnden tillsätts för fem år i sänder.

Ordförande i domarförslagsnämnden är en av högsta domstolen vald ledamot och vice ordförande en av högsta förvaltningsdomstolen vald ledamot. Övriga ledamöter är en hovrättspresident, en överdomare vid en förvaltningsdomstol, en lagman vid en tingsrätt, en lagman vid en hovrätt eller ett hovrättsråd, en tingsdomare, en förvaltningsrättsdomare, en förvaltningsrättsdomare eller en domare vid någon av de specialdomstolar som nämns i 1 § 2 mom. 6―9 punkten, en advokat, en allmän åklagare och en ledamot som företräder den juridiska forskningen och undervisningen. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Statsrådet tillsätter domarförslagsnämnden sedan

1) högsta domstolen inom sig har utsett en ledamot och ersättare,

2) högsta förvaltningsdomstolen inom sig har utsett en ledamot och ersättare,

3) hovrättspresidenterna inom sig har utsett en ledamot och ersättare,

4) överdomarna vid förvaltningsdomstolarna inom sig har utsett en ledamot och ersättare,

5) högsta domstolen utifrån anmälan bland lagmännen vid tingsrätterna, lagmännen vid hovrätterna eller hovrättsråden och tingsdomarna har utsett ledamöter och ersättare,

6) högsta förvaltningsdomstolen utifrån anmälan bland förvaltningsrättsdomarna eller specialdomstolarnas domare har utsett ledamöter och ersättare,

7) Finlands Advokatförbund bland sina medlemmar har utsett den ledamot och ersättare som skall företräda advokatkåren,

8) riksåklagaren har utsett den ledamot och ersättare som skall företräda de allmänna åklagarna, och

9) justitieministeriet har utsett den ledamot och ersättare som skall företräda den juridiska forskningen och undervisningen.

När ledamöter och ersättare som avses i 3 mom. 5―9 punkten utses, skall kandidaterna vara två gånger så många som de ledamöter och ersättare som utnämns. Innan den ledamot och ersättare som avses i 3 mom. 9 punkten utses, skall justitieministeriet höra parter som företräder den juridiska forskningen och undervisningen.

Ledamöterna i domarförslagsnämnden och deras ersättare beviljas avsked av statsrådet, som med iakttagande av förfarandet vid tillsättandet av nämnden samtidigt utnämner efterträdare för återstoden av mandattiden.

8 §
Beslutförhet

Domarförslagsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst åtta ledamöter eller ersättare är närvarande.

9 §
Behandling av ärenden i domarförslagsnämnden

Innan domarförslagsnämnden gör en utnämningsframställning begär den utlåtande om de sökande av den domstol som har förklarat tjänsten ledig. I fråga om tingsdomartjänster begär nämnden dessutom utlåtande om de sökande av den tingsrätt där den ledigförklarade tjänsten är inrättad. Nämnden kan också inhämta andra utlåtanden och utredningar samt höra sökande och sakkunniga.

Innan utnämningsframställningen görs, skall de sökande ges tillfälle att yttra sig med anledning av de utlåtanden och utredningar som inhämtats under beredningen av utnämningsärendet.

Domarförslagsnämnden iakttar i tillämpliga delar förfarandet i denna paragraf också då den avger utlåtande enligt 6 § 2 mom.

10 §
Domstolarnas utlåtanden

Domstolarna avger utlåtande i frågor som gäller tillsättning av domartjänster enligt följande:

1) hovrätterna i en sammansättning med presidenten, hovrättslagmännen och två ledamöter utsedda av plenum för ett år i sänder,

2) vid en förvaltningsdomstol av ledningsgruppen,

3) försäkringsdomstolen i den sammansättning som anges i 5 § 4 mom. lagen om försäkringsdomstolen (14/1958),

4) vid en tingsrätt lagmannen efter att ha hört tingsdomarna eller ledningsgruppen vid tingsrätten, och

5) vid arbetsdomstolen av presidenten.

Domstolens utlåtande skall innehålla ett motiverat yttrande om vilken av de sökande som bör utnämnas.

11 §
Behörighetsvillkor och grunder för utnämning av domare

Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som har avlagt juris kandidatexamen och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter visat sig ha de insikter i de uppgifter som hör till tjänsten och de personliga egenskaper som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter. Om behörighetsvillkor för domartjänster som kräver sakkunskap inom något särskilt område kan bestämmas särskilt.

Till president och ledamot vid högsta domstolen samt till president och ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen kan utnämnas personer som har utmärkta lagkunskaper och som väl uppfyller kraven i 1 mom. Av presidenten för högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen krävs också ledarförmåga.

Till hovrättspresident, hovrättslagman, lagman vid en tingrätt, överdomare vid en förvaltningsdomstol, försäkringsöverdomare, president vid arbetsdomstolen samt överdomare vid marknadsdomstolen kan utnämnas personer som utöver vad som krävs i 1 mom. även har ledarförmåga.

12 §
Dispens

Dispens från behörighetsvillkoren kan inte beviljas i fråga om domartjänster.

13 §
Språkkunskaper

Om språkkunskaper som krävs för en domartjänst bestäms särskilt.

14 §
Redogörelse för bindningar

Den som föreslås bli utnämnd till en ordinarie domartjänst skall före utnämningen lämna en redogörelse enligt statstjänstemannalagstiftningen för sina bindningar.

Den som utnämnts till en ordinarie domartjänst skall utan dröjsmål anmäla ändringar och bristfälligheter i de uppgifter som avses i 1 mom. samt även annars lämna motsvarande redogörelse när den behöriga myndigheten begär en sådan.

Uppgifter som lämnats till en myndighet om en persons ekonomiska ställning är sekretessbelagda.

3 kap.

Domare för viss tid

15 §
Domare som utnämns för viss tid

Om en ordinarie domartjänst inte sköts av någon eller om domaren har förhinder eller är på semester kan en domare utnämnas till ett tjänsteförhållande för viss tid för att sköta tjänsten.

Till en domstol kan utnämnas domare för viss tid även när det på grund av antalet eller arten av de mål och ärenden som skall behandlas eller av andra särskilda skäl är nödvändigt.

I fråga om behörigheten för domare utnämnda för viss tid, deras rätt att kvarstå i tjänsten under den tid för vilken de har utnämnts samt lönegrunderna gäller vad som bestäms om behörigheten, rätten att kvarstå i tjänsten och lönen för motsvarande ordinarie domare.

16 §
Ledigförklaring av ett uppdrag som domare för viss tid

Innan en domare utnämns för viss tid, skall domstolen förklara uppdraget ledigt att sökas hos domstolen, om utnämningen gäller ett år eller längre tid.

Ett uppdrag som ledamot vid högsta domstolen eller ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen för viss tid skall meddelas vara vakant i enlighet med bestämmelserna i 4 § 2 mom.

17 §
Utnämning av vissa av de högsta domarna för viss tid

Republikens president utnämner en ledamot vid högsta domstolen för viss tid på framställning av högsta domstolen och en ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen för viss tid på framställning av högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta domstolen utnämner domare för viss tid till uppdragen som hovrättspresident, försäkringsöverdomare vid försäkringsdomstolen, president vid arbetsdomstolen, överdomare vid marknadsdomstolen och lagman vid en tingsrätt. Högsta förvaltningsdomstolen utnämner domare för viss tid till uppdraget som överdomare vid en förvaltningsdomstol.

18 §
Utnämning av övriga domare för viss tid

Högsta domstolen utnämner för ett år eller längre tid på framställning av en hovrätt domare till hovrätten och domare till en jorddomstol, på framställning av lagmannen vid en tingsrätt domare till tingsrätten samt på framställning av försäkringsdomstolen domare till försäkringsdomstolen.

För en kortare tid än ett år utnämner

1) hovrättspresidenterna domare till hovrätterna för en tid av längst två månader samt hovrätterna för en längre tid än två månader,

2) lagmännen vid tingsrätterna domare till tingsrätterna,

3) hovrätterna domare till jorddomstolarna.

Högsta förvaltningsdomstolen utnämner för ett år eller längre tid på framställning av en förvaltningsdomstol domare till förvaltningsdomstolen. När det gäller kortare tid än ett år utnämns domarna till förvaltningsdomstolarna av överdomarna vid förvaltningsdomstolarna för en tid av längst två månader samt av respektive förvaltningsdomstol för en längre tid än två månader.

I andra fall än de ovan nämnda utnämns domare för viss tid av respektive domstol.

19 §
Domare för viss tid och deras bindningar

Domare för viss tid skall innan de utnämns och under den tid tjänsteförhållandet varar lämna de redogörelser som avses i 14 §, om utnämningen gäller ett år eller längre tid. De som föreslås bli utnämnda till ledamot vid högsta domstolen eller ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen för viss tid skall dock alltid redogöra för sina bindningar.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §
Offentliggörande av anmälningsförfarande

Meddelande om anmälningsförfarande enligt 7 § 3 mom. 5 och 6 punkten skall offentliggöras på behörigt sätt.

21 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag samt domarförslagsnämndens byrå och personal utfärdas genom förordning.

Närmare bestämmelser om organiseringen av arbetet och behandlingen av ärenden i domarförslagsnämnden ges vid behov i en arbetsordning som fastställs av domarför slagsnämnden.

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

23 §
Övergångsbestämmelse

Tjänster som har meddelats vara vakanta och tjänster som har förklarats lediga att sökas innan denna lag har trätt i kraft tillsätts i enlighet med de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Domare som har utnämnts till ordinarie tjänster innan lagen har trätt i kraft skall lämna en redogörelse enligt 14 § för sina bindningar inom sex månader från ikraftträdandet.

RP 109/1999
GrUU 13/1999
LaUB 1/2000
RSv 21/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.