191/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av 2 a § lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 a § 2 mom. lagen den 29 december 1967 om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967), sådant detta lagrum lyder i lag 705/1997, som följer:

2 a §

Ikraftträdandet av de i 1 mom. avsedda förordningarna och uppgifter om de straffbestämmelser som gäller brott mot dem skall kungöras i Finlands författningssamling genom ett meddelande av utrikesministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 174/1999
GrUB 1/2000
RSv 7/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.