188/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om Finlands författningssamling

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Finlands författningssamling

Finlands författningssamling är en publikation för kungörande av författningar.

Till författningssamlingen hör en separat del (fördragsserien) för kungörande av fördrag och andra motsvarande dokument som innehåller internationella förpliktelser för Finland.

I författningssamlingen och fördragsserien kungörs också föreskrifter, beslut och tillkännagivanden enligt vad som bestäms i denna lag.

Bestämmelser om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar finns i en särskild lag.

2 kap.

Författningar, beslut och tillkännagivanden som skall publiceras i författnings- samlingen

2 §
Författningar

I författningssamlingen publiceras

1) lagarna,

2) riksdagens arbetsordning samt de av riksdagens plenum antagna reglementena och instruktionerna för riksdagsarbetet och organ valda av riksdagen,

3) förordningar utfärdade av republikens president och statsrådet, samt

4) förordningar utfärdade av ministerierna, om inte något annat följer av 4 § eller något annat anges i den lag som innehåller bemyndigandet att utfärda förordningen i fråga.

3 §
Riksdagens beslut om statsfinanserna

I författningssamlingen publiceras också

1) statsbudgeten och tilläggsbudgetar,

2) riksdagens beslut om att en budgetproposition iakttas tillfälligt som budget, samt

3) beslut om statsfinanserna som riksdagen fattat vid sidan om statsbudgeten eller en tilläggsbudget.

4 §
Beslut att publicera en ministerieförordning i ministeriets föreskriftssamling

Ett ministerium kan av särskilda skäl besluta att en ministerieförordning som har liten allmän betydelse publiceras i ministeriets föreskriftssamling och inte i författningssamlingen. I författningssamlingen skall då införas ett meddelande av ministeriet om hur förordningen har publicerats. Av meddelandet skall framgå var förordningen hålls tillgänglig för allmänheten och när förordningen träder i kraft.

5 §
Myndigheternas föreskrifter

De föreskrifter som andra statliga myndigheter utfärdar publiceras i myndighetens föreskriftssamling på det sätt som särskilt stadgas om publicering av föreskrifter.

Vid sidan av eller i stället för publicering i föreskriftssamlingen skall en myndighets föreskrifter publiceras i författningssamlingen, om så har bestämts i den lag som innehåller bemyndigandet att utfärda föreskrifterna. En myndighet kan också separat besluta att föreskrifter av allmän betydelse som den har utfärdat också skall publiceras i författningssamlingen vid sidan av eller i stället för i föreskriftssamlingen.

6 §
Andra beslut och tillkännagivanden

I författningssamlingen publiceras dessutom de beslut och tillkännagivanden om vilka så föreskrivs särskilt samt av riksdagen antagna författningar som gäller riksdagsarbetet eller organ som riksdagen väljer, om riksdagen särskilt beslutar om sådan publicering.

Statsrådet eller ett ministerium kan dessutom särskilt besluta att statsrådets, ett ministeriums eller någon annan myndighets beslut eller tillkännagivanden av allmän betydelse skall publiceras i författningssamlingen.

7 §
Författningars ikraftträdande

Bestämmelser om lagars ikraftträdande finns i grundlagen.

Av andra författningar skall framgå när de träder i kraft. Om en författning inte har publicerats senast den dag som i författningen anges för ikraftträdandet, träder den i kraft samma dag den publiceras.

3 kap.

Fördrag, författningar och meddelanden som skall publiceras i fördragsserien

8 §
Fördrag

I fördragsserien publiceras

1) fördrag som Finland har slutit inklusive Finlands reservationer, förklaringar och meddelanden, om inte något annat bestäms i denna lag, och

2) uppsägning av fördrag samt beslut som avser avbrott i tillämpningen eller verkställigheten av ett fördrag.

I fördragsserien publiceras i samband med fördrag även de ikraftträdandelagar och ikraftträdandeförordningar som gäller dem och som har publicerats i författningssamlingen.

Vad som i denna lag sägs om fördrag gäller även andra motsvarande dokument som innehåller internationella förpliktelser för Finland.

9 §
Publicering av fördrag på annat sätt än i fördragsserien

Statsrådet eller det behöriga ministeriet kan av särskilda skäl besluta att något annat fördrag än ett sådant som har godkänts av riksdagen eller som kräver riksdagens godkännande inte skall publiceras i fördragsserien, om

1) fördragsbestämmelserna har liten allmän betydelse, eller om

2) det inte är nödvändigt att i Finland utfärda en separat författning för att sätta fördragsbestämmelserna i kraft.

Ministeriet i fråga skall i de fall som avses i 1 mom. hålla fördraget tillgängligt för allmänheten på ett datanät eller på något annat sätt. I fördragsserien skall då publiceras ett meddelande av statsrådet eller ministeriet om den myndighet som tillhandahåller kopior av fördraget och som ger upplysningar om fördraget på finska och svenska.

10 §
Meddelanden om Finlands internationella förhållanden

I fördragsserien publiceras även, utöver de fördrag, beslut och meddelanden som nämns i 8 och 9 §, meddelanden om Finlands internationella förhållanden när så föreskrivs särskilt.

Statsrådet eller det behöriga ministeriet kan även särskilt besluta att ett meddelande om Finlands internationella förhållanden som har allmän betydelse skall publiceras i fördragsserien.

4 kap.

Utgivning av författningssamlingen och fördragsserien

11 §
Språk

Författningssamlingen och fördragsserien ges ut på finska och svenska, om inte något annat anges i denna lag.

Om finska eller svenska inte är ett autentiskt språk för ett fördrag, skall fördraget dessutom publiceras på åtminstone ett autentiskt språk.

I författningssamlingen och fördragsserien skall, enligt vad som föreskrivs i lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/1991), publiceras översättningar till samiska av författningar och fördrag samt andra i denna lag avsedda dokument och tillkännagivanden.

12 §
Publiceringssättet

Författningssamlingen och fördragsserien ges ut i tryckta häften.

Författningssamlingen och fördragsserien skall dessutom hållas gratis tillgängliga för allmänheten på ett datanät och de kan även ges ut i form av andra upptagningar än sådana som avses i 1 mom.

Bestämmelser om publicering av register till författningssamlingen och fördragsserien utfärdas genom statsrådsförordning.

13 §
Tidpunkten för publicering av författningar

Lagar skall publiceras i författningssamlingen utan dröjsmål efter att de har undertecknats av republikens president och kontrasignerats av den föredragande ministern.

Andra författningar skall publiceras i författningssamlingen i god tid innan de träder i kraft, om inte något annat följer av tidpunkten då de utfärdas.

Om det till följd av ett oöverstigligt hinder eller av något annat vägande skäl inte är möjligt att före den angivna tidpunkten för ikraftträdandet publicera en författning tryckt på det sätt som avses i 12 § 1 mom., skall det anses att författningen har blivit publicerad när den via ett datanät eller med hjälp av en i 12 § 2 mom. avsedd annan upptagning har gjorts tillgänglig för allmänheten. Författningen skall då publiceras i tryckt form så snart det är möjligt.

14 §
Tidpunkten för publicering av fördrag

Fördrag skall publiceras i fördragsserien utan dröjsmål efter det att Finland har fått kännedom om den tidpunkt då fördraget för Finlands del träder i kraft internationellt.

15 §
Tidpunkten för publicering av meddelanden, beslut och tillkännagivanden

Vad som sägs i 13 § 2 och 3 mom. gäller även meddelanden som avses i 4 § samt i tillämpliga delar föreskrifter och andra beslut och tillkännagivanden som publiceras i författningssamlingen.

16 §
Anteckningar i författningssamlingens och fördragsseriens häften

I början av varje häfte i författningssamlingen skall finnas rubriken "Finlands författningssamling" samt en innehållsförteckning där författningarnas eller tillkännagivandenas löpande nummer och rubrik införs. I början av häftet anges också utgivningsdatum.

I början av varje häfte i fördragsserien skall finnas rubriken "Finlands författningssamlings fördragsserie". I övrigt införs motsvarande uppgifter som nämns i 1 mom.

I författningssamlingens och fördragsseriens häften kan, på det sätt som anges i statsrådsförordning, antecknas också andra upplysningar som behövs för att identifiera häftet och de författningar, fördrag och tillkännagivanden som publiceras där samt för att hänvisa till riksdagshandlingar, författningar och föreskrifter. Justitieministeriet kan dessutom genom förordning utfärda närmare bestämmelser om hur anteckningarna skall göras.

17 §
Publiceringslov

För publicering av en författning eller ett fördrag i författningssamlingen eller fördragsserien ges ett publiceringslov, som skall innehålla uppgift om de i 16 § avsedda hänvisningar som skall antecknas i häftet samt de övriga upplysningar som behövs för publiceringen av författningen eller fördraget. Publiceringslov skall också ges för publicering i författningssamlingen eller fördragsserien av föreskrifter, beslut och tillkännagivanden som avses i denna lag.

Publiceringslovet riktas till den som i praktiken sköter utgivningen av författningssamlingen och fördragsserien.

Publiceringslov ges av en behörig tjänsteman vid statsrådet eller någon annan myndighet. Publiceringslov för publicering av riksdagens arbetsordning, reglementen och instruktioner som avses i 2 § 2 punkten samt i 3 § avsedda beslut av riksdagen och i 6 § 1 mom. avsedda författningar antagna av riksdagen ges dock av en behörig tjänsteman vid riksdagen.

Närmare bestämmelser om innehållet i publiceringslov och om hur publiceringslov ges kan utfärdas genom statsrådsförordning.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Utgivning och distribution av författningssamlingen

Justitieministeriet svarar för utgivningen och distributionen av författningssamlingen och fördragsserien. Ministeriet samarbetar med riksdagen samt statsrådets kansli och utrikesministeriet så att de olika intressenternas behov beträffande utgivningen av författningssamlingen och fördragsserien blir beaktade på behörigt sätt.

Praktiska uppgifter som hänför sig till utgivningen och distributionen av författningssamlingen och fördragsserien kan av justitieministeriet anförtros andra statliga myndigheter, inrättningar eller bolag eller enskilda personer, sammanslutningar eller stiftelser.

19 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom statsrådsförordning.

6 kap.

Ikraftträdande

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 maj 1982 om publicering av internationella överenskommelser (360/1982) och förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

21 §
Övergångsbestämmelser

Utan hinder av 18 § 2 mom. är de praktiska arrangemang som vid lagens ikraftträdande tillämpas vid utgivning och distribution av författningssamlingen och fördragsserien i kraft till och med den 31 mars 2003.

De bestämmelser och föreskrifter som när denna lag träder i kraft gäller angående sättet att hänvisa till Europeiska gemenskapernas rättsakter är i kraft tills något annat föreskrivs med stöd av 16 §.

RP 174/1999
GrUB 1/2000
RSv 7/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.