187/2000

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2, 3 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor enligt rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor, samt trädning i anslutning därtill.

Bestämmelser om stödsystemet ingår dessutom i kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Andra EG-rättsakter som gäller grunderna för beviljande av stöd

Bestämmelser om grunderna för beviljande av arealersättning för jordbruksgrödor och därtill ansluten ersättning för arealuttag, nedan stöd för jordbruksgrödor, ingår förutom i de förordningar som nämns i 1 § i följande förordningar:

1) rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen, nedan administrationsförordningen,

2) kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrationsoch kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem, samt

3) rådets förordning (EG) nr 1259/1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan horisontalförordningen.

Om frågor som regleras i administrationsförordningen bestäms i jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000). Om frågor som regleras i horisontalförordningen bestäms i jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (154/2000), nedan horisontalbeslutet.

3 §
Växter som berättigar till stöd

Arealbaserat stöd enligt stödsystemet för jordbruksgrödor betalas för spannmål, oljeväxter, proteingrödor, oljelin och ensilagevall som omfattas av stödsystemet och som definieras i artikel 1.2 och 1.3 samt i bilaga I till förordningen om jordbruksgrödor. Dessutom betalas stöd för areal som lagts i träda enligt stödsystemet för jordbruksgrödor.

Stödets omfattning bestäms enligt artikel 3.2 i tillämpningsförordningen enligt produktionsregion.

4 §
Skördenivåer

Som den skördenivå som definierar stödet för jordbruksgrödor används för spannmål, proteingrödor, oljelin, ensilagevall och träda 3,4 ton/hektar i produktionsregion A, 2,8 ton/hektar i produktionsregion B―C1, utom skärgården i produktionsregion C1, och 2,3 ton/hektar i skärgården i produktionsregion C1 samt i region C2―C4.

Som skördenivå för oljeväxter används i hela landet 1,59 ton/hektar multiplicerat med 1,95 (3,1 ton/hektar) år 2000 och 2001.

Med produktionsregionerna A―C4 i detta beslut avses regioner som definieras i statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000 (27/2000) och regioner som definieras i motsvarande senare beslut.

2 kap.

Undantag från 1991 års krav beträffande odling

5 §
Godkännande av ett icke stödberättigande basskifte som stödberättigande år 2000

Ansökan om temporärt godkännande av ett icke stödberättigande basskifte som stödberättigande skall lämnas in till den myndighet som avses i 7 § senast den 10 april 2000. Vid ansökan används jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 142 för år 2000 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2000.

Ansökan om rätt till stöd kan göras i fråga om basskiften som

1) röjts på basis av tillstånd till åkerröjning vilka beviljats under åren 1992―1994 enligt lagen om åkerröjningsavgift (602/1987) samt lagen om tidsbestämd begränsning av åkerröjning (1385/1991),

2) röjts på basis av sådana röjningsbeslut i samband med nyskiftesförrättningar enligt lagen om skifte (604/1951) eller fastighetsbildningslagen (554/1995) som vunnit laga kraft under tiden 1.1.1992―10.4.2000,

3) innehas på basis av en sådan skiftesplan för nyskiftesförrättningar enligt lagen om skifte (604/1951) eller fastighetsbildningslagen (554/1995) som vunnit laga kraft under tiden 1.1.1994―10.4.2000, eller

4) enligt utredning som sökanden företer har röjts under åren 1992―1994 på andra grunder än de som nämns i 1 och 2 punkten.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om grunderna för godkännande med beaktande av begränsningen i artikel 2.4 första stycket i tillämpningsförordningen.

6 §
Byte mellan stödberättigande och icke stödberättigande basskiften år 2000

Ansökan om byte mellan stödberättigande och icke stödberättigande basskiften skall lämnas in till den myndighet som avses i 7 § senast den 10 april 2000. Vid ansökan används jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 142 för år 2000 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2000.

Grunder för godkännande av byte är växtföljd, miljövård, växternas sundhet, myndighetens föreskrift och annan orsak som hänför sig till idkande av jordbruk. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om grunderna för godkännande av byte.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall senast den 5 maj 2000 fatta ett separat beslut om godkännande eller avslag på ansökan om byte.

7 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökan som avses ovan i 5 och 6 § skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan som har lämnats in per post anses ha lämnats in i tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad den sista ansökningsdagen och riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

8 §
Förenkling av skiftesindelningen år 2000

Som förenkling av skiftesindelningen kan år 2000 godkännas

1) förenkling av skiftesindelningen genom bildande av en helhet, dvs. ett icke stödberättigande basskifte, av flera små, inom ett stödberättigande basskifte intill varandra liggande icke stödberättigande basskiften som innehas av den som ansöker om stöd,

2) bildande av ändamålsenliga helheter av stödberättigande arealer på basis av ansökan som lämnats in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 10 april 2000, när det är fråga om nyskifte.

Villkor för godkännandet är att den stödberättigande arealen inte ökar på grund av de åtgärder som avses i 1 mom. Situationer som avses ovan i 1 mom. 1 punkten är bildande av ett enda icke stödberättigande basskifte av små icke stödberättigande basskiften som varit täckta av stubbar.

3 kap.

Jordbruksgrödor och ensilagevall

9 §
Godtagbart odlingssätt på orten

De jordbruksgrödor och den ensilagevall för vilka stöd söks skall enligt artikel 3.1 punkt b i tillämpningsförordningen besås i enlighet med den jordbrukarsed som är normal på orten. Avsikten skall vara produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Till den jordbrukarsed som är normal på orten hör att

1) åkern skall beredas på ändamålsenligt sätt,

2) sådden skall möjliggöra en jämn grodd,

3) sådana växtarter och växtsorter skall användas som lämpar sig för området, samt

4) en sådan mängd frön skall användas som beaktar området och frönas storlek.

10 §
Jordbruksskiftets tillstånd

Ett jordbruksskifte som berättigar till stöd för jordbruksgrödor skall till sitt kulturtillstånd vara sådant att det på jordbruksskiftet är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd i enlighet med den jordbrukarsed som är normal på orten. Vid bedömningen av kulturtillståndet beaktas inte att skiftet tidigare godkänts.

Jordbruksskiften som inte berättigar till stöd är t.ex. sådana som

1) har en så riklig förekomst av flyghavre att det inte är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd, eller

2) är bevuxna med sly.

11 §
Godkänt oljeväxt- och oljelinfrö

Om de såningsarealer för rybs och raps som berättigar till stöd bestäms i artikel 4.1 och 4.4 i tillämpningsförordningen. Stödberättigande är därtill sådana såningsarealer för rybs och raps som har besåtts med frön som avses i artikel 4.2 punkt a, c eller e i tillämpningsförordningen. Bestämmelser om jordbrukarens skyldigheter ingår i de nämnda punkterna i artikel 4.2 i tillämpningsförordningen.

Om avsaknaden av stödberättigande för ätliga solrosfrön föreskrivs i artikel 10.9 i förordningen om jordbruksgrödor och i artikel 4.5 i tillämpningsförordningen. På motsvarande sätt föreskrivs i bilaga I till förordningen om jordbruksgrödor om avsaknaden av stödberättigande till stöd för oljelin för sorter av spånadslin.

I syfte att visa att oljeväxt- och oljelinfrö är av en godkänd sort och kvalitet som berättigar till stöd skall garantibeviset och inköpskvittot uppbevaras under ansökningsåret och de tre följande kalenderåren. Solros och oljelinfrö som odlats på den egna lägenheten och som är av en godkänd sort får användas. Fröets ursprung skall kunna påvisas.

12 §
Godkänt frö av sötlupin

Om de sorter av sötlupin som berättigar till stöd bestäms i artikel 5 i tillämpningsförordningen. I syfte att visa att sötlupinfrö är av en godkänd sort och av en kvalitet som berättigar till stöd skall garantibeviset och inköpskvittot eller intyget över undersökningen av innehållet bittra frön enligt artikel 5 i tillämpningsförordningen uppbevaras under ansökningsåret och de tre följande kalenderåren.

Frö av sötlupin som odlats på den egna lägenheten och som är av en godkänd sort får användas. Fröets ursprung skall kunna påvisas.

4 kap.

Trädor

13 §
Skiften som godkänns som träda

Som träda som omfattas av stödsystemet för jordbruksgrödor godkänns trädesskiften som har tagits ur bruk enligt artikel 18 tillämpningsförordningen.

Som träda i enlighet med stödsystemet för jordbruksgrödor godkänns dock inte jordbruksskiften eller delar därav som till sitt kulturtillstånd är så dåliga att de inte skulle kunna användas för odling av jordbruksgrödor. Vid bedömningen av kulturtillståndet beaktas inte att jordbruksskiftet godkänts som träda under tidigare år. Skiften som inte berättigar till stöd är t.ex. sådana som

1) har en så riklig förekomst av flyghavre att det inte skulle vara möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd, eller

2) är bevuxna med sly.

Trädesersättning som är ansluten till stöd för jordbruksgrödor betalas dessutom för träda där råvaror för andra ändamål än livsmedelsbruk eller foder odlas, nedan non food-trädor. Om förutsättningarna för utbetalningen bestäms i kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999. Förordningen heter kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 1251/1999 beträffande användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller foder, nedan råvaruförordningen.

14 §
Trädans minimimängd

På en lägenhet som trädar enligt stödsystemet för jordbruksgrödor skall trädan sammanlagt omfatta minst 0,30 hektar.

15 §
Trädesskiftens storlek

Trädesskiften som berättigar till stöd för jordbruksgrödor skall enligt artikel 19.1 i tillämpningsförordningen omfatta minst 0,30 hektar. De skall vara minst 20 meter breda på mer än hälften av skiftet. Skiften som är mindre än detta godkänns endast om de på alla sidor har fasta gränser, dvs. utgör ett basskifte. Skiftet skall dock alltid fylla minimikravet på ett stödberättigande jordbruksskiftes storlek, dvs. 0,05 hektar.

16 §
Skötsel av trädesskiften

Annan bearbetning och gödsling av träda än sådan som hänför sig till i 17 § avsett anläggande av träda som är täckt av växtlighet samt till i 25 § avsedd sådd skall undvikas.

Om skötsel av trädesskiften bestäms i övrigt i horisontalbeslutet.

17 §
Växttäcket på trädesskiften

På träda får senast den 30 juni sås i 18―21 § avsedda växter för grönträda, växter för betesmark för vilt och växter för landskapsvård samt senast den 15 juni non food-växter. Dylika trädor fyller det krav på växttäcke som bestäms i horisontalbeslutet.

Enligt artikel 19.3 i tillämpningsförordningen får skörden på ett trädesskifte inte bärgas, transporteras bort eller vara till ekonomisk nytta för sökanden, med undantag av non food-trädor.

18 §
Växter på grönträda

Som träda som är täckt av växtlighet godkänns tidigare anlagd odlad vall eller grönträda. Till anläggandet av grönträda kan användas ett- eller flerårigt vallfrö eller en motsvarande vallfröblandning om de i 2 mom. avsedda begränsningarna beaktas.

På grönträda som anläggs kan såsom vallfrö som består av en enda sort sås endast sådant frö som ger en skörd som inte får säljas som utsäde. Om andelen kvävefixerande växter på grönträda som anläggs eller av växtlighet som anlagts 1998 eller senare bestäms i horisontalbeslutet.

19 §
Betesmark för vilt som är täckt av växtlighet

En träda som är täckt av växtlighet kan användas som betesmark för villebråd under trädesperioden och den höst och vinter som följer på trädan. För detta ändamål kan träda dock inte anläggas endast med spannmålsutsäde eller med en blandning av spannmålsoch baljväxtutsäde eller en blandning av spannmålsutsäde och oljeväxtfrö eller med något annat sådant utsäde eller någon annan sådan utsädesblandning vars skörd kan bärgas med skördetröska och användas till andra ändamål än viltvård. Ingen jordbruksgröda får utgöra mera än två tredjedelar av växtligheten. Betesmark för vilt får inte användas för andra ändamål än som betesmark för villebråd.

En träda som anlagts för utfodring av villebråd får inte slås så, att skörden transporteras bort. För hindrande av att skörden blir täckt av snö kan den slås i strängar. Det är tillåtet att sätta växtbeståndet på stör om hösten för utfodring av villebråd på plats direkt från störarna.

20 §
Landskapsträda som är täckt av växtlighet

En träda som är täckt av växtlighet kan anläggas med växter som främjar landskapets mångfald. Med växter som främjar landskapets mångfald avses t.ex. honungsfacelia, blåklint och kornvallmo. I denna avsikt kan trädan inte anläggas med växter som berättigar till stöd för jordbruksgrödor, t.ex. solros eller sötlupin. Landskapsträda får inte användas för annat syfte än till att främja landskapets mångfald.

21 §
Non food-trädor som är täckta av växtlighet

Vid skötsel av non food-trädor skall iakttas vad som bestäms i råvaruförordningen.

I Finland tillämpas inte artikel 6.3 andra stycket i förordningen om jordbruksgrödor som möjliggör nationellt kompletterande stöd när odlingar av mångåriga växter anläggs för produktion av biomassa. Inte heller tillämpas artikel 3.4 i råvaruförordningen, dvs. sökandens möjlighet att på sitt jordbruksföretag förädla råvara som skördats på non food-trädor till biogas.

22 §
Den maximala andelen frivillig träda

Producenten kan beviljas trädesersättning för frivillig träda, som kan omfatta högst

1) 40 procent av den sammanlagda arealen med jordbruksgrödor och ensilagevall samt träda enligt stödsystemet för jordbruksgrödor hos producenter vilkas i ansökan om stöd uppgivna odlingsareal för jordbruksgrödor och ensilagevall överskrider den kalkylerade odlingsareal som behövs för produktion av 92 ton spannmål,

2) 50 procent av den sammanlagda arealen med jordbruksgrödor och ensilagevall samt träda enligt stödsystemet för jordbruksgrödor hos producenter vilkas i ansökan om stöd uppgivna odlingsareal för jordbruksgrödor och ensilagevall är högst den kalkylerade odlingsareal som behövs för produktion av 92 ton spannmål.

De skördenivåer som används när den kalkylerade skörden på 92 ton räknas ut definieras i 4 §.

23 §
Förbjuden användning av träda

Som i artikel 19.3 i tillämpningsförordningen avsedd förbjuden jordbruksanvändning anses djurs betesgång på trädan. Ännu år 2000 kan även andra fleråriga växter än vallväxter godkännas som trädesväxter, om det inte är möjligt att skörda dem under trädesåret.

24 §
Avtalsträda

Den möjlighet som artikel 20 i tillämpningsförordningen ger att bevilja stöd för arealer som lagts i träda för en flerårsperiod som inte är längre än fem regleringsår tillämpas inte.

5 kap

Särskilda trädningssituationer

25 §
Sådd på trädesskiftet fr.o.m. den 15 juli

Ett trädesskifte kan fr.o.m. den 15 juli besås med sådana växter som kan skördas följande år. De åtgärder som föregår sådden, såsom bekämpning av ogräsväxter, kalkning, bearbetning och gödsling kan påbörjas tidigast den 16 juni.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om förutsättningarna för sådden och om inledandet av de åtgärder som föregår sådden.

26 §
Överföring av trädningsskyldigheten

En lägenhet som trädar skall uppfylla trädningsskyldigheten i fråga om varje produktionsområde, såvida trädningsskyldigheten inte överförs från ett produktionsområde till ett invidliggande.

Vid överföring av trädningsskyldigheten skall enligt artikel 23.5 i tillämpningsförordningen beaktas den ändring i trädningsskyldigheten som beror på kalkylerade skillnader i medelskörd så, att överföringen inte leder till att hektargränsen för den obligatoriska trädan underskrids.

27 §
Förverkligande av obligatorisk träda på specialområden

Arealer som omfattas av 20-åriga avtal om miljöspecialstöd för jordbruket eller arealer som beskogats enligt Europeiska gemenskapens program för beskogning av åkrar kan anmälas som träda i en omfattning som högst motsvarar lägenhetens trädningsskyldighet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

28 §
Sista dag för sådd

Den sista dagen för sådd som avses i artikel 24 i tillämpningsförordningen gäller hela landet. Enligt artikeln är den sista dagen för sådd den 15 juni, såvida kommissionen inte av särskilda skäl beviljar rätt att avvika från den sista dagen för sådd.

29 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om stöd för jordbruksgrödor får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

30 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut.

31 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 29 februari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1251/1999, EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2704/1999, EGT nr L 327, 21.12.1999, s. 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999, EGT nr L 280, 30.10.1999, s. 43
Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 165/94, EGT nr L 24, 29.1.1994, s. 6
Rådets förordning (EG) nr 3233/94, EGT nr L 338, 28.12.1994, s. 13
Rådets förordning (EG) nr 3235/94, EGT nr L 338, 28.12.1994, s. 16
Rådets förordning (EG) nr 2466/96, EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 820/97, EGT nr L 117, 7.5.1997, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1036/1999, EGT nr L 127, 21.5.1999, s. 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2714/1999, EGT nr L 327, 21.12.1999, s. 33
Kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, EGT nr L 391, 31.12.1992, s. 36
Kommissionens förordning (EG) nr 229/95, EGT nr L 27, 4.2.1995, s. 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1648/95, EGT nr L 156, 7.7.1995, s. 27
Kommissionens förordning (EG) nr 2015/95, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 2
Kommissionens förordning (EG) nr 1678/98, EGT nr L 212, 30.7.1998, s. 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2801/1999, EGT nr L 340, 31.12.1999, s. 29
Rådets förordning (EG) nr 1259/1999, EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 113
Kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999, EGT nr L 299, 20.11.1999, s. 16

Helsingfors den 23 februari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.