180/2000

Utfärdat i Helsingfors den 21 februari 2000

Handels- och industriministeriets beslut om flaskor som tjänar som mätbehållare

Handels- och industriministeriet har med stöd av 19 § 2 mom. justeringslagen av den 14 april 1965 (219/1965), sådant detta lagrum lyder i lag 1383/1994, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller flaskor som tjänar som mätbehållare och vilka används för lagring, transport och distribution av vätskor. De har en nominell volym av 0,05―5 liter, dessa volymer medräknade.

2 §
Definitioner

Flaskor som tjänar som mätbehållare är volymmärkta flaskor som är tillverkade av glas eller något annat material som har motsvarande metrologiska egenskaper och är konstruerade för att förslutas.

De volymmärkta flaskornas metrologiska egenskaper är sådana att deras innehåll kan mätas med tillräcklig noggrannhet när de fylls till en angiven nivå eller till en viss del av sin bräddvolym.

3 §
Epsilonmärkning

En volymmärkt flaska som stämmer överens med bestämmelserna i detta beslut får förses med en sådan epsilonmärkning som definieras i bilaga 1 punkt 5.

Innehållsvolymen i volymmärkta flaskor som har försetts med epsilonmärkning skall kontrolleras i enlighet med bilaga 1 punkt 6 och bilaga 2.

4 §
Övriga märkningar

Alla volymmärkta flaskor som har försetts med epsilon-märkning skall ha en märkning om nominell volym och påfyllningsmetod samt ett fastställt märke för tillverkaren i enlighet med bilaga 1 punkt 7.

I volymmärkta flaskor får dessutom finnas andra nödvändiga märkningar, om dessa inte förorsakar sammanblandning med de märkningar som krävs, och de får inte vara större än motsvarande märkningar med SI-enheter.

Innehållsmängden skall anges med de måttenheter som fastställs i måttenhetsförordningen (371/1992).

5 §
Övervakning och meddelande av anvisningar

Efterlevnaden av detta beslut övervakas av säkerhetsteknikcentralen.

Tillsynsmyndigheten kan i vilket skede som helst av saluhållandet utföra kontroller för att försäkra sig om att färdigförpackningarna stämmer överens med kraven.

Säkerhetsteknikcentralen kan meddela anvisningar som förenhetligar tillämpningen av bestämmelserna i detta beslut.

6 §
Tillverkarens ansvar

Tillverkaren ansvarar för att volymmärkta flaskor stämmer överens med kraven.

Tillverkaren skall hos säkerhetsteknikcentralen ansöka om godkännande av ett märke genom vilket han kan identifieras.

7 §
Utnämnande av kontrollorgan

Handels- och industriministeriet utnämner det kontrollorgan som avses i detta beslut.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 29 februari 2000.

Rådets direktiv 75/107/EEG, EGT nr L 42, 15.1.1975, s. 14

Helsingfors den 21 februari 2000

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Överinspektör
Veli Viitala

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.