179/2000

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 2000

Handels- och industriministeriets beslut om färdigförpackningar

Handels- och industriministeriet har med stöd av 19 § 2 mom. justeringslagen av den 14 april 1965 (219/1965), sådant det lyder i lag 1383/1994, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller färdigförpackningar som innehåller produkter som säljs efter volym eller vikt och vilka är avsedda att säljas i standardiserade enheter enligt sin nominella mängd.

De standardiserade enheterna motsvarar de värden som förpackaren har valt ut på förhand och som uttrycks i vikt- eller volymenheter och är minst 5 g eller 5 ml och högst 10 kg eller 10 l; eller som förpackas i formbeständiga behållare i enlighet med bilaga 5; eller som förpackas som aerosol i enlighet med bilaga 6.

Användningen av de nominella mängder för innehållet som anförs i bilagorna 3―6 garanterar att ingen stat som är medlem i Europeiska unionen på sitt område förbjuder marknadsföringen av färdigförpackningar. Endast värdena i bilaga 4 punkt 11 är obligatoriska.

2 §
Definitioner

En färdigförpackning är kombinationen av en produkt och den individuella förpackning som den är färdigförpackad i.

En produkt är färdigförpackad när den placeras i en förpackning av vilken beskaffenhet som helst utan att köparen är närvarande och mängden i förpackningen har ett förutbestämt värde som inte kan ändras utan att förpackningen antingen öppnas eller genomgår en märkbar förändring.

3 §
e-märkning

En färdigförpackning som stämmer överens med bestämmelserna i detta beslut får förses med e-märkning enligt punkt 3.3 i bilaga 1.

Innehållsmängden i färdigförpackningar som har försetts med e-märkning skall kontrolleras i enlighet med punkt 5 i bilaga 1 och bilaga 2.

I de fall en flerpack innehåller två eller flera färdigförpackningar skall varje enskild färdigförpackning och dess märkningar stämma överens med bestämmelserna. I de fall en färdigförpackning består av en eller flera separata förpackningar som inte är avsedda att säljas var för sig, skall färdigförpackningen och dess märkningar stämma överens med bestämmelserna.

4 §
Övriga märkningar

Alla förpackningar som har försetts med e-märkning skall ha en påskrift som anger produktens vikt eller volym i enlighet med bilaga 1.

Färdigförpackningar, som innehåller flytande produkter, märks med nominell volym i enlighet med bilaga 3, och färdigförpackningar som innehåller andra produkter märks med nominell vikt i enlighet med bilaga 4 utom när allmänt handelsbruk eller Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter något annat.

Om handelsbruket eller de nationella bestämmelserna inte är desamma i alla medlemsstater för en kategori produkter eller för en typ färdigförpackningar, skall dessa färdigförpackningar åtminstone förses med de angivelser av innehållsmängden som svarar mot det handelsbruk eller de nationella bestämmelser som gäller i destinationslandet.

Den märkning som anger innehållets nominella vikt eller nominella volym skall göras enligt punkt 3.1 i bilaga 1.

Innehållsmängden skall anges med de SI-måttenheter som fastställs i måttenhetsförordningen (371/1992).

5 §
Övriga måttenheter

I de fall där brittiska måttenheter (UK) får användas inom gemenskapen, skall uppgiften om innehållsmängden, om Storbritannien eller Irland önskar det, på deras nationella territorier åtföljas av en uppgift i motsvarande brittiska måttenheter. Omräkningsfaktorerna är:

1 g = 0,0353 uns (avoirdupois),

1 kg = 2,205 pund,

1 ml = 0,0352 flytande uns,

1 l = 1,760 pint eller 0,220 gallon.

Till utgången av den övergångsperiod då parallella märkningar får användas inom gemenskapen, får innehållsmängden som uttrycks i SI-enheter också uttryckas med andra måttenheter.

Märkningar med andra måttenheter får inte vara större än motsvarande märkningar med SI-enheter.

6 §
Övervakning och meddelande av anvisningar

Efterlevnaden av detta beslut övervakas av säkerhetsteknikcentralen samt av de konsument- och livsmedelsmyndigheter som handhar produktövervakningen.

Tillsynsmyndigheterna kan i vilket skede som helst av saluhållandet utföra kontroller för att försäkra sig om att färdigförpackningarna stämmer överens med kraven.

Säkerhetsteknikcentralen kan meddela anvisningar som förenhetligar tillämpningen av bestämmelserna i detta beslut.

7 §
Ibruktagande av e-märkning

Användningen av e-märkning i färdigförpackningar kan inledas när en anmälan om saken har lämnats in till kontrollorganet och den faktiska innehållsmängden i varje förpackning mäts eller en annan godtagbar metod är i användning.

Senast inom sex månader från det anmälan har gjorts skall kontrollorganet göra kontroller hos förpackaren, importören eller dennes representant.

8 §
Förpackarens ansvar och kontroll

Förpackaren eller importören ansvarar för att en färdigförpackning stämmer överens med kraven, vilket dessutom säkerställs i enlighet med punkt 4 i bilaga 1.

9 §
Utnämnande av kontrollorgan

Handels- och industriministeriet utnämner det kontrollorgan som avses i detta beslut.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 29 februari 2000.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 25 april 1994 om ikraftträdandet av vissa av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om färdigförpackningar (303/1994).

Rådets direktiv 75/106/EEG, 76/211/EEG och 80/232/EEG jämte ändringar

Helsingfors den 23 februari 2000

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Överinspektör
Veli Viitala

Bilagor 1-6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.