155/2000

Utfärdat i Helsingfors den 15 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller det integrerade system för administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor och därtill ansluten trädning, nedan det integrerade systemet, vilket skall iakttas vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor.

Bestämmelser om det integrerade systemet ingår i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen, nedan administrationsförordningen. Bestämmelser om det integrerade systemet ingår dessutom i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Ansökan om stöd för jordbruksgrödor år 2000

Ansökan om arealstöd för jordbruks- och ensilagegrödor, nedan stöd för jordbruksgrödor, och om därtill ansluten trädesersättning skall inlämnas till den myndighet som avses i 13 § senast den 26 maj 2000. I samband med ansökan skall nödvändiga bilagor inlämnas till myndigheten.

Ansökan om stöd skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A, 101B, 102A och 102B för år 2000 eller på datautskrifter enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2000. Ansökan om stöd kan inte lämnas in utan basskiftesblankett nummer 102A, som är förhandsifylld eller ifylld på annat sätt.

Om basskiften efter föregående år har delats, sammanslagits eller varaktigt tagits ur bruk eller om nya basskiften har bildats eller om förändringar i besittningen av basskiften har skett skall dessutom jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 102C för år 2000 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2000 lämnas in.

3 §
Utmärkning av skiften

Sökanden skall i ansökan med siffror samt bokstavsbeteckningar ange alla nya, förändrade och i jordbruksanvändning kvarstående oförändrade bas- och jordbruksskiften.

Med basskifte avses ett åkerområde eller något annat jordbruksområde som hör till en gårdsbruksenhet och som avgränsas av ett vattendrag, ett gränsdike, ett utfallsdike, en väg, en skog, gränsen för ett produktionsområde, en kommungräns eller motsvarande. Ett basskifte omfattar endast ett markanvändningsslag och hör till en enda gårdsbruksenhet, med undantag för de fall som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt. Basskiftena anges i ansökningsblanketterna med de signum som myndigheterna har givit dem eller som U-skiften.

Ett jordbruksskifte som avses i artikel 1.4 i administrationsförordningen är högst så stort som ett basskifte och ansluter sig alltid till ett sådant. Jordbruksskiftena i varje basskifte anges med bokstäver från A framåt.

4 §
Anmälningsnoggrannheten i fråga om arealen

Bas- och jordbruksskiftenas odlade och icke odlade arealer skall uppges i hektar med två decimalers noggrannhet.

5 §
Arealer som administrationen har godkänt

Sådana arealer enligt artikel 9.2 i tillämpningsförordningen som administrationen har godkänt är arealer som mätts med takymeter, GPS-utrustning eller med en motsvarande mätnoggrannhet vid en kontroll i det andra skedet som administrationen utfört.

Om mätresultat som avses i 1 mom. inte är tillgängliga, utgör de senast digitaliserade arealer som meddelats producenten före inlämnandet av stödansökan arealer som administrationen har godkänt.

Ett undantag i fråga om de digitaliserade arealer som avses i 2 mom. utgörs av skiften där arealskillnaden jämfört med den areal som konstaterats vid kontrollmätningen är mera än en och en halv gång eller basskiftet inte har indelats i jordbruksskiften på ett korrekt sätt inom gränserna för mätnoggrannheten.

6 §
Minsta jordbruksskifte som kan stödas

Det minsta jordbruksskifte för vilket stöd för jordbruksgrödor kan sökas och betalas eller som kan godkännas som foderareal är 0,05 hektar.

7 §
Kartbilaga

Till ansökan om stöd skall fogas en karta, om

1) producenten vill ändra på digitaliseringen av ett sådant basskifte som kommit i producentens ägo eller besittning efter föregående år,

2) basskiftets gränser har förändrats jämfört med den föregående digitaliserade basskifteskarta som har tillställts producenten,

3) stöd söks för ett nytt basskifte eller ett sådant basskifte som har odlats men som inte har digitaliserats tidigare, eller

4) driftscentrets läge har ändrats.

Av den karta som avses i 1 mom. skall framgå det aktuella basskiftet och alla dess gränser.

Som kartbilaga till ansökan om stöd godkänns en kopia i skala 1:5 000 av utskrivna digitaliserade basskifteskartor. Om en sådan kopia inte finns godkänns en kopia i skala 1:5 000 av ortokartor med gränselement och en kopia i skala 1:10 000 av grundkartor på vilka fastighetsgränserna utmärkts.

8 §
Anmälan om såningsarealer år 2000

Då det gäller ändringar i odlingsarealen skall en anmälan om såningsarealer inlämnas till den myndighet som avses i 13 § senast den 15 juni 2000.

En anmälan om såningsarealer skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för år 2000 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jordoch skogsbruksministeriet för år 2000.

9 §
Ansökningar och meddelanden som lämnats in för sent

På stöd för jordbruksgrödor och därtill ansluten trädesersättning som utbetalats med stöd av en försenad stödansökan, bilagan till stödansökan eller anmälan om såningsarealer görs avdrag enligt vad som bestäms i artikel 8 i tillämpningsförordningen.

10 §
Möjligheten att göra ändringar efter ansökningstiden för den som ansöker om stöd för basskifte

Såsom sådana särskilda fall som avses i artikel 4.2 i tillämpningsförordningen godkänns dödsfall som drabbat sökanden, äktenskap och ändring av bolagsform samt köp, försäljning, arrendering och utarrendering av basskiften. I dessa fall kan stöd för jordbruksgrödor betalas till någon annan än sökanden för ett enskilt basskifte, om utredningar om saken och blanketterna nummer 117 och 102C senast den 15 juni inlämnas till den myndighet som avses i 13 §.

Stöd för jordbruksgrödor kan betalas till den nya ägaren eller innehavaren endast i fråga om de basskiften som den första sökanden uppgivit enligt vad som bestäms i artikel 4.2 punkt a första stycket punkt i) i tillämpningsförordningen.

Vid tillämpningen av möjligheten att göra ändringar definieras gårdsbruksenheten och sökanden enligt vad som bestäms om dem i artikel 1.4 i administrationsförordningen.

11 §
Strykning av ett skifte i en stödansökan

Ett skifte eller en del av skiftet kan strykas i en stödansökan. Strykningen skall anmälas skriftligen till den myndighet som avses i 13 § innan de kontrollkontakter som avses i artikel 4.2 punkt a andra stycket i tillämpningsförordningen.

12 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

När besittningen av en hel lägenhet överförs enligt artikel 14a i tillämpningsförordningen efter att stödansökan har lämnats in och innan stödet för jordbruksgrödor betalats ut skall stödet betalas till den som övertar gårdsbruket.

Till den myndighet som avses i 13 § skall senast den 11 september inlämnas utredningar om saken och blanketterna nummer 156 och 102C.

13 §
Inlämnande av ansökningar om stöd

Ansökan om stöd och utredningarna med bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan om stöd som har lämnats in per post anses ha lämnats in i tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

14 §
Mätningsnoggrannheten i fråga om övervakningen

Vid övervakningen av stöd för jordbruksgrödor och trädesersättning samt vid bestämmandet av påföljderna av missbruk tillämpas kommissionens anvisningar och den mätningsnoggrannhet som används vid nationella lantmäteriförrättningar.

15 §
Minimibeloppet av stödet för jordbruksgrödor

Stöd för jordbruksgrödor beviljas inte om beloppet av stödet är 50 euro eller mindre.

16 §
Förvaring av dokument

Producenten skall förvara dokument som hänför sig till ansökan om stöd för jordbruksgrödor under en tid som omfattar minst det år då ansökan gjordes och tre kalenderår därefter.

17 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om stöd för jordbruksgrödor och trädesersättning i anslutning därtill får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

18 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

19 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 23 februari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1251/1999, EGT nr L 160, 26.6.1999 s. 1, rådets förordning (EG) nr 2704/1999, EGT nr L 327, 21.12.1999 s. 12, rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 1, rådets förordning (EG) nr 165/94, EGT nr L 24, 29.1.1994, s. 6, rådets förordning (EG) nr 3233/94, EGT nr L 338, 28.12.1994, s. 13, rådets förordning (EG) nr 3235/94, EGT nr L 338, 28.12.1994, s. 16, rådets förordning (EG) nr 2466/96, EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 1, rådets förordning (EG) nr 820/97, EGT nr L 117, 7.5.1997, s. 1, rådets förordning (EG) nr 1036/1999, EGT nr L 127, 21.5.1999, s. 4, kommissionens förordning (EG) nr 2714/1999, EGT nr L 327, 21.12.1999, s. 33, kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, EGT nr L 391, 31.12.1992, s. 36, kommissionens förordning (EG) nr 229/95, EGT nr L 27, 4.2.1995, s. 3, kommissionens förordning (EG) nr 1648/95, EGT nr L 156, 7.7.1995, s. 27, kommissionens förordning (EG) nr 2015/95, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 2, kommissionens förordning (EG) nr 1678/98, EGT nr L 212, 30.7.1998, s. 23, kommissionens förordning (EG) nr 2801/1999, EGT nr L 340, 31.12.1999, s. 29

Helsingfors den 15 februari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.