154/2000

Utfärdat i Helsingfors den 17 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2, 3 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller tillämpningen av förutsättningarna i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan horisontalförordningen, i fråga om följande stödsystem och marknadsorganisationer, nedan stödsystem, samt stöd och bidrag i samband med dem:

1) rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor,

a) stöd för jordbruksgrödor för spannmål, proteingrödor, oljeväxter, oljelin, ensilagevall och träda,

2) rådets förordning (EEG) nr 1308/70 om den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa,

a) produktionsstöd för spånadslin (den andel som betalas till jordbrukarna),

b) produktionsstöd för fiberhampa,

3) rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål,

a) kompensationsbetalning för stärkelsepotatis,

4) rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött,

a) tjurbidrag,

b) bidrag för stutar (bidrag för kastrerade tjurar),

c) dikobidrag (inklusive dikobidrag för kvigor samt nationellt kompletterande dikobidrag vid gemensam finansiering),

d) extensifieringsersättning och därtill anknutet mjölkkobidrag i bergsområden,

e) slaktbidrag och tilläggsstöd,

5) rådets förordning (EG) nr 2467/98 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött,

a) bidrag per tacka,

b) tilläggsbidrag för tackor som fötts upp på områden som berättigar till kompensationsbidrag, samt

6) rådets förordning (EG) nr 2799/98 om att fastställa ett agromonetärt system för euron,

a) kompensationsstöd.

2 §
Definition

I detta beslut avses med vattendrag sådana vattendrag som avses i 1 kap. 1 och 2 § vattenlagen (264/1961).

2 kap.

Växtodling och trädor

3 §
Miljövillkor för arealbaserade stöd och träda

För erhållande av de arealbaserade stöd och den kompensationsbetalning för stärkelsepotatis som nämns i 1 § skall miljövillkoren i 4―9 § iakttas vid odlingen av grödor som ingår i de stödsystem som avses i 1 § 1―3 punkten och vid trädningen.

4 §
Växtskydds- och gödselmedel

Om gödselmedel används på ett jordbruksskifte, skall de användas så att tillverkarens användningsrekommendationer inte överskrids samt så att omsorgsfullhet och eventuella användningsbegränsningar för fabrikatet i fråga iakttas.

Om växtskyddsmedel används på ett jordbruksskifte, skall de användas så att de bruksmängder som anges på försäljningsemballaget inte överskrids samt så att omsorgsfullhet och eventuella användningsbegränsningar för preparatet i fråga iakttas.

På trädesskiften är kemisk bekämpning av ogräs möjlig tidigast den 15 juni.

5 §
Bekämpning av flyghavre

Om flyghavre förekommer på ett jordbruksskifte skall växtbeståndet slås i god tid innan flyghavren går i vippa eller så skall flyghavreindividerna plockas eller flyghavren bekämpas på annat sätt så som bestäms i lagen om bekämpning av flyghavre (178/1976).

6 §
Dikesrenar och skötseln av dem

På den del av ett jordbruksskifte som gränsar till ett vattendrag eller till ett utfallsdike skall det finnas en ungefär 60 centimeter bred obearbetad dikesren där varken gödsel- eller växtskyddsmedel sprids.

Punktvis bekämpning av ogräs och flyghavre är möjlig enligt villkoren för miljöstöd för jordbruket.

7 §
Växttäcket på trädesskiften

På den del av ett trädesskifte som gränsar till ett vattendrag skall det finnas en minst tre meter bred träda som är täckt av växtlighet, om det inte annars finns en så bred strandvegetation.

På viktiga områden som reserverats för vattenförsörjning, på grundvattenområden av klass I och II samt på skyddsområden för vattentäkter skall trädningen främst ske genom träda som är täckt av växtlighet.

Om trädan överskrider 30 procent av lägenhetens basareal skall den del som överskrider 30 procent vara träda som anlagts med växter för grönträda, växter för betesmark för vilt eller växter för landskapsvård eller som non food -träda, dvs. träda som är täckt av växtlighet. Med basareal avses den sammanlagda arealen av jordbruksgrödor och ensilagevall som avses i förordningen om jordbruksgrödor samt träda i anslutning till stödsystemet för jordbruksgrödor.

8 §
De kvävefixerande växternas andel av växtbeståndet på trädesskiften

I fråga om träda som är täckt av växtlighet och som anläggs senast den 30 juni kan högst 40 procent av fröblandningens vikt utgöra frö av kvävefixerande växter. Med kvävefixerande växter avses klöverarter, vickerarter, blålusern och getruta.

Om en träda som är täckt av växtlighet är ett vallskifte som anlagts tidigare, förutsätts i fråga om växtbestånd som anlagts 1998 och därefter att en fröblandning av vars vikt högst 40 procent utgjort frö av kvävefixerande växter har använts vid anläggningen.

9 §
Landskapsvård och upprätthållande av mångfalden på trädesskiften

För bibehållande av odlingsförhållandena på trädesskiften skall växtbeståndet på trädesskiften som är täckta av växtlighet, utom på trädesskiften som anlagts med växter för betesmark för vilt eller växter för landskapsvård samt non food-trädor, slås det tredje trädesåret och varje påföljande år under vilket skiftet fortfarande utgör träda.

För bibehållande av odlingsförhållandena på trädesskiften skall växtbeståndet på andra trädesskiften än sådana som är täckta av växtlighet och växtbeståndet på trädesskiften som anlagts med växter för betesmark för vilt eller växter för landskapsvård slås alltid när slåtter behövs för bekämpning av ogräs eller sly.

Slåttern skall ske senast den 31 augusti året i fråga. Den skall utföras så, att fåglarnas häckning inte störs.

3 kap.

Husdjursproduktion

10 §
Miljövillkor för husdjursproduktion

För erhållande av de djurbidrag som nämns i 1 § 4 och 5 punkten skall följande miljövillkor som gäller betning och skötsel av foderskiften iakttas inom husdjursproduktionen:

1) foderskiftet får inte överbetas så att växttäcket förstörs på grund av betningen annanstans än längs djurens gångstigar och på de platser där djuren ges vatten, intar föda och samlas,

2) om underbetning av foderskiftet äventyrar bevarandet av ett öppet odlingslandskap skall foderskiftet slås vid behov,

3) om stenighet förhindrar slåtter som avses i 2 punkten, skall foderskiftet skötas på annat sätt minst vart femte år så, att det öppna odlingslandskapet bevaras,

4) om betning sker på grundvattenområden av klass I och II, skall grundvattenskyddet beaktas,

5) om gödselmedel används på foderskiftet, skall de användas så att tillverkarens användningsrekommendationer inte överskrids samt så att omsorgsfullhet och eventuella användningsbegränsningar för fabrikatet i fråga iakttas,

6) om växtskyddsmedel används på foderskiftet, skall de användas så att de bruksmängder som anges på försäljningsemballaget inte överskrids samt så att omsorgsfullhet och eventuella användningsbegränsningar för preparatet i fråga iakttas,

7) för minskande av miljöolägenheterna skall det på den del av ett foderskifte som gränsar till ett vattendrag eller till ett utfallsdike finnas en ungefär 60 centimeter bred dikesren där varken gödsel- eller växtskyddsmedel sprids, samt

8) om flyghavre förekommer på foderskiftet skall växtbeståndet slås i god tid innan flyghavren går i vippa eller så skall flyghavreindividerna plockas eller flyghavren bekämpas på annat sätt så som bestäms i lagen om bekämpning av flyghavre (178/1976).

På dikesrenar punktvis bekämpning av ogräs och flyghavre är möjlig enligt villkoren för miljöstöd för jordbruket.

11 §
Djurtätheten på den åkerareal som kan användas till stallgödselspridning

Den genomsnittliga djurtätheten under kalenderåret, som beräknas utgående från nötkreaturen på lägenheten och de tackor som ansökan om bidrag omfattar, kan vara högst 2,3 djurenheter per hektar som används för jordbruksändamål på lägenheten och uppgetts i stödansökan och på den eventuella kontraktsareal som kan användas till stallgödselspridning.

De skogsbeten och andra motsvarande för betning användbara arealer som lägenheten besitter kan läggas till den areal som används för jordbruksändamål på lägenheten.

Djurenheterna beräknas enligt omräkningstalen i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött. Djurenheterna beräknas på samma sätt som i fråga om extensifieringsersättningen.

4 kap.

Påföljder av underlåtenhet att iaktta miljövillkoren

12 §
Växtodling och trädor

Om en producent inte iakttar miljövillkoren för växtodling och trädning på ett skifte, sänks de stöd som ingår i de stödsystem som anges i 1 § 1―3 punkten med 500 mark per hektar för jordbruksskiftet. Kompensationsstödet betalas utgående från det sänkta stödbeloppet. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om stödsänkningen.

Om det krav på växttäcke som ingår i 7 § 3 mom. inte uppfylls, sänks stödet med ett belopp som man får genom att multiplicera den trädesareal som inte uppfyller kravet på växttäcke med 500 mark per hektar.

Om producenten systematiskt underlåter att iaktta miljövillkoren eller om överträdelsen av miljövillkoren är grov, betalas för jordbruksskiftet i fråga inga sådana stöd som ingår i de stödsystem som anges i 1 § 1―3 och 6 punkten.

13 §
Husdjursproduktion

Underlåtenhet att iaktta den djurtäthetsbegränsning för husdjursproduktionen som nämns i 11 § sänker bidragen i de stödsystem som anges i 1 § 4 och 5 punkten med 10 procent. Kompensationsstödet betalas utgående från det sänkta stödbeloppet. Om överskridningen av djurtätheten inte är betydande eller långvarig ges bara en anmärkning om saken år 2000.

Om producenten på något skifte inte iakttar miljövillkoren för foderskiften sänks de bidrag som foderskiftet i fråga ligger till grund för totalt med 500 mark per hektar. Kompensationsstödet betalas utgående från det sänkta stödbeloppet. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om bidragssänkningen.

Om producenten systematiskt underlåter att iaktta miljövillkoren eller om överträdelsen av miljövillkoren är grov, betalas till producenten inga sådana bidrag som ingår i de stödsystem som anges i 1 § 4―6 punkten.

5 kap.

Begränsning av utbetalningar

14 §
Grunder för indragning av stöd

De i artikel 7 i horisontalförordningen avsedda grunderna för indragning av sådana stöd och bidrag som avses i detta beslut är följande:

1) producenten har uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter i ansökan,

2) för erhållande av stöd har någon omständighet eller åtgärd givits en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga karaktär eller ändamål,

3) det framgår att producenten behandlar djur på ett sätt som strider mot djurskyddsbestämmelserna,

4) produktionsarrangemang har vidtagits för erhållande av extensifieringsersättning, eller

5) det är uppenbart att produktionsverksamheten har ordnats endast för erhållande av stöd och inte i syfte att producera produkter som duger till försäljning och marknadsföring.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om förvägran av stöd.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om direktstöd får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringslagen (1336/1992).

16 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut.

17 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 23 februari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1259/1999, EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 113, rådets förordning (EG) nr 1251/1999, EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 1, rådets förordning (EEG) nr 1308/70, EGT nr L 146, 4.7.1970, s. 1, rådets förordning (EEG) nr 1766/92, EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 21, rådets förordning (EG) nr 1254/1999, EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 21, rådets förordning (EG) nr 2467/98, EGT nr L 312, 20.11.1998, s. 1, rådets förordning (EG) nr 2799/98, EGT nr L 349, 24.12.1998, s. 1

Helsingfors den 17 februari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.