145/2000

Given i Helsingfors den 18 februari 2000

Lag om ändring av lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922) 2 a § och mellanrubriken före den,

sådana de lyder i lag 1120/1993,

ändras 2 § 2 mom., 4 §, 5 § och mellanrubriken före den, 7 och 9 §, 11 § 2 mom. samt 12 §,

sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 590/1956, 4 § i lag 374/1967 samt 5 § och mellanrubriken före den, 7 och 9 §, 11 § 2 mom. och 12 § i nämnda lag 1120/1993, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i lag 977/1995, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 1 b § och i stället för den 3 § och den mellanrubrik före den vilka upphävts genom sistnämnda lag en ny 3 § och en ny mellanrubrik som följer:

1 §

Vid statsrådet finns justitiekanslersämbetet enligt vad som bestäms särskilt.

1 b §

När republikens president fattar beslut i statsrådet skall minst fem ministrar delta i behandlingen.

2 §

Om skötseln av statsministerns uppgifter när statsministern har förhinder bestäms i grundlagen.

Föredragande i statsrådet
3 §

Föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde är de tjänstemän vid ministerierna som utnämns av republikens president och statsrådets allmänna sammanträde samt de extraordinarie föredragandena i statsrådet.

Föredragande i statsrådet åtalas för tjänstebrott vid Helsingfors hovrätt.

4 §

Om det har uppstått oklarhet om vilket ministerium som skall behandla ett ärende, avgörs frågan av statsrådet på framställning av statsministern.

Statsrådet kan också besluta vilket ministerium som skall behandla ett sådant vittsyftande eller principiellt viktigt ärende som berör flera än ett ministeriums ansvarsområde.

Behandling av ärenden i statsrådet
5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde behandlas inte i förberedande syfte

1) ärenden som republikens president enligt grundlagen eller någon annan lag fattar beslut i utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande,

2) ärenden som skall föredras för presidenten och som gäller en främmande stats begäran om agremang eller förordnande av en representant för Finland vid högtidligheter utomlands, eller

3) meddelanden till presidenten angående riksdagens skrivelser i ärenden som faller inom området för presidentens uppgifter eller behörighet.

7 §

Regerings- och förvaltningsärenden som ankommer på statsrådet avgörs i det ministerium som saken gäller, om ärendena inte enligt grundlagen, någon annan lag eller en förordning skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde.

De tjänster vid ministerierna som inte enligt grundlagen eller någon annan lag skall tillsättas av republikens president tillsätts av statsrådet. Om fördelningen av utnämningsrätten mellan statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna bestäms i reglementet för statsrådet.

9 §

Ärenden i vilka beslut fattas i ett ministerium avgörs av den minister som är chef för ministeriet eller av någon annan sådan medlem av statsrådet som behandlar ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde eller av en tjänsteman vid ministeriet. Om utfärdande av ministerieförordningar beslutar ministern.

Närmare bestämmelser om organiseringen av beslutsbefogenheterna i ett ministerium utfärdas i reglementet för statsrådet eller i en statsrådsförordning om ministeriet och i en såsom ministerieförordning utfärdad arbetsordning för ministeriet.

11 §

Om presidenten har bestående förhinder, skall detta tillkännages genom ett meddelande från justitieministeriet som publiceras i Finlands författningssamling. Om den minister som sköter presidentens uppgifter är medlem av riksdagen, skall saken anmälas också till riksdagens talman.


12 §

Närmare bestämmelser om statsrådets verksamhet och formerna för organiseringen av statsrådet kan utfärdas i reglementet för statsrådet, som ges i form av en statsrådsförordning.

Genom statsrådsförordning kan även bestämmas om de extraordinarie föredragandena i statsrådet och om särskilda behörighetsvillkor för dem samt om ministeriernas organisation.

Genom statsrådsförordning utfärdas vid behov bestämmelser om examina och andra särskilda behörighetsvillkor som krävs för en tjänst vid ett ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 145/1999
GrUB 12/1999
RSv 2/2000

Helsingfors den 18 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.