131/2000

Utfärdat i Helsingfors den 9 februari 2000

Finansministeriets beslut om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2000

Finansministeriet har med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) beslutat:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2000 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i detta beslut.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2000 används följande utdelning:

Statsskatt 41,00 %
Kommunalskatt 50,68 %
Kyrkoskatt 3,16 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie 5,16 %
3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2000 beräknas kommunernas utdelning så, att den kommunalskatt som fastställts vid beskattningen för skatteåret 1998 ändras till ett beräknat antal skatteören för varje enskild kommun genom att tillämpa inkomstskatteprocenten för varje kommun. Det antal skatteören som fås på detta sätt justeras med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 1999 och den 1 januari 1998. På det antal skatteören som justerats tillämpas kommunens inkomstskatteprocent för 2000 och utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av 2000 års uttaxering per kyrkoskatteöre på antalet skatteören.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas sänks det kalkylerade antal skatteören som ligger till grund för beräkningen med 5 procent för kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna i landskapet Åland. Dessutom justeras antalet skatteören på följande sätt:

Kommun Evangelisklutherska församling Nedsättning av antalet skatteören
Nådendal Nådendal 24 000 000
Gustavs Gustavs 11 000 000
Nousis Nousis 11 000 000
4 §

Detta beslut träder i kraft den 17 februari 2000.

Helsingfors den 9 februari 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.