118/2000

Utfärdat i Helsingfors den 2 februari 2000

Justitieministeriets beslut om avgifter för notarius publicus prestationer

Justitieministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut ingår bestämmelser om när de prestationer som utförs av notarius publicus vid ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda, med undantag av de avgifter som notarius publicus uppbär för styrkande av köp och delgivning, om vilka bestäms särskilt.

2 §
Avgiftsfria prestationer

För mottagande av utsaga om erkännande som avses i 15 § lagen om faderskap (700/1975) och för verkställande av hörande samt mottagande av godkännande enligt 18 § lagen om faderskap uppbärs ingen avgift.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För notarius publicus prestationer uppbärs följande fasta avgifter:

1) för protest 100 mark;

2) för öppning och stängning av tresorfack 200 mark för det första facket och för varje följande fack 30 mark;

3) för styrkande av meritförteckning 120 mark;

4) för vederhäftighetsbetyg 100 mark;

5) för styrkande av riktigheten hos en underskrift 30 mark;

6) för styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 10 mark per sida, dock högst 100 mark per handling, samt

7) för intyg (apostille) som avses i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/1985) 50 mark.

För kontroll i ett offentligt register i samband med styrkande av riktigheten hos en underskrift uppbärs en avgift som motsvarar de kostnader som föranleds av kontrollen.

För andra prestationer uppbärs en avgift som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 2000. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 2 februari 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Ahti Penttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.