111/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om ändring av 1 och 26 § lagen om fri rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/1973) 1 § 1 mom. och 26 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 900/1998 och 26 § 2 mom. i lag 1021/1993, som följer:

1 §

Fri rättegång beviljas enligt denna lag en finsk medborgare eller utlänning som, med hänsyn till sina inkomster och tillgångar samt sin underhållsskyldighet och övriga omständigheter som inverkar på hans ekonomiska ställning, inte såsom delaktig i saken utan svårighet förmår betala samtliga kostnader för ärendets handläggning

1) i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden eller i besvärsärenden enligt utsökningslagen vilka behandlas vid allmän domstol,

2) i mål som behandlas vid krigsrätt,

3) i mål som behandlas vid jorddomstolarna,

4) i mål som behandlas vid förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen,

5) i ärenden som gäller klagan, återbrytande av lagakraftvunnen dom eller återställande av försutten fatalietid i ärenden som nämns i 1―4 punkten, eller

6) i ärenden som gäller besöksförbud och som behandlas hos en anhållningsberättigad tjänsteman eller vid domstol.


26 §

I avgöranden som avses i 23 § 1 mom. eller i 24 § och som givits av hovrätten eller jorddomstolen, får ändring sökas endast om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.