107/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen (74/1918) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 692/1994, och

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

2 a §

I högsta förvaltningsdomstolen deltar i behandlingen av ärenden enligt vattenlagen (264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000) utöver de lagfarna ledamöterna dessutom två ledamöter med uppdraget som bisyssla (miljösakkunnigråd).

Ledamöterna med uppdraget som bisyssla utnämns av republikens president för fyra år i sänder. När en plats som ledamot med uppdraget som bisyssla blir ledig under mandattiden utnämns i samma ordning en ny ledamot med uppdraget som bisyssla för återstoden av tiden.

Behörighetsvillkor för en ledamot med uppdraget som bisyssla är lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Dessutom förutsätts att ledamoten är förtrogen med uppgifter som hör till området för den lagstiftning som skall tillämpas.

Om utnämningen av andra sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla och om deras deltagande i högsta förvaltningsdomstolens sammansättning i ärenden som gäller patent, nyttighetsmodellrätt eller kretsmönster för integrerade kretsar bestäms särskilt.

8 §

Högsta förvaltningsdomstolen kan med tre medlemmar handlägga och avgöra

1) ett ärende som gäller beviljande av besvärstillstånd,

2) ett ärende som gäller verkställighetsförbud eller avbrytande av verkställighet, samt

3) ett ärende i vilket besvär eller en ansökan har återtagits eller i vilket det är fråga om huruvida ändring har sökts inom utsatt tid eller med iakttagande av föreskriven form.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.