106/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 5 § 2 mom., 10 § och 12 § 2 mom. som följer:

5 §
Behörighetsvillkor för ledamöterna

Behörighetsvillkor för andra än lagfarna ledamöter som deltar i behandlingen av ärenden enligt vattenlagen (264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000) är lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Dessutom förutsätts att de är förtrogna med uppgifter som hör till området för den lagstiftning som skall tillämpas.

10 §
Föredragande

Föredragande vid förvaltningsdomstolarna är förvaltningsrättssekreterare och notarier. Behörighetsvillkor för tjänsterna som för valtningsrättssekreterare är juris kandidatexamen och för tjänsterna som notarie lämplig högskoleexamen.

12 §
Domförhet

Vid behandlingen av ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen är förvaltningsdomstolen domför med fyra medlemmar, om inte ett större antal ledamöter föreskrivs särskilt i lag. Vid behandlingen av dessa ärenden ingår i sammansättningen minst två lagfarna ledamöter, av vilka den ena är ordförande.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.