105/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om ändring av lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) 5 § 2 mom. och 6 § 5 punkten,

av dessa lagrum 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1013/1996, och

fogas till 7 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

5 §
Den kommunala miljövårdsmyndigheten

Kommunerna kan även ordna skötseln av uppgifterna i samarbete så som 2 § och 10 kap. kommunallagen (365/1995) föreskriver.


6 §
Den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter

För att övervaka och främja miljövården inom kommunen skall den kommunala miljövårdsmyndigheten


5) avge utlåtanden och göra framställningar till andra myndigheter samt hos dem ta initiativ i frågor som ansluter sig till miljövården,


7 §
Delegering

En tjänsteinnehavare till vilken delegeras beslutanderätt som tillkommer den kommunala miljövårdsmyndigheten skall ha den kompetens som förutsätts för uppgiften.

På en tjänsteinnehavare som med stöd av 1 mom. anförtros en uppgift tillämpas vad som bestäms om den myndighet som annars sköter uppgiften samt om sökande av ändring i dess beslut.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.