91/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med rikdagens beslut

upphävs i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 22―26 §, 38 § 2 mom., 42―44, 46―48 och 55 §,

av dessa lagrum 22 och 43 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1015/1996, 24 § sådan den lyder i lag 63/1995 och 55 § sådan den lyder i nämnda lag 1015/1996,

ändras 2 § 1―3 mom., 15 § 1 mom., rubriken för 4 kap., 33 § 3 mom., 35 §, 39 § 2 mom., 49 § 1 och 2 mom., 50 §, 51 § 3 mom., 52 § 1 mom., 59, 60, 66, 67, 70 och 72 §,

av dessa lagrum 35 §, 52 § 1 mom. och 72 § sådana de lyder i lag 605/1997, 49 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 1413/1994 och 63/1995 samt i nämnda lag 605/1997, 50 § sådan den lyder i nämnda lag 63/1995, 51 § 3 mom. och 67 § sådana de lyder i nämnda lag 1413/1994, 59 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1015/1996, 60 § sådan den lyder i lag 712/1995 och 66 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1015/1996 och 605/1997, samt

fogas till lagen nya 49 a och 50 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller avfall, förhindrande av uppkomsten av avfall samt minskning av avfallets farliga eller skadliga egenskaper, främjande av återvinning ur avfall, anordnande av avfallshantering i övrigt, förhindrande av nedskräpning samt uppsnyggning av nedskräpade områden.

Denna lag tillämpas inte på avfall från explosiva varor enligt lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953), kärnavfall enligt kärnenergilagen (990/1987), radioaktivt avfall enligt strålskyddslagen (592/1991) eller på avfall som deponeras i havet med stöd av tillstånd enligt havsskyddslagen (1415/1994).

Om hindrande av sådan förorening av miljön som orsakas av avfall bestäms dessutom i miljöskyddslagen (86/2000).


15 §
Överlämnande av avfall och mottagarens skyldighet

Avfall får överlämnas endast

1) till en sådan mottagare som har godkänts vid ett tillståndsförfarande enligt 8 kap.,

2) till den som har rätt att ta emot avfall med stöd av ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen,

3) till den vars verksamhet med stöd av 30 § 1 mom. miljöskyddslagen inte kräver miljötillstånd på grundval av vad som bestäms i 28 § 1 mom. 4 punkten i nämnda lag och verksamheten är inskriven i datasystemet för miljövårdsinformation med stöd av 65 § i nämnda lag,

4) om sådant godkännande eller tillstånd eller sådan inskrivning som avses i 1―3 punkten inte krävs i fråga om mottagaren, till en sådan mottagare som har tillräckliga förutsättningar att se till att avfallshanteringen ordnas på behörigt sätt.


4 kap.

Nedskräpning

33 §
Betalning och återbäring av kommunal avfallsavgift

Om avfallsavgiften avlyfts eller nedsätts med anledning av ändringssökande, skall kommunen återbetala det överbetalda beloppet jämte årlig ränta från betalningsdagen till återbetalningsdagen enligt en räntefot som vid tidpunkten i fråga svarar mot det årsmedeltal för marknadsräntan under tre månader som fastställts av finansministeriet med stöd av lagen om vissa referensräntor (996/1998).

35 §
Statens deltagande i avfallshanteringsarbete

Om avfall i miljön eller andra kasserade föremål eller ämnen medför fara, skada eller någon annan påföljd som nämns i 19 § eller i 7 § miljöskyddslagen och det arbete eller den åtgärd som behövs för att förebygga eller avlägsna denna har orsakat eller kan orsaka kommunen sådana kostnader för avfallshantering som skall anses oskäliga, kan den regionala miljöcentralen, efter att vid behov ha avtalat därom med kommunen, enligt statsbudgeten utföra eller låta utföra ett arbete eller vidta eller låta vidta en åtgärd i form av avfallshanteringsarbete eller annars delta i de kostnader som avses ovan.

39 §
Andra myndigheter

Då statsrådet utfärdar en författning enligt 5 eller 18 § kan statsrådet bestämma att även någon annan statlig myndighet skall delta i tillsynen över att författningen iakttas.

49 §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

Anmälan enligt 70 § skall göras till den regionala miljöcentralen för godkännande för anteckning i avfallsregistret om

1) yrkesmässig insamling och transport av avfall,

2) verksamhet som säljare eller förmedlare av avfall, om avsikten är återvinning eller behandling av avfallet utanför Finland,

3) producentsammanslutningar.

Anmälan skall innehålla tillräckliga uppgifter om verksamheten och utövaren. Anmälan skall göras minst 60 dagar innan verksamheten inleds. Anmälan skall också göras för övervakning av verksamheten på det sätt som närmare bestäms genom förordning.


49 a §
Förutsättningar för godkännande för anteckning i avfallsregistret

Verksamheten godkänns för anteckning i avfallsregistret om det på grundval av den redogörelse som bifogats anmälan eller annars påvisas att

1) verksamheten bedrivs i enlighet med denna lag och bestämmelser som meddelats med stöd av den och med yrkesskicklighet,

2) den utrustning eller materiel som används i verksamheten är tekniskt högklassig med beaktande av verksamhetens miljökonsekvenser eller den fara eller skada för hälsan eller miljön som verksamheten orsakar,

3) verksamhetsidkaren är, med beaktande av verksamhetens omfattning, natur och de föreskrifter som meddelas för verksamheten, tillräckligt solvent eller kan ställa tillräcklig säkerhet för att säkerställa behöriga avfallshanteringsåtgärder.

50 §
Föreskrifter i samband med godkännande för anteckning i avfallsregistret

Den regionala miljöcentralen skall fatta beslut med anledning av en anmälan som gäller godkännande för anteckning i avfallsregistret. I beslutet kan meddelas behövliga föreskrifter för uppfyllande av förpliktelserna enligt 49 a § och för övervakning av verksamheten. Genom föreskrifterna kan verksamheten vid behov begränsas så att den gäller endast avfall av en viss typ eller så att mängden avfall som får lagras begränsas.

50 a §
Ändring och återkallande av beslut om internationell avfallstransport eller om godkännande för anteckning i avfallsregistret

Ett beslut om internationell avfallstransport eller godkännande för anteckning i avfallsregistret kan ändras på initiativ av den myndighet som meddelat beslutet, om omständigheterna har förändrats väsentligt eller om det visar sig att den fara eller skada som verksamheten förorsakar är väsentligt större än vad som bedömts eller om grunderna för beslutet annars senare konstateras ha varit väsentligt annorlunda än vad som har förutsatts då beslutet meddelades. Beslutet kan ändras också om det är nödvändigt för verkställighet av internationella fördrag som är bindande för Finland. Ett ärende som gäller ändring av ett beslut skall i tillämpliga delar behandlas på samma sätt som när ett beslut meddelas.

Ett godkännande kan återkallas, om någon väsentlig förutsättning för godkännandet inte längre föreligger eller om bestämmelser har överträtts så att verksamheten förorsakar väsentlig fara eller skada för hälsan eller miljön.

51 §
Skyldighet att inhämta information och bokföringsskyldighet

Den som har miljötillstånd, den som producerar problemavfall, med undantag för hushållen, och den som yrkesmässigt transporterar problemavfall samt en säljare och en förmedlare som avses i 49 § 1 mom. 2 punkten skall föra bok över mängden och arten av det avfall som uppkommer, insamlas, lagras eller mellanlagras, transporteras, återvinns eller behandlas samt säljs eller förmedlas i hans verksamhet, över dess beskaffenhet och ursprung samt, då han för avfallet någon annanstans, över den plats där det har uppkommit liksom över leveransplatsen och leveransdatumet samt över transportoch återvinnings- eller behandlingssättet.


52 §
Myndigheternas rätt till information

Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet, Finlands miljöcentral och kommunen har rätt att av avfallsinnehavaren eller någon annan som ordnar avfallshantering eller den som är skyldig att snygga upp ett nedskräpat område på begäran få de upplysningar som behövs för tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas eller för skötseln av sina uppgifter. Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands miljöcentral har också rätt att av den som idkar produktion och den som tillverkar eller importerar en produkt på begäran få de uppgifter om produktionen som behövs för verkställigheten av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt om de ämnen som används i produktionen och om de produkter som tillverkas eller importeras liksom även om det avfall som de ger upphov till och om avfallshanteringen.


59 §
Anhängiggörande

Ett ärende som gäller ett förordnande eller en bestämmelse som avses i 21 eller 57 § får anhängiggöras vid den regionala miljöcentralen eller hos den kommunala miljövårdsmyndigheten av

1) den vars rätt eller fördel saken kan gälla,

2) en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna i fråga uppträder.

60 §
Avfallsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud som avses i 5 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten, 6 § 1 mom. 6 eller 8 punkten, 7 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 eller 19 §, 22 § 1 mom., 40 § 3 mom., 50 §, 55 § 2 eller 3 mom., 57 eller 73 a § eller mot förbud, föreskrifter eller bestämmelser som meddelats med stöd av nämnda lagrum,

2) försummar skyldigheter som avses i 7―9 §, 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 22 § 2 eller 3 mom., 51 § 3 eller 4 mom., eller

3) genomför en internationell avfallstransport så som avses i artikel 26.1 i avfallstransportförordningen,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, för avfallsförseelse dömas till böter.

För avfallsförseelse döms likaså den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot en bestämmelse som meddelats med stöd av 13 § 1 mom. eller försummar de skyldigheter som avses i 11 § 1 mom., 20 § 1 eller 2 mom., 21 eller 49 §.

66 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag söks enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i beslut som gäller de i 17 § avsedda kommunala avfallshanteringsbestämmelserna och den i 30 § avsedda taxan söks däremot enligt kommunallagen (365/1995).

Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag får sökas av en part som avses i 59 § och av en registrerad förening eller stiftelse.

67 §
Verkställighet

I beslut som fattas med stöd av avfallstransportförordningen och 21, 31, 50, 57 och 58 § samt av särskilda skäl i beslut som fattas med stöd av 50 a § i denna lag kan bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

70 §
Avfallsregister

Tillsynsmyndigheterna skall föra ett register (avfallsregister) över de anmälningar som görs till dem enligt denna lag samt över de beslut som har fattats med anledning av anmälningarna.

72 §
Avgifter för behandling av anmälningar

För behandling av anmälningar som avses i 8 kap. och för de kontroller som ansluter sig därtill samt för behandlingen av de anmälningar enligt författningar utfärdade av statsrådet med stöd av 5 eller 18 § som skall lämnas till statens myndigheter och de kontrolluppgifter enligt nämnda författningar som vid bestämda tidpunkter skall lämnas till statens myndigheter och för de kontroller som ansluter sig därtill kan en avgift tas ut. När avgiften bestäms skall lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) iakttas.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.