87/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om miljötillståndsverken

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Behörighetsområde och ställning

Miljötillståndsverken är regionala tillståndsmyndigheter enligt vattenlagen (264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000).

Miljötillståndsverken hör till miljöministeriets förvaltningsområde. Miljöministeriet utvecklar miljötillståndsverkens verksamhet i samarbete med justitieministeriet. Samarbetet regleras närmare genom förordning.

Antalet miljötillståndsverk, miljötillståndsverkens verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen bestäms genom beslut av statsrådet.

2 §
Behörighet

Miljötillståndsverken behandlar ärenden som faller inom ramen för deras behörighet enligt

1) vattenlagen,

2) miljöskyddslagen,

3) lagen om fiske (286/1982), havsskyddslagen (1415/1994), lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen (1331/1991) och dammsäkerhetslagen (413/1984), eller

4) annan lagstiftning.

2 kap.

Personal

3 §
Tjänster och tjänstemän

Vid ett miljötillståndsverk finns en direktörstjänst, vars innehavare är chef för miljötillståndverket, samt miljöråds- och föredragandetjänster.

Ordförande vid miljötillståndsverkets sammanträde är direktören eller ett miljöråd. Direktören svarar för ledningen av miljötillståndsverket och för verksamhetens resultat, så som närmare föreskrivs genom förordning.

Vid miljötillståndsverken kan dessutom finnas miljöråd och föredragande som utnämns till tjänsten för viss tid eller sköter den som bisyssla, om antalet ärenden, ärendenas art eller andra särskilda orsaker kräver det.

Ett miljöråd eller en föredragande som ger sitt samtycke kan för viss tid förordnas att sköta motsvarande uppgift vid ett annat miljötillståndsverk, om detta med hänsyn till ärendets omfattning eller av andra särskilda orsaker skall anses motiverat. Beslut om ett sådant förordnande fattas av direktörerna för respektive miljötillståndsverk samt vid behov av miljöministeriet.

Vid miljötillståndsverken kan dessutom finnas andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §
Behörighetsvillkor

Direktören och det miljöråd som är ordförande vid miljötillståndsverkets sammanträde skall ha avlagt juris kandidatexamen och vara förtrogen med uppgifter inom miljötillståndsverkets behörighetsområde. Direktören skall dessutom ha i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Miljötillståndsråden skall ha avlagt högre högskoleexamen och vara förtrogna med uppgifter inom miljötillståndsverkets behörighetsområde.

Föredragandena skall ha avlagt juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen.

För ett miljöråd eller en föredragande som utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid eller att sköta tjänsten som bisyssla gäller samma behörighetsvillkor som för den som utnämns till en tjänst.

5 §
Utnämning

Direktören och det miljöråd som är ordförande vid miljötillståndsverkets sammanträde utnämns av statsrådet vid föredragning från justitieministeriet. Justitieministeriet skall höra miljöministeriet innan ärendet föredras.

Miljöråden utnämns av statsrådet vid föredragning från miljöministeriet. Ett miljöråd som utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid eller att sköta tjänsten som bisyssla utnämns av miljötillståndsverket.

Föredragandena utnämns av miljötillståndsverket.

3 kap.

Handläggning av ärenden

6 §
Sektioner

Ett miljötillståndsverk kan vara uppdelat i sektioner, så som närmare föreskrivs i miljötillståndsverkets arbetsordning.

7 §
Avgörande av ärenden vid sammanträde

Ärenden som hör till miljötillståndsverkets behörighet avgörs på föredragning vid miljötillståndsverkets sammanträde. Även miljöråd kan vara föredragande.

8 §
Beslutförhet

Ett miljötillståndsverk är beslutfört när tre ledamöter är närvarande vid sammanträdet, om inte något annat bestäms i denna lag eller någon annanstans i lag. Majoriteten av ledamöterna vid sammanträdet skall sköta uppdraget som huvudsyssla.

Sammanträdets sammansättning skall vara sådan att den sakkunskap som ärendenas art förutsätter är representerad i fråga om teknik, naturhushållning, vattenhushållning och miljöskydd.

Ordföranden kan fatta beslut i ärenden i vilka prövningen av de framställda yrkandena inte hör till miljötillståndsverkets behörighet eller yrkandena helt har återtagits. Ordföranden kan dessutom besluta att i ett ärende skall höras vittnen, förrättas inspektion eller syn eller vidtas annan motsvarande åtgärd i anslutning till beredningen av ärendet.

9 §
Omröstning

Kan de ledamöter som deltar i beslutsfattandet inte enas om beslutet, skall omröstning förrättas. Vid omröstningen vinner den åsikt som majoriteten av ledamöterna har omfattat. Vid lika röstetal vinner den åsikt som ordföranden har omfattat. Angående omröstningen gäller i övrigt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

10 §
Förstärkt sammansättning

Direktören eller sammanträdets ordförande kan bestämma att ett ärende skall handläggas med förstärkt sammansättning, om ärendet till följd av sin art eller av någon annan motiverad orsak förutsätter att den sammansättning som föreskrivs i 8 § 1 mom. kompletteras. Beslutet att ett ärende skall handläggas med förstärkt sammansättning kan fattas innan handläggningen påbörjas eller under handläggningen. I ett beslut om handläggning av ett ärende med förstärkt sammansättning skall samtidigt bestämmas vilka som skall delta i handläggningen.

11 §
Ställföreträdande ledamöter

När det miljöråd som är ordförande vid miljötillståndsverkets sammanträde eller ett annat miljöråd är tillfälligt förhindrat att sköta sina tjänsteåligganden eller har semester, kan miljötillståndsverkets direktör till ställföreträdande ledamot i miljötillståndsverkets sammansättning förordna en föredragande som har för uppdraget förutsatt behörighet.

12 §
Avgörande av övriga ärenden

För andra åtgärder av förberedande natur än de som avses i 8 § 3 mom. svarar föredraganden eller en annan tjänsteman.

Angående avgörande av ärenden som gäller ämbetsverkets förvaltning utfärdas närmare bestämmelser genom förordning.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Närmare bestämmelser om handläggningen av ärendena och organiseringen av ett miljötillståndsverks verksamhet meddelas i ar-betsordningen, som fastställs av miljötillståndsverkets direktör.

14 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.