83/2000

Utfärdat i Helsingfors den 2 februari 2000

Finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna

Finansministeriet har med stöd av 14 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas preliminära utdelning, som enligt 13 och 30 § lagen om skatteredovisning skall tillämpas vid redovisningen av samfundsskatt för skatteåren 1999 och 2000, iakttas bestämmelserna i detta beslut.

2 §
Företagsverksamhetsposten

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas företagsverksamhetspost enligt 13 § lagen om skatteredovisning utgör deras andel av samfundsskatten 9 681 589 946 mark.

Som beskattningsuppgifter används beskattningsuppgifterna för 1998. Såsom uppgifter om samfundens driftsställen och antal anställda samt såsom koncernuppgifter används uppgifterna i Statistikcentralen företags- och arbetsställeregister för 1998. I ovannämnda register inregistrerade företag, vilkas inbördes ägoförhållande är minst 90 procent anses tillhöra en koncern.

3 §
Skogsposten

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas skogspost enligt 13 § lagen om skatteredovisning uppgår det belopp som skall fördelas till 769 751 990 mark.

Som beskattningsuppgifter används beskattningsuppgifterna för 1998. Som de respektive kommunernas rotprisinkomster används de uppgifter om kommunernas rotprisinkomster som Skogsforskningsinstitutet framräknat för 1998. Som uteblivna rotprisinkomster för skogsmark inom naturskyddsområden används den nettoinkomst av ifrågavarande skogsmark som Forststyrelsen framräknat för 1998.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 9 februari 2000. Beslutet tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i februari 2000.

Med detta beslut upphävs finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för den preliminära utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna för skatteåret 1999 (164/1999).

Helsingfors den 2 februari 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.