50/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av 1 § aravalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 338/1999, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag beviljas inte lån för sådana bostäder för vilka lån eller räntestöd kan beviljas ur gårdsbrukets utvecklingsfond enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) eller lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) eller med stöd av någon annan lag.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 104/1999
JsUB 16/1999
RSv 128/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.