46/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 2 § och 3 § 3 mom., sådana de lyder i lag 330/1999, som följer:

2 §

Gårdsbrukets utvecklingsfond bildas av de medel som tillhört kolonisationsfonden, de medel som inflyter genom fondens verksamhet eller som donerats, de medel som genom statsbudgeten överförs till fonden samt de medel som med stöd av 8 § 3 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och 8 § 2 mom. lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) intäktsförs till fonden som en delfinansiering av det stöd som finansieras med fondens medel.

3 §

Medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond skall användas så att syftena enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar och lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar främjas.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 104/1999
JsUB 16/1999
RSv 128/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.