27/2000

Utfärdat i Helsingfors den 20 januari 2000

Statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Som nationellt specialstöd enligt 7 § 1 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) betalas till jord- och trädgårdsproducenterna för 2000 arealbaserat nationellt stöd för växtodling så som bestäms i detta beslut. Stöden betalas inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten för dessa ändamål.

2 §
Makar

I detta beslut avses med makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden.

3 §
Stödtagare

Stöd kan betalas till en odlare som är varaktigt bosatt i Finland och som är en fysisk person eller en juridisk person eller en grupp bestående av fysiska personer eller juridiska personer oberoende av gruppens och dess medlemmars juridiska ställning. Också sammanslutningar och stiftelser som har hemort i Finland anses vara bosatta i Finland.

För att stöd skall betalas förutsätts att odlaren eller odlarens make den 31 december 1999 är åtminstone 18 år men inte över 65 år. Stöd kan betalas till en person som är under 18 år endast om personen har ingått äktenskap eller om personen idkar gårdsbruk i egenskap av samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja stöd.

Om det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera odlare tillsammans eller av en sammanslutning, kan stöd betalas om åtminstone en odlare, bolagsman, medlem eller delägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling uppfyller ålderskravet.

Ålderskravet gäller inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter eller fängelsejordbruk.

Jord- och skogsbruksministeriet kan, i beaktande av den tidigare produktionen, av särskilda skäl bevilja tillstånd att betala stöd, även om stödtagaren inte uppfyller villkoren i 3 § 3 mom.

4 §
Stödvillkor

Betalningen av stöd förutsätter att odlaren den 1 juni 2000 i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på besittningsavtal, testamente eller någon annan åtkomsthandling besitter åtminstone tre hektar åker som odlas under vegetationsperioden 2000. Som odlad åker räknas också sådan åker som ligger i träda enligt EU:s stödsystem för jordbruksgrödor samt växtföljdsträda och jordbruksåker som anges som iståndsättningsträda liksom också gröngödslingsyta. Stöd för trädgårdsväxter kan emellertid betalas om odlingsarealen för trädgårdsväxterna 2000 är åtminstone en halv hektar.

Minimiarealen för ett jordbruksskifte som kan beviljas stöd är fem ar.

Som odlad åker räknas inte åker som tagits ur produktion enligt en förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), i den lydelse som gäller när lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1326/1999) träder i kraft.

Vid generationsväxling och andra förändringar i besittningsrätten som gäller hela lägenheten samt i fall där besittningen av enskilda basskiften överförs godkänns som besittningstidpunkt för åker även en senare tidpunkt på grunder som jord- och skogsbruksministeriet fastställer närmare.

Stöd kan betalas endast för en produktionsareal som odlas åtminstone i enlighet med den jordbrukarssed som är normal på orten. Jord- och skogsbruksministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om godtagbara odlingsmetoder.

5 §
Regionindelning

Stödet betalas regionalt differentierat i enlighet med regionindelningen i bilaga 1. Jord- och skogsbruksministeriet definierar vilka kommundelar som anses utgöra skärgård.

6 §
Villkor för miljöskydd

Stöd som avses i detta beslut kan betalas till odlare som i tillräcklig grad iakttar miljöåtgärder som är lämpliga med tanke på jordbruksmarken eller produktionen i fråga och som har inverkan vad gäller miljöskyddet. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om miljöskyddskraven.

7 §
Stödbeloppet

Stöd som avses i detta beslut betalas till högst följande belopp för åker som under vegetationsperioden 2000 används till nedan avsedd produktion (mk/ha):

Stödregion Region A Region B
vete 500 500
råg 800 800
sockerbeta 1 200 1 200
stärkelsepotatis 850 850
frilandsgrönsaker, dill och persilja 2 650 2 350
äpplen 1 220 920
bär 300

Till EU-stöd för jordbruksgrödor berättigade växter, frånsett vete, råg, maltkorn, foderspannmål, ensilagevall och träda

Region A 250
Region B 140
Regionerna C1 och C2 290

För fodervall betalas stöd till högst följande belopp (mk/ha):

Skärgårdsområdena i regionerna A och B 1 000
Den övriga B-regionen 700
Region A 800
Regionerna C1―C4 600

I stöd för vete kan betalas högst 68 miljoner mark och i stöd för fodervall högst 245 miljoner mark. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan angivna maximibeloppet, beslutar jord- och skogsbruksministeriet om en stödsänkning.

I stöd för maltkorn som baserar sig på odlingsareal kan i regionerna A och B samt i regionerna C1―C2 norr och skärgården betalas högst 25 miljoner mark. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer närmare om grunderna för stöd. Stödet kan dock betalas till högst 350 mark per hektar.

I fråga om de växter där marknadsföringen förutsätter att näringsidkaren ingår i växtskyddsregistret eller i registret för kontroll av kvaliteten på frukt och grönsaker förutsätter betalningen av stöd att producenten ingår i registret.

Stöd betalas inte, om stödbeloppet per sökande understiger 500 mark.

8 §
Sänkning och förvägran av stöd

Stöd som avses i detta beslut kan sänkas eller lämnas obetalt, om

1) sökanden har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter i ansökan,

2) någon omständighet i avsikt att få stöd har givits en sådan form som inte motsvarar sakens verkliga natur eller syfte,

3) sökanden inte har uppfyllt de villkor som avses i 4 § 5 mom. och 6 §, eller

4) ansökan om stöd har anlänt till myndigheten efter utsatt tid.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om sänkning och förvägran av stöd.

9 §
Förfarande

Stöd som avses i detta beslut söks skriftligen hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om ansökningstiden för tillstånd enligt 3 § 5 mom.

10 §
Beaktande av kommissionens beslut

Vid betalning av stöd skall de bestämmelser i kommissionens beslut av den 30 juli 1996 (97/428/EG) som gäller stöd vilka avses i detta beslut iakttas.

Jord- och skogsbruksministeriet justerar vid behov stödgrunderna på det sätt som kommissionens beslut förutsätter.

11 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om och övervakning av de stöd som avses i detta beslut, de detaljerade grunderna för stöden, betalningen av stöden samt om den övriga verkställigheten av detta beslut.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 26 januari 2000.

Det tillämpas dock från och med den 1 januari 2000.

Helsingfors den 20 januari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

NATIONELLT STÖD FÖR VÄXTODLING

Region A

Alastaro, Askola, Aura, Bjärnå, Borgnäs, Elimäki, Esbo, Helsingfors, Grankulla, Karinainen, Karis, Kervo, Kiikala, Kimito, Koskis, Kouvola, Kuusjoki, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Loimaa, Loimaa kommun, Lovisa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Mörskom, Nurmijärvi, Oripää, Pemar, Pertteli, Pojo, Pukkila, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sibbo, Sjundeå, Somero, Strömfors, Tarvasjoki, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis och Västanfjärd samt, frånsett skärgårdsdelarna, Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Region B

Anjalankoski, Artsjö, Asikkala, Birkala, Björneborg, Brändö, Eckerö, Ekenäs, Eura, Euraåminne, Finström, Forssa, Fredrikshamn, Föglö, Geta, Gustavs, Hammarland, Hangö, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Houtskär, Huittinen, Humppila, Hyvinge, Hämeenkoski, Högfors, Iitti, Ikalis, Imatra, Iniö, Jaala, Janakkala, Jockis, Jomala, Joutseno, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä, Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, Karislojo, Kiikoinen, Kisko, Kiukainen, Kjulo, Kodisjoki, Korpo, Kotka, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kullaa, Kumlinge, Kumo, Kuusankoski, Kylmäkoski, Kärkölä, Kökar, Lahtis, Laitila, Lammi, Lappi, Lavia, Lemi, Lemland, Lempäälä, Loppi, Lumparland, Luopioinen, Luumäki, Luvia, Längelmäki, Mariehamn, Merimasku, Miehikkälä, Mouhijärvi, Mynämäki, Mäntsälä, Mäntyharju, Nagu, Nakkila, Nastola, Nokia, Norrmark, Nousis, Nummi-Pusula, Nystad, Orimattila, Orivesi, Padasjoki, Punkalaidun, Pyttis, Pyhäranta, Påmark, Pälkäne, Raumo, Renko, Riihimäki, Rimito, Sahalahti, Saltvik, Sammatti, Sottunga, Sund, Suodenniemi, Suomusjärvi, Sysmä, Säkylä, Tammela, Tammerfors, Tavastkyro, Tavastehus, Toijala, Tuulos, Tövsala, Ulvsby, Urjala, Vahto, Valkeala, Valkeakoski, Vammala, Vampula, Veckelax, Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Villmanstrand, Villnäs, Virolahti, Vårdö, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä och Äetsä samt skärgårdsdelarna av Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Skärgårdsområdena i regionerna A och B

Yttre skärgården

Brändö, Föglö, Houtskär, Iniö, Korpo, Kumlinge, Kökar, Nagu, Sottunga, Velkua och Vårdö samt öar i följande kommuner: Borgå, Dragsfjärd, Ekenäs, Finby, Gustavs, Halikko, Hammarland, Ingå, Lemland, Lemu, Merimasku, Nystad, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Rimito, Sagu, S:t Karins, Tövsala och Åbo.

Inre skärgården

Öar i följande kommuner: Hartola, Hauho, Joutseno, Jämijärvi, Jämsä, Kangasala, Kuhmoinen, Kuusankoski, Längelmäki, Padasjoki, Pälkäne, Sysmä och Valkeala.

Fasta Åland

Eckerö, Finström, Geta, Jomala, Lumparland, Mariehamn, Saltvik och Sund samt de delar av kommunerna Hammarland och Lemland som inte räknas till yttre skärgården.

Region C1

Alahärmä, Anttola, Enonkoski, Hankasalmi, Haukivuori, Heinävesi, Ilmajoki, Jalasjärvi, Joensuu, Jorois, Jurva, Juva, Jyväskylä, Jyväskylä lk, Jämsänkoski, Jäppilä, Kangaslampi, Kaskö, Kauhajoki, Kauhava, Kerimäki, Kesälahti, Kides, Korpilahti, Korsholm med undantag av de områden som hör till region C2 norra, Korsnäs, Kristina, Kristinestad, Kuopio, Kuorevesi, Kuortane, Kurikka, Laihela, Lappo, Laukas, Leppävirta, Libelits, Lillkyro, Malax, Maaninka, Maxmo med undantag av de områden som hör till region C2 norra, S:t Michel, S:t Michels lk, Muurame, Mänttä, Nurmo, Nykarleby, Nyslott, Närpes, Oravais, Outokumpu, Parikkala, Pieksämäki lk, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ruokolax, Ruovesi, Rääkkylä, Saaris, Savitaipale, Savonranta, Seinäjoki, Siilinjärvi, Storkyro, Sulkava, Suomenniemi, Suonenjoki, Taipalsaari, Tuusniemi, Uukunniemi, Vasa, Varkaus, Vehmersalmi, Vilppula, Virtasalmi, Vörå, Ylihärmä, Ylistaro och Östermark.

Region C2

Alajärvi, Alavieska, Alavo, Brahestad, Bötom, Etseri, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halso, Himango, Hirvensalmi, Honkajoki, Idensalmi, Jakobstad, Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karleby, Karstula, Karttula, Karvia, Kaustby, Keitele, Kelviå, Kempele, Kestilä, Keuru, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivjärv, Konnevesi, Kontiolahti, Kortesjärvi, Kronoby, Kuru, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Larsmo, Lehtimäki, Leivonmäki, Lestijärvi, Limingo, Lochteå, Luhanka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Multia, Nilsiä, Nivala, Oulainen, Oulunsalo med undantag av de områden som hör till region C3, Parkano, Pattijoki, Pedersöre kommun, Perho, Pertunmaa, Peräseinäjoki, Petäjävesi, Pielavesi, Pihtipudas, Piippola, Polvijärvi, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Pyhäselkä, Pylkönmäki, Rantsila, Rautalampi, Reisjärvi, Ruukki, Saarijärvi, Sastmola, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Soini, Sonkajärvi, Storå, Sumiainen, Suolahti, Temmes, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Töysä, Ullava, Uurainen, Varpasjärvi, Vesanto, Vetil, Vieremä, Vihanti, Viitasaari, Vimpeli, Virdois, Värtsila, Ylivieska och Äänekoski.

Region C2 norra

Eno, Ilomants, Juga, Kajana, Kiihtelysvaara, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Tuupovaara, Vaala, Valtimo och Vuolijoki samt de delar av Maxmo och Korsholms kommuner som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

Region C3

P1

Haukipudas, Kiminge, Uleåborg, Utajärvi, Överkiminge och de delar av Oulunsalo kommun som ligger inom Överkiminge kommuns gränser.

P2

Hyrynsalmi, Ii, Karlö, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Kuivaniemi, Simo, Tervola, Torneå och Yli-Ii.

P3

Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemi lk, Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski och Övertorneå.

P4

Kuusamo och Posio.

Region C4

P4

Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Kittilä och Sodankylä med undantag av de områden som hör till P5.

P5

Enare, Enontekis, Muonio, Utsjoki, de delar av Kittilä och Sodankylä som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

Skärgården

Skärgården i följande kommuner i regionerna C1 och C2:

Region C1

Anttola, Enonkoski, Hankasalmi, Heinävesi, Jorois, Kangaslampi, Kerimäki, Kesälahti, Korpilahti, Kristina, Kuopio, Leppävirta, Libelits, Malax, Nyslott, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ruovesi, Rääkkylä, S:t Michels lk, Sulkava, Suomenniemi, Suonenjoki, Taipalsaari, Vilppula och Östermark.

Region C2

Hirvensalmi, Idensalmi, Joutsa, Juankoski, Kangasniemi, Kannonkoski, Karttula, Keuru, Kiuruvesi, Kivjärv, Kontiolahti, Lapinlahti, Luhanka, Nilsiä, Pertunmaa, Pielavesi, Polvijärvi, Rautalampi, Saarijärvi, Tervo, Vesanto, Vieremä, Virdois och Äänekoski.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.