25/2000

Utfärdat i Helsingfors den 20 januari 2000

Statsrådets beslut om nationellt stöd till södra Finland som betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter 2000

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996, bestämt:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Som nationellt specialstöd till södra Finland enligt 7 § 1 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter i södra Finland för 2000 nationellt stöd för husdjursskötsel och trädgårdsodling så som bestäms i detta beslut. Stöden betalas inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten för dessa ändamål.

2 §
Makar

I detta beslut avses med makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden.

3 §
Stödtagare

Stöd kan betalas till en odlare som är varaktigt bosatt i Finland och som är en fysisk eller juridisk person eller en grupp bestående av fysiska eller juridiska personer oberoende av gruppens och dess medlemmars juridiska ställning. Också sammanslutningar och stiftelser som har hemort i Finland anses vara bosatta i Finland.

Betalningen av stöd förutsätter att odlaren eller odlarens make den 31 december 1999 är åtminstone 18 år men inte över 65 år. Stöd kan betalas till en person som är under 18 år endast om personen har ingått äktenskap eller om personen idkar gårdsbruk i egenskap av samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja stöd.

Om det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera odlare tillsammans eller av en sammanslutning, kan stöd betalas om åtminstone en odlare, bolagsman, medlem eller delägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling uppfyller ålderskravet.

Ålderskravet gäller inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter eller fängelsejordbruk.

Jord- och skogsbruksministeriet kan, i beaktande av den tidigare produktionen, av särskilda skäl bevilja tillstånd att betala stöd, även om stödtagaren inte uppfyller villkoren i 3 § 3 mom.

4 §
Stödvillkor

Betalningen av stöd för husdjursskötsel, frånsett stöd enligt 6 § och 8 § 2 mom., förutsätter att odlaren den 1 juni 2000 i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på besittningsavtal, testamente eller någon annan åtkomsthandling besitter åtminstone tre hektar åker som odlas under vegetationsperioden 2000. Som odlad åker räknas också åker som ligger i träda i enlighet med EU:s stödsystem för jordbruksgrödor samt växtföljdsträda och jordbruksåker som uppgetts som iståndsättningsträda liksom också gröngödslingsyta. Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan emellertid betalas, om odlingsarealen för trädgårdsväxter år 2000 är åtminstone en halv hektar.

Minimiarealen för ett jordbruksskifte som kan beviljas stöd är fem ar.

Som odlad åker räknas inte åker som tagits ur produktion enligt en förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), i den lydelse som gäller när lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1326/1999) träder i kraft.

Betalningen av stöd för växthusproduktion förutsätter att stödtagaren den 1 maj 2000 på det sätt som anges i 1 mom. besitter ett växthus som används till idkande av jordbruk eller trädgårdsodling år 2000. Betalningen av stöd för växthusproduktion förutsätter dessutom att växthusen är uppvärmda och att växthusarealen är minst 300 kvadratmeter.

Vid generationsväxling och andra förändringar i besittningsrätten som gäller hela lägenheten samt vid överföringar av besittningen gällande enskilda basskiften godkänns som besittningstidpunkt för åker även en senare tidpunkt på grunder som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer närmare.

5 §
Regionindelning

Stöden betalas regionalt differentierade i enlighet med regionindelningen i bilaga 1. Jord- och skogsbruksministeriet definierar vilka kommundelar som anses utgöra skärgård.

2 kap.

Stöd för husdjursskötsel

6 §
Produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd för mjölk betalas till högst följande belopp år 2000 för mjölk som producenten har sålt för marknadsföring eller direkt till konsumenterna:

Region mk/kg
Yttre skärgården, regionerna A och B 0,45
Fasta Åland 0,45
Regionerna A och B i övrigt 0,37

Mellan den 1 januari och den 31 mars 2000, de nämnda dagarna inberäknade, kan produktionsstöd betalas för den produktionsmängd för vilken en sådan tilläggsavgift som avses i rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inte tas ut. Från och med den 1 april 2000 kan produktionsstödet betalas för högst den produktionsmängd som motsvarar producentens individuella referenskvantitet för mjölk.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om förfarandet vid betalning av produktionsstödet, om kvalitetskraven för mjölk och om när mjölk anses ha sålts för marknadsföring, om det stöd som betalas i samband med direktförsäljning samt om ändring av stödet till ett stöd som betalas per liter.

7 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd per djurenhet betalas utgående från antalet husdjur som varit i producentens besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Djurantalet omräknas till djurenheter i enlighet med koefficienterna i bilaga 2.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om de tidpunkter på basis av vilka stödet fastställs, definieringen av vilka djur som berättigar till stöd, beräkningen av det djurantal som ligger till grund för stödet samt djurtäthetens inverkan på stödbeloppet.

Om antalet djur vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs är tillfälligt nedsatt på grund av eldsvåda eller djursjukdom eller genom någon motsvarande händelse som inte beror på producenten kan, på grunder som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer närmare, vid beräkningen av stödet användas det sedvanliga djurantalet vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs, förutsatt att produktionen är kontinuerlig.

Stöd betalas till högst följande belopp (mk/djurenhet):

Regionerna A och B
Dikor 420
Tjurar, 6 mån. och över 2 210
Tackor 2 260
Hongetter 2 260
Svin 1 930
Hönor 1 705
Övriga fjäderfän 950
Hästar 1 600

I skärgårdsområdena inom regionerna A och B betalas tilläggsstöd till högst följande belopp (mk/djurenhet):

Yttre skärgården
Dikor och mjölkkor 1 240
Övriga nötkreatur, 6 mån. och över 2 570
Tackor 2 570
Slaktsvin 150
Hönor 230
Inre skärgården
nötkreatur, 6 mån. och över samt tackor 1 240
Fasta Åland
Nötkreatur, 6 mån. och över frånsett mjölk- och dikor 245
Tackor 245
Slaktsvin 60
Hönor 230

För dikor och tackor betalas stöd högst för det antal som motsvarar den kvot som fastställts för producenten. I fråga om hästar kan stöd betalas för ett antal som är högst 5 djurenheter större än det för vilket sökanden har betalts stöd 1999. Stöd för hongetter och hästar betalas inte, om dessa djur utgör färre än en djurenhet per djurart.

Stöd för hönor kan betalas för högst 260 djurenheter per stödtagare. I fråga om hönor minskar ett högst fyra månader långt värpningsuppehåll inte stödet.

På basis av antalet hönor betalas stöd till ett belopp av högst 58 miljoner mark. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, beslutar jordoch skogsbruksministeriet om en stödsänkning.

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till betalning av stöd för husdjursskötsel, även om stödtagaren inte uppfyller villkoren i 4 § 1 mom.

Stöd per djurenhet betalas inte, om stödbeloppet per sökande understiger sammanlagt 500 mark.

8 §
Stöd för slaktade kvigor och tjurar

För kvigor som slaktats på slakterier eller slaktplatser och vilkas slaktvikt är åtminstone 160 kilo betalas i stöd i stödområdena A och B högst 710 mark per djur.

För tjurar som slaktats på slakterier och slaktplatser under perioden januari-juni 2000 och vilkas slaktvikt är åtminstone 220 kilo betalas stöd till högst följande belopp (mk/tjur):

Yttre skärgården
Januari-februari 1 030
Mars-april 655
Maj-juni 280
Fasta Åland
Januari-februari 740
Mars-april 470
Maj-juni 200
Regionerna A och B i övrigt
Januari-februari 675
Mars-april 430
Maj-juni 185

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om vilka djur som berättigar till stöd.

3 kap.

Stöd för trädgårdsodling

9 §
Stöd för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion betalas till högst följande belopp enligt produktionsarealen för tomat, gurka, sallat, dill, persilja, snittblommor, snittgrönt, gruppväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda för inomhusbruk samt enligt produktionsarealen för frilandsgurka, kinakål och paprika:

Växthus i regionerna A och B mk/m2
― odlingssäsongen 7 mån. eller över 68
― odlingssäsongen åtminstone 2 mån. men under 7 mån. 34

För areal som används till produktion av frilandsgurka, kinakål, paprika och isbergssallat betalas stödet endast i form av stöd för en produktionssäsong på mindre än 7 månader.

Stöd för växthusproduktion betalas inte för sådana plantor av prydnadsträd, prydnadsbuskar, fruktväxter och bärväxter som är avsedda att planteras utomhus och inte heller för perenner eller annan plantproduktion.

I fråga om de växter där marknadsföringen förutsätter att näringsidkaren ingår i växtskyddsregistret eller i registret för kontroll av kvaliteten på frukt och grönsaker förutsätter betalningen av stöd att producenten är införd i registret.

Stöd kan betalas endast för en produktionsareal som odlas åtminstone i enlighet med den jordbrukarsed som är normal på orten.

Det sammanlagda stödbeloppet är högst 116 miljoner mark år 2000. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, beslutar jord- och skogsbruksministeriet om en stödsänkning.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om de tekniska förutsättningarna för växthus som berättigar till stöd.

Om den odlingssäsong som avses ovan i denna paragraf inte uppfylls på grund av växtsjukdom eller eldsvåda eller genom någon annan motsvarande händelse som inte beror på odlaren, kan den myndighet som beviljar stödet besluta att stöd skall betalas sökanden till fullt belopp.

Stöd för växthusproduktion betalas inte, om stödbeloppet per sökande understiger 500 mark.

10 §
Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Stöd betalas för det lagerutrymme som stödtagaren innehar under tiden 1.10―31.12.2000 och som används till lagring av inhemska frilandsgrönsaker så, att betalningsgrunden är genomsnittet av den lagervolym som är i bruk under tiden oktober―december. För 2000 års skörd betalas stöd högst enligt bilaga 3.

Betalningen av stöd förutsätter att stödtagaren själv har producerat de lagrade produkterna, att produkterna uppfyller minimikvalitetskraven för grönsaker samt att den areal som används till odling av trädgårdsväxter är minst en halv hektar. Den åker på vilken skörden producerats skall ligga inom stödområde A eller B.

I fråga om de växter där marknadsföringen förutsätter att näringsidkaren ingår i växtskyddsregistret eller i registret för kontroll av kvaliteten på frukt och grönsaker förutsätter betalningen av stöd att producenten är införd i registret.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om kriterierna för fastställande av det stödberättigande lagerutrymme som är i bruk.

Lagringsstöd betalas inte, om beloppet per sökande understiger 500 mark.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Sänkning och förvägran av stöd

Stöd som avses i detta beslut kan sänkas eller lämnas obetalt, om

1) sökanden har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter i ansökan,

2) någon omständighet i avsikt att få stöd har givits en sådan form som inte motsvarar sakens verkliga natur eller syfte,

3) sökanden inte har haft ändamålsenlig djurbokföring i fråga om stöd som avses i 7 § och 8 § 1 mom. och det inte heller i övrigt går att få någon tillförlitlig utredning om förändringarna i antalet djur,

4) sökanden inte har haft lagerbokföring över trädgårdsprodukter i fråga om stöd som avses i 10 § eller inte har förmått lämna någon utredning om lagerförändringarna, eller om lagerbokföringen eller utredningarna inte ger någon tillförlitlig bild av lagerförändringarna,

5) ansökan om stöd har anlänt till myndigheten efter utsatt tid, eller

6) sökanden har dömts för brott som avses i 17 kap. (563/1998) 14 eller 15 § strafflagen eller för en sådan förseelse som anges 54 § (594/1998) djurskyddslagen och samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § strafflagen.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om sänkning och förvägran av stöd.

12 §
Förfarande

Stöd för slaktade kvigor och stöd som betalas per djurenhet söks skriftligen hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Produktionsstöd för mjölk samt stöd som avses i 8 § 2 mom. söks via produktköparen eller genom en separat ansökan hos jord- och skogsbruksministeriet eller den landsbygdsnäringsmyndighet som jord- och skogsbruksministeriet förordnar.

Stöd för växthusproduktion och lagringsstöd för trädgårdsprodukter söks hos arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning och i landskapet Åland hos länsstyrelsen.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om ansökningstiderna för de tillstånd som avses i 3 § 5 mom. och i 7 § 9 mom., om komplettering av ansökan efter ansökningstiden, om förfarandet vid ansökan samt om ansökan om förskott på produktionsstöd för mjölk, på stöd som betalas per djurenhet och på stöd för slaktade kvigor och tjurar samt om förskottsbeloppen.

Vid betalning av, återkrav av, sökande av ändring i samt tillsyn över stöd som söks via köparen iakttas i tillämpliga delar lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

13 §
Detaljerade stödgrunder

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om de detaljerade grunderna för stöd som avses i 9 och 10 § och om de tidpunkter på basis av vilka stöden fastställs.

14 §
Beaktande av kommissionens beslut

Vid betalningen av stöd skall Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 22 december 1999 gällande godkännande av ett nationellt stödprogram som är förenligt med artikel 141 i anslutningsfördraget för Finland beaktas.

Jord- och skogsbruksministeriet justerar vid behov stödgrunderna på det sätt som förutsätts i kommissionens beslut.

15 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om och övervakning av de stöd som avses i detta beslut, betalning av stöden, den bokföring som behövs vid uppföljningen av stödgrunderna samt om den övriga verkställigheten av detta beslut.

16 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 26 januari 2000.

Det tillämpas dock från och med den 1 januari 2000.

Helsingfors den 20 januari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

REGIONINDELNING FÖR NATIONELLT STÖD TILL SÖDRA FINLAND

Region A

Alastaro, Askola, Aura, Bjärnå, Borgnäs, Elimäki, Esbo, Helsingfors, Grankulla, Karinainen, Karis, Kervo, Kiikala, Kimito, Koskis, Kouvola, Kuusjoki, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Loimaa, Loimaa kommun, Lovisa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Mörskom, Nurmijärvi, Oripää, Pemar, Pertteli, Pojo, Pukkila, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sibbo, Sjundeå, Somero, Strömfors, Tarvasjoki, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis och Västanfjärd samt, frånsett skärgårdsdelarna, Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Region B

Anjalankoski, Artsjö, Asikkala, Birkala, Björneborg, Brändö, Eckerö, Ekenäs, Eura, Euraåminne, Finström, Forssa, Fredrikshamn, Föglö, Geta, Gustavs, Hammarland, Hangö, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Houtskär, Huittinen, Humppila, Hyvinge, Hämeenkoski, Högfors, Iitti, Ikalis, Imatra, Iniö, Jaala, Janakkala, Jockis, Jomala, Joutseno, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä, Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, Karislojo, Kiikoinen, Kisko, Kiukainen, Kjulo, Kodisjoki, Korpo, Kotka, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kullaa, Kumlinge, Kumo, Kuusankoski, Kylmäkoski, Kärkölä, Kökar, Lahtis, Laitila, Lammi, Lappi, Lavia, Lemi, Lemland, Lempäälä, Loppi, Lumparland, Luopioinen, Luumäki, Luvia, Längelmäki, Mariehamn, Merimasku, Miehikkälä, Mouhijärvi, Mynämäki, Mäntsälä, Mäntyharju, Nagu, Nakkila, Nastola, Nokia, Norrmark, Nousis, Nummi-Pusula, Nystad, Orimattila, Orivesi, Padasjoki, Punkalaidun, Pyttis, Pyhäranta, Påmark, Pälkäne, Raumo, Renko, Riihimäki, Rimito, Sahalahti, Saltvik, Sammatti, Sottunga, Sund, Suodenniemi, Suomusjärvi, Sysmä, Säkylä, Tammela, Tammerfors, Tavastkyro, Tavastehus, Toijala, Tuulos, Tövsala, Ulvsby, Urjala, Vahto, Valkeala, Valkeakoski, Vammala, Vampula, Veckelax, Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Villmanstrand, Villnäs, Virolahti, Vårdö, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä och Äetsä samt skärgårdsdelarna av Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Skärgårdsområdena i regionerna A och B

Yttre skärgården

Brändö, Föglö, Houtskär, Iniö, Korpo, Kumlinge, Kökar, Nagu, Sottunga, Velkua och Vårdö samt öar i följande kommuner: Borgå, Dragsfjärd, Ekenäs, Finby, Gustavs, Halikko, Hammarland, Ingå, Lemland, Lemu, Merimasku, Nystad, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Rimito, Sagu, S:t Karins, Tövsala och Åbo.

Inre skärgården

Öar i följande kommuner: Hartola, Hauho, Joutseno, Jämijärvi, Jämsä, Kangasala, Kuhmoinen, Kuusankoski, Längelmäki, Padasjoki, Pälkäne, Sysmä och Valkeala.

Fasta Åland

Eckerö, Finström, Geta, Jomala, Lumparland, Mariehamn, Saltvik och Sund samt de delar av kommunerna Hammarland och Lemland som inte räknas till yttre skärgården.

Bilaga 2

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER FÖR DJURENHETER

Djurenhet = de

de
Nötkreatur, 2 år och över 1
Nötkreatur, 6 mån.―under 2 år 0,6
Tackor 0,15
Hongetter 0,48
Suggor 0,7
Hönor (inklusive moderhönor) 0,013
Broilrar 0,0053
Moderdjur av broiler 0,025
Moderdjur av gås, anka och kalkon 0,026
Moderdjur av and och fasan, hägnade 0,013
Hästar, över 6 mån.
― avelsston (inklusive ponnyston) 1
― finska hästar 0,85
― 1―3 år gamla övriga hästar och ponnyer 0,60
BILDANDE AV DJURENHETER I FRÅGA OM SLAKTSVIN OCH SÅDANA KALKONER, GÄSS OCH ANKOR SAMT HÄGNADE ÄNDER OCH FASANER SOM FÖDS UPP TILL KÖTTDJUR
13 slaktade slaktsvin 1 de
223 slaktade kalkoner 1 de
325 slaktade gäss 1 de
585 slaktade ankor 1 de
1 375 slaktade hägnade änder 1 de
1 375 slaktade hägnade fasaner 1 de

Bilaga 3

MAXIMIBELOPPEN FÖR LAGRINGSSTÖDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTER

PRODUKTION AV FÄRSKVAROR

maskinellt kylda lager mk/m3 övriga lager mk/m3
lök 90 60
morot 90 60
rotselleri 90 60
kinakål 90 60
purjolök 90 60
isbergssallat 90 60
rödbeta 69 46
vitkål 60 40
kålrot 50 33
blomkål 5 3

PRODUKTION FÖR INDUSTRIN

maskinellt kylda lager mk/m3 övriga lager mk/m3
blomkål 75 50
rotselleri 75 50
lök 28 19
vitkål 28 19
morot 9 6
rödkål 9 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.