15/2000

Utfärdat i Helsingfors den 12 januari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller tillämpningen av de bidragssystem som anges i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, nedan marknadsorganisationsförordningen.

Om bidragssystemen föreskrivs vidare i kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen, nedan tillämpningsförordningen.

Detta beslut gäller i tillämpliga delar även bidrag per tacka. Om systemet med bidrag per tacka föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 2467/98 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött.

Om förutsättningarna för de gemensamma bidragssystemen föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan horisontalförordningen. Om ärenden som faller inom ramen för horisontalförordningen föreskrivs i ett separat beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Definitioner

Sådana bidrag för nötkreatur som helt finansieras av Europeiska gemenskapen är:

1) tjurbidrag,

2) bidrag för stutar (bidrag för kastrerade tjurar),

3) dikobidrag,

4) extensifieringsersättning och därmed förknippat mjölkkobidrag i bergsområden, samt

5) slaktbidrag och tilläggsstöd.

Bergsområde definieras i rådets direktiv 95/412/EG om förteckningen över mindre gynnade jordbruksområden i den betydelse som avses i direktiv 75/268/EEG (Finland).

Om systemet med slaktbidrag och tilläggsstöd föreskrivs i ett separat beslut av jordoch skogsbruksministeriet.

3 §
Administrativa dokument

En nötdjursförteckning som skrivits ut med stöd av den databas (djuridentifikationsregistret) som avses i rådets förordning (EG) nr 820/97 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter är ett sådant administrativt dokument som avses i Europeiska gemenskapens regelverk. Som nötdjursförteckning godkänns endast förteckningar som Lantbrukets Datacentral Ab sänt lägenheten som har rubriken "Förteckning över nötdjur" eller sådana utskrifter ur dataprogrammet Elmer som har rubriken "Nötkreatursförteckning".

Till ansökan om tjurbidrag, bidrag för stutar eller dikobidrag skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötdjursförteckning eller de sidor i nötdjursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötdjur som ansökan om bidrag gäller.

En ansökan om sådant mjölkkobidrag i bergsområden som hänför sig till extensifieringsersättningen skall åtföljas av motsvarande dokument.

4 §
Begränsningar som gäller antalet tjurar och stutar per lägenhet

Vid beviljandet av tjurbidrag och bidrag för stutar tillämpas inte den övre gräns om högst 90 nötdjur per lägenhet som avses i artikel 4.1 i marknadsorganisationsförordningen. Detta följer av strävan att förbättra lönsamheten av nötköttsproduktionen, strukturutvecklingen, den specialiserade nötköttsproduktionen samt förutsättningarna för samarbete mellan producenterna.

Om det i artikel 4.4 i marknadsorganisationsförordningen avsedda tak (landskvot) som fastställts för Finland överskrids, riktas den proportionella minskning som skall göras enbart till de producenter för vilkas del det i ansökan eller ansökningarna angivna sammanlagda antalet bidragsberättigande tjurar och stutar i första åldersklassen överskrider 25 djur per kalenderår och lägenhet.

5 §
Högsta individuella referenskvantitet

Vid beviljande av dikobidrag tillämpas inte den högsta individuella referenskvantitet om 120 000 kilogram som avses i artikel 6.2 punkt b i marknadsorganisationsförordningen. Detta beror på strävan att förbättra lönsamheten av nötköttsproduktionen, strukturutvecklingen, den specialiserade nötköttsproduktionen samt förutsättningarna för samarbete mellan producenterna.

6 §
Referenskvantitet

Vid beräkning av den genomsnittliga mjölkavkastningen kan i fråga om kokontrollanslutna gårdar i stället för den genomsnittliga avkastning (6 400 kilogram) som avses i artikel 18 i tillämpningsförordningen tillämpas den anmälan om genomsnittlig avkastning för föregående kalenderår som fås ur kokontrollsystemet.

En i artikel 31 i tillämpningsförordningen avsedd referenskvantitet som tilldelats producenten den 31 mars och som beaktas vid fastställande av en djurtäthetsfaktor överförs från mjölkkvotsregistret såsom en uppgift som gäller ansökan. Om den uppgift som överförts från mjölkkvotsregistret till ansökan är felaktig, skall producenten rätta till uppgiften.

7 §
Ansökan

Ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar kan göras för ett eller flera bidragsberättigande djur som faller inom ramen för bidragssystemet.

En ansökan om dikobidrag skall omfatta minst tre bidragsberättigande dikor.

Enligt artikel 1.4 i kommissionens förordning (EEG) nr 2700/93 om tillämpningsföreskrifter för bidrag till får- och getköttsproducenter, nedan fårförordningen, skall varje ansökan omfatta minst tio tackor.

Om ansökningstiderna föreskrivs i ett separat beslut av jord- och skogsbruksministeriet. Endast en ansökan kan inlämnas per ansökningsomgång. Ansökan kan omfatta en eller flera blanketter.

8 §
Djurhållningsperiod

Den djurhållningsperiod för nötkreatur som avses i artiklarna 5, 16 och 32.7 i tillämpningsförordningen skall enligt nämnda artiklar börja dagen efter det att ansökan lämnades in. Om ansökan har lämnats in innan den egentliga ansökningstiden börjat, skall djurhållningsperioden börja dagen efter den första dagen för inlämning av ansökan för ansökningsomgången i fråga.

Enligt artikel 1.3 i fårförordningen börjar den djurhållningsperiod för tackor som skall uppgå till 100 dagar för samtliga sökandes del dagen efter den sista dagen för inlämning av ansökan.

9 §
Foderareal

Foderarealen skall vara tillgänglig för uppfödning av djur mellan den 1 februari och den 31 augusti, sagda datum medräknade. Mellan den 1 maj och den 31 augusti, sagda datum medräknade, skall foderarealen vara tillgänglig för djuren tillhörande den producent som anmält arealen som foderareal eller vid särskilt angivna överföringar i besittningen den som övertar besittningen.

10 §
Extensifieringsersättning

Vid fastställande av extensifieringsersättningens belopp tillämpas artikel 13.2 andra stycket i marknadsorganisationsförordningen, dvs. en stegvis modell.

De individuella djurenheterna för nötkreatur under ett kalenderår skall fastställas med djuridentifikationsregistret.

Den djurtäthet som grundar sig på djuridentifikationsregistret räknas i förhållande till varaktigheten av den tid som djuren varit på lägenheten.

11 §
Betesmark

Med betesmark som är en förutsättning för erhållande av extensifieringsersättning avses sådana områden som lämpar sig för betande nötkreatur och/eller får och som huvudsakligen består av gräsväxter.

Lägenheten skall låta nötkreatur eller får gå på bete enligt den lokala betespraxis som iakttas på orten.

Ett område som anmälts som betesmark kan också utnyttjas för skörd av hö, ensilage och/eller färskfoder. För ett område som anmälts som betesmark får inte uppbäras bidrag för ensilagevall.

12 §
Sanktioner mot användning eller olaga innehav av förbjudna ämnen eller produkter

I artikel 23 i marknadsorganisationsförordningen föreskrivs om sanktioner mot användning eller olaga innehav av förbjudna ämnen eller produkter under det år då upptäckten görs.

En producent som i två kontroller har konstaterats använda eller olagligt inneha sådana tillväxtbefrämjande ämnen eller produkter som är förbjudna enligt gemenskapens bestämmelser på veterinärområdet, skall för kontrollåret och för en period av fyra kalenderår efter kontrollen uteslutas från de stödsystem för nötkreatur som hör till tillämpningsområdet för detta beslut.

Uteslutning från stödsystemen gäller också den som fortsätter som producent på lägenheten ifall det finns något som tyder på att produktionsarrangemangen tillämpas i syfte att kringgå beslutet om uteslutning.

13 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

I samband med en sådan i artikel 14 a i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem avsedd överföring av besittningen av en hel lägenhet som sker efter att en stödansökan har lämnats in betalas djurbidragen till den som övertar gårdsbruket.

14 §
Minimibelopp för bidraget

Bidraget beviljas inte om mängden av beloppet är 50 euro eller mindre.

15 §
Förvaring av dokument

Producenten skall förvara dokument som hänför sig till ansökan om bidrag minst det år då ansökan gjordes och i tre kalenderår därefter.

Som dokument som hänför sig till ansökan om bidrag anses också förteckningar över nötdjur, nötkreatursförteckningar och djurförteckningar över fårflocken.

16 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

17 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

18 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 19 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999; EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999; EGT nr L 281, 4.11.1999, s. 30
Rådets förordning (EG) nr 2467/98; EGT nr L 312, 20.11.1998, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1259/1999; EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 113
Rådets direktiv 95/412/EG; EGT nr L 241, 10.10.1995, s. 23
Rådets förordning (EG) nr 820/97, EGT nr L 117, 7.5.1997, s. 1
Komissionens förordning (EEG) nr 2700/93, EGT nr L 245, 1.10.1993, s. 99
Komissionens förordning (EEG) nr 3887/92, EGT nr L 391, 31.12.1992, s. 36
Komissionens förordning (EG) nr 229/95, EGT nr L 27, 4.2.1995, s. 3
Komissionens förordning (EG) nr 1648/95, EGT nr L 156, 7.7.1995, s. 27
Komissionens förordning (EG) nr 2015/95, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 2
Komissionens förordning (EG) nr 1678/98, EGT nr L 212, 30.7.1998, s. 23
Komissionens förordning (EG) nr 2801/1999, EGT nr L 340, 31.12.1999, s. 29

Helsingfors den 12 januari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.