10/2000

Given i Helsingfors den 14 januari 2000

Förordning om ändring av förordningen om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 19 maj 1995 om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet (808/1995) 1 §, 3 § 1 och 3 mom. samt 4 § 1 mom. och

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §

Domstolarna skall meddela befolkningsdatasystemet sina avgöranden i ärenden som gäller

1) fastställelse av erkännande av faderskap,

2) vårdnaden om barn,

3) begränsning av handlingsbehörighet eller ändring av begränsningen,

4) förordnande av intressebevakare eller skiljande av intressebevakaren från uppdraget,

5) fördelning av intressebevakaruppdrag mellan intressebevakare,

6) förordnande av företrädare som avses i 5 kap. lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) eller skiljande av företrädaren från uppdraget,

7) äktenskapsskillnad,

8) ogiltigförklaring av vigsel,

9) fastställande och upphävande av faderskap,

10) adoption eller ändring i enlighet med lagen om adoption (153/1985) av adoptionsförhållanden som uppkommit före den 1 januari 1980,

11) upphävande av begränsning av handlingsbehörighet,

12) upphörande av intressebevakaruppdrag med stöd av 17 § 3 mom. lagen om förmyndarverksamhet (442/1999),

13) dödförklaring samt

14) förlust av släktnamn.

Tingsrätten meddelar i 1 mom. 3―5, 11 och 12 punkten avsedda avgöranden som skall meddelas förmyndarmyndigheten med stöd av 65 § lagen om förmyndarverksamhet, samt beslut att förordna en förälder till intressebevakare för en minderårig. Har intressebevakaren förordnats med stöd av 10 § i nämnda lag, lämnas ett meddelande till befolkningsdatasystemet endast om intressebevakaren har förordnats för en känd huvudman i ett fall som avses i 1, 2 eller 4 punkten i nämnda paragraf och intressebevakaruppdraget omfattar egendomsförvaltning eller intressebevakning i ett oskiftat bo.

Tingsrätten meddelar inte i 1 mom. 7―14 punkten avsedda avgöranden som inte vunnit laga kraft och inte heller avgöranden som inte föranleder någon ändring i befolkningsdatasystemet.

3 §

Genast efter att ett avgörande givits eller avkunnats

1) skall tingsrätten lämna ett meddelande om sitt slutliga avgörande i ärenden som avses i 1 § 1 mom. 1―6 punkten och meddelande om ett interimistiskt förordnande i ärenden som avses i 2―5 punkten i nämnda moment,

2) skall hovrätten lämna ett interimistiskt meddelande om sitt avgörande och ett meddelande om interimistiskt förordnande i ett ärende som avses i 1 § 1 mom. 2―5 samt 11 och 12 punkten ifall avgörandet föranleder ändring av de uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet.


Andra meddelanden från hovrätten än de som avses i 1 mom. och tingsrättens meddelanden om laga kraft vunna avgöranden i ärenden som avses i 1 § 1 mom. 7―14 punkten skall lämnas efter utgången av tid som utsatts för ändringssökande. Har missnöje med tingsrättens avgörande inte anmälts, lämnas meddelandet dock efter utgången av den tid som stadgats för anmälan av missnöje.

4 §

Andra meddelanden än tingsrättens maskinläsbara meddelanden skall utan dröjsmål tillställas den behöriga magistraten.

I de meddelanden som avses i 1 mom. skall nämnas huruvida ändring sökts i beslutet förutom i meddelanden om ärenden som avses i 1 § 1 mom. 3―6 punkten. Om anmälan av missnöje har begränsats att gälla endast en del av tingsrättens avgörande skall detta anges i meddelandet.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000.

I 4 § 1 mom. avsedda meddelanden, förutom de meddelanden som avses i 1 § 1 mom. 3―6, 11 och 12 punkten, tillställs dock Befolkningsregistercentralen till den 1 maj 2000.

Helsingfors den 14 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.