2/2000

Utfärdat i Helsingfors den 13 januari 2000

Statsrådets beslut om förbud och begränsningar i fråga om produkter som innehåller nickel och dess föreningar

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), av dessa lagrum 43 § 1 mom. sådant det lyder i lagen 57/1999 och 44 § sådan den lyder i lagen 1412/1992, samt med stöd av 24 § produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/1986), sådan den lyder delvis ändrad i lagen 539/1993, beslutat:

1 §

I detta beslut meddelas föreskrifter om förbud och begränsningar enligt bilagan i fråga om produkter som innehåller nickel och dess föreningar.

Beslutet gäller inte forskning, utvecklingsarbete eller analyser och inte heller export till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §

Iakttagandet av detta beslut övervakas inom sina respektive verksamhetsområden av de myndigheter som utövar tillsyn över iakttagandet av kemikalielagen och produktsäkerhetslagen.

De test, som beslutet förutsätter skall utföras i enlighet med SFS-EN standarder som Finlands standardiseringsförbund fastställt.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 20 januari 2000.

Produkter som strider mot kraven i detta beslut får inte introduceras marknaden efter den 20 juli 2000.

Produkter som strider mot kraven i detta beslut får inte säljas till eller tillhandahållas konsumenterna efter den 20 juli 2001 såframt inte produkterna har introducerats på marknaden före ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv (94/27/EG), EGT nr L 188/1, 22.7.1994

Helsingfors den 13 januari 2000

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Konsultativ tjänsteman
Juha Pyötsiä

Bilaga

Nickel (CAS nr 7440―0-20, EINECS nr 2311114) och dess föreningar

Nickel och dess föreningar får inte användas eller introduceras på markanden

1. i sådana smycker eller delar därtill, som efter håltagning placeras i öron eller andra delar av människokroppen under läkningen av det sår som orsakats av håltagningen, såvida de inte är homogena och nickelhalten ― uttryckt i massprocent nickel av den totala massan ― är under 0,05 %,

2. i produkter som är avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden, t.ex.

― örhängen,

― halsband, armband och kedjor, vristsmycken och fingerringar,

― boetter, armband och spännen till armbandsur,

― skalmar till glasögon och solglasögon,

― nitknappar, spännen, nitar, blixtlås och metallmärken som används i kläder,

om den mängd nickel som avges från de delar som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden överstiger 0,5 µg/cm2/vecka,

3. i sådana produkter som avses i punkt 2 och som har en nickelfri beläggning, om denna beläggning inte begränsar den mängd nickel som avges från de delar som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden till under 0,5 µg/cm2/vecka under minst två år vid normal användning av produkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.