1373/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 8 §, sådan den lyder i lag 918/1998, som följer:

8 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35―39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 67, 69, och 75 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80―83, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/1956).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Om handikappbidrag när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, god man, vårdnadshavare eller någon annan som avses i 43 eller 44 § folkpensionslagen, fortsätter utbetalningen av handikappbidraget tills folkpensionsanstalten har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare eller instans som har rätt att lyfta handikappbidraget.

RP 163/1999
ShUB 26/1999
RSv 137/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.