1372/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av 8 och 9 § lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 8 och 9 §, av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i lag 891/1994, som följer:

8 §

Omhänderhas vårdnaden om ett barn inte av dess intressebevakare, kan folkpensionsanstalten efter att ha hört det organ som avses i 6 § socialvårdslagen besluta att vårdbidraget skall utbetalas till den som har vårdnaden om barnet. Om det av särskilda skäl inte kan anses ändamålsenligt att vårdbidraget betalas till den som har rätt att lyfta det, kan folkpensionsanstalten besluta att vårdbidraget skall betalas till organet eller med dess samtycke till en lämplig person.

9 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35―39, 39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 69, 75 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80―83, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/1956).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 163/1999
ShUB 26/1999
RSv 137/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.