1369/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 35 § och 37 § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 35 § i lag 104/1990 och 37 § 1 mom. i lag 982/1996, samt

fogas till 28 §, sådan den lyder i nämnda lag 104/1990 och i lagarna 947/1992 och 916/1998, ett nytt 5 mom. samt till 30 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 104/1990, 982/1996 och 916/1998, en ny 4 a-punkt som följer:

28 §

Om barnpension enligt en internationell överenskommelse som är bindande för Finland skall räknas ut avvägd enligt den tid förmånslåtaren var bosatt i Finland, bestäms avvägningskoefficienten på det sätt som anges i 15 g §.

30 §

Efterlevandepensionens kompletteringsbelopp bestäms enligt 15 b, 15 d och 15 f §. Av pensionstagarens arbetsinkomst beaktas dock endast 60 procent när årsinkomsten fastställs. Som arbetsinkomst anses löneinkomst samt den del av inkomst av rörelse, yrke, gårdsbruk eller någon annan förvärvsverksamhet som skall anses som skälig ersättning för det arbete som har utförts i ovan avsedd förvärvsverksamhet. Som arbetsinkomst betraktas också


4 a) utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997),


35 §

Omhänderhas vårdnaden om ett minderårigt barn inte av dess intressebevakare, kan pensionen betalas till den som har vårdnaden om barnet. Innan pensionen betalas ut skall folkpensionsanstalten höra det organ som avses i 6 § socialvårdslagen.

Barnpensionen kan betalas till det organ som avses i 1 mom., om det av särskilda skäl inte kan anses ändamålsenligt att pensionen betalas till den som har rätt att lyfta den. Pensionen kan i sådana fall med organets samtycke också betalas till någon annan person.

Om barnet har fyllt 15 år kan pensionen med intressebevakarens samtycke betalas till barnet självt.

37 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37―39, 39 b, 40―42, 43 och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 46, 67, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 75, 79―83, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen. Om mottagaren av barnpension innan pensionen börjar inte har varit bosatt i Finland den tid på 10 år som förutsätts i 41 § folkpensionslagen, kan pensionen utan hinder av boende utomlands betalas om barnets vårdnadshavare uppfyller bosättningskravet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Lagens 28 § 5 mom. kan dock tillämpas från och med den 1 september 1999.

Om pensionen när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, god man, vårdnadshavare eller någon annan som avses i 43 eller 44 § folkpensionslagen, fortsätter utbetalningen av pensionen till denna person eller instans tills folkpensionsanstalten har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare eller instans som har rätt att lyfta pensionstagarens pension.

Om barnpension när denna lag träder i kraft betalas till ett 15 år fyllt barn självt, fortsätter utbetalningen av pensionen till barnet självt tills barnets intressebevakare meddelar folkpensionsanstalten att han inte samtycker till detta.

RP 163/1999
ShUB 26/1999
RSv 137/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.