1347/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 172 § 2 mom. och 212, 212 a, 213, 217 och 219 §,

av dessa lagrum 212 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 700/1994, 212 a och 213 § sådana de lyder i lag 1486/1994, 217 § sådan den lyder i lag 542/1996 och 219 § sådan den lyder i lag 649/1995, samt

ändras 101 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1486/1994, som följer:

101 §

Om förfarandet vid import av varor, betalning, återbäring och återindrivning av skatt samt även om annat förfarande, om skatteförhöjning, felavgift, efterbeskattning och sökande av ändring samt om sekretess i fråga om uppgifter och om utlämnande och er- hållande av sekretessbelagda uppgifter gäller, om inte något annat föreskrivs i denna lag, i tillämpliga delar vad som i tullagstiftningen föreskrivs om tull.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 149/1999
StaUB 30/1999
FvUU 10/1999
RSv 131/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.