1340/1999

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om uträkning av arbetspension i vissa fall

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 11 § 2 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) samt 19 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och 17 § 1 mom. lagen av samma dag om pension för företagare (468/1969), dessa lagrum sådana de lyder, 11 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare i lag 459/1986, 19 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare i lag 1335/1999 och 17 § 1 mom. lagen om pension för företagare i lag 1334/1999, beslutat:

1 §

Om pensionsåldern sänkts i enlighet med de till det sista arbetsförhållandet hörande villkoren för pensionsskyddet till en lägre ålder än 65 år och om pensionen börjar vid en senare tidpunkt än vid ingången av den månad som följer efter det pensionsåldern uppnåtts, förhöjs den till det sista arbetsförhållandet anslutna och i enlighet med 8 § lagen om pension för arbetstagare samordnade grundpensionen försäkringsmatematiskt med användning av koefficienterna i följande tabell och med tillämpning av 5 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare på sätt som föreskrivs i 2-3 §.

pensionsålder koefficient pensionsålder koefficient
50 eller lägre 1,875 58 1,421
51 1,813 59 1,369
52 1,752 60 1,316
53 1,693 61 1,238
54 1,636 62 1,168
55 1,581 63 1,106
56 1,527 64 1,050
57 1,474 65 1,000
2 §

Pensionsåldern bestäms med en månads noggrannhet och den koefficient som motsvarar denna ålder uträknas på basen av tabellen med en tusendedels noggrannhet med användning av lineär interpolation.

3 §

Om pensionen börjar senast vid ingången av den månad som följer efter det 65 års åldern uppnåtts, uträknas det i 1 § avsedda pensionsbeloppet så, att den samordnade grundpensionen, så stor som den vore om pensionssökanden hade gått i pension omedelbart efter uppnådd pensionsålder, multipliceras med den koefficient i tabellen som motsvarar pensionsåldern, varefter produkten divideras med den koefficient som motsvarar den ålder då pensionssökandens pension börjar och som har beräknats enligt 2 §.

Om pensionen börjar senare än vid ingången av den månad som följer efter det 65 års åldern uppnåtts, uträknas först i enlighet med 1 mom. det pensionsbeloppet som motsvarar den pension, som skulle ha börjat vid ingången av månaden efter uppnådd 65 års ålder. Den på detta sätt uträknade pensionen förhöjs i enlighet med 5 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare för varje sådan månad, med vilken pensionens begynnelsetidpunkt uppskjutits till en senare tidpunkt än ingången av den månad som följde efter uppnåendet av 65 års åldern.

4 §

Om ålders-, invalid- och arbetslöshetspensionens belopp höjts i enlighet med de till det sista arbetsförhållandet eller den sista lantbruksföretagar- eller företagarperioden hörande villkoren för pensionsskyddet utöver den i minimivillkoren föreskrivna nivån och ålderspensionen börjar senare än vid ingången av den månad som följer efter det pensionsåldern uppnåtts, omvandlas den utöver miniminivån intjänade pensionen försäkringsmatematiskt så, att kapitalvärdet för ålderspensionen bibehålls. Kapitalvärdeskoefficienten skall motsvara den försäkrades ålder med en månads noggrannhet samt den försäkrades kön.

5 §

Om ålders-, invalid- och arbetslöshetspensionens belopp höjts i enlighet med de till det sista arbetsförhållandet eller den sista lantbruksföretagar- eller företagarperioden hörande villkoren för pensionsskyddet utöver den i minimivillkoren föreskrvina nivån och om ålderspensionen tas ut i förtid omvandlas den utöver miniminivån fram till pensionens begynnelsetidpunkt intjänade pensionen försäkringmatematiskt så, att det sammanlagda kapitalvärdet för ålders- och invalidpensionen bibehålls. Kapitalvärdeskoefficienten skall motsvara den försäkrades ålder med en månads noggrannhet samt den försäkrades kön.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Om pensionssökanden har uppnått pensionsåldern före den 1 januari 2000 och ålderspensionen börjar nämnda datum eller senare, uträknas förhöjningen på pensionen för uppskovstiden före den 1 januari 2000 enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut om uträkning av arbetspension i vissa fall (500/1986).

Helsingfors den 30 december 1999

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.