1338/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) 37 § 1 mom., sådant det lyder i lag 884/1994, som följer:

37 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för avträdelseersättning i tillämpliga delar 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §, 18 § 2 och 3 mom., 19 b § 1―4 mom. samt 19 c § 2―7 mom., 19 d, 20, 21 och 21 a―21 e § lagen om pension för arbetstagare samt 16―18 § och 19 § 5―7 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 165/1999
ShUB 28/1999
RSv 139/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.