1327/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Förordning om ändring av förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 2 november 1984 om verkställighet av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (742/1984) 4 a § 1 och 2 mom., 4 c § 1 och 2 mom. och 4 g § 1 och 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 4 a § 1 mom. i förordning 1404/1997 och 2 mom. i förordning 1503/1994 samt 4 c § 1 och 2 mom. och 4 g § 1 och 2 mom. i förordning 732/1997, som följer:

4 a §

Företagsverksamhet är väsentlig på det sätt som avses i 13 § 3 mom. och 16 a § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa under de månader då en person för verksamhet, för vilken den fastställda arbetsinkomsten uppgår till minst 710 euro i månaden har haft en gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/1969). Om en person är försäkrad enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961), skall den förjänst per månad som framgår av den nämnda lagen motsvara den ovan nämnda summan.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (476/1969) och vilkas arbetsinkomst enligt nämnda lag uppgår till minst 400 euro i månaden.


4 c §

En beräkning av försäljningsvinsten skall göras när dagpenning söks i samband med att ett företag läggs ner, oberoende av om företagsegendomen då har sålts.

Försäljningsvinsten räknas ut genom att från försäljningspriset dras av

1) 50 procent i presumtiv anskaffningsutgift, eller

2) det sammanlagda beloppet av den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för egendomen och kostnaderna för vinstens förvärvande, om det är större än den anskaffningsutgift som avses i 1 mom.


4 g §

Försäljningsvinsten periodiseras utifrån företagarens arbetsinkomst genom en beräkning av hur många månaders arbetsinkomst försäljningsvinsten motsvarar. Inom grundskyddet görs periodiseringen dock utifrån grunddagpenningens belopp, om det är större än den arbetsinkomst som avses i 3 mom. Om det efter periodiseringen kvarstår en rest, anses en månad bestå av 21,5 arbetsdagar.

Som arbetsinkomst räknas inom förtjänstskyddet den arbetsinkomst enligt vilken företagaren har låtit försäkra sig i en arbetslöshetskassa.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.