1298/1999

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1999

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Sådan avgiftsfri utlåningsservice som avses i 4 § 1 mom. lagen om biblioteket för synskadade (638/1996) är

1) lån ur bibliotekets egna samlingar till privatpersoner, bibliotek och andra inrättningar,

2) lån till och från utlandet,

3) utlåning av Clarke & Smith-bandspelare,

4) distribution av bibliotekets basförteckningar till användarna, samt

5) handlednings- och rådgivningsservice samt informationssökning i de databaser som finns tillgängliga i biblioteket.

Avgift uppbärs inte för att sända ut lån till användarna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Om inte annat följer av 1 §, är läromedelstjänster sådana prestationer som biblioteket prissätter enligt 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Biblioteket för synskadade tar ut fast avgift för följande prestationer:

1) läroböcker som hör till den grundläggande utbildningen: talbok 260 mark, punktskriftsbok 260 mark, elektronisk bok 100 mark och reliefmaterial 260 mark,

2) läroböcker som hör till gymnasieundervisningen: talbok 100 mark, punktskriftsbok 100 mark, elektronisk bok 100 mark och reliefmaterial 260 mark,

3) andra läro- och tentamensböcker vid läroanstalter och högskolor än sådana som avses i 2 och 3 punkten: talbok 260 mark, punktskriftsbok 260 mark och elektronisk bok 100 mark, om en studerande i specialunervisningen får läroböckerna avgiftsfritt,

4) överföring till punktskrift och utskrift av studentexamensprov, inträdesprov och andra provtexter 20 mark per sida punktskrift, samt

5) överföring till punktskrift och utskrift av andra läromedel: duplicerat material som delas ut på lektionerna 20 mark per sida punktskrift, lösa reliefsidor 10―20 mark per sida och reliefmaterial 260 mark.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) försäljning av talböcker, punktskriftsböcker, elektroniska böcker och annat specialmaterial, varvid tillverkningskostnaderna för originalexemplaret inte ingår i priset på den bok som säljs, om boken är producerad för bibliotekets lånesamling eller som läromedel enligt 2 §, utan för den uppbärs en avgift som skall motsvara självkostnadsvärdet på bokkopian, eller dock minst värdet på motsvarande bok i svartskrift,

2) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning,

3) försäljning av bandnings- och punktskriftstjänster,

4) utbildnings- och konsultservice,

5) uthyrning av lokaler och utrustning, samt

6) andra beställda prestationer.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000 och gäller till den 31 december 2001.

Helsingfors den 22 december 1999

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.