1289/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 17 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 17 § 1 mom. och

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1186/1998, ett nytt 8 mom. varvid det nuvarande 8 mom. blir 9 mom. som följer:

17 §
Priserna per enhet för grundläggande utbildning

Priserna per enhet per elev i grundläggande utbildning skall beräknas vartannat år på basis av de riksomfattande totalkostnader som alla utbildningsanordnare har haft för den grundläggande utbildningen under året före det då priserna per enhet bestäms. När priserna per enhet beräknas beaktas emellertid inte utgifterna för undervisning utomlands eller de elever som får sådan undervisning. Vid beräkningen av priserna per enhet beaktas 85 procent av antalet elever som får förskoleundervisning avsedd för andra elever än sådana som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning och 60 procent av de elever som fyllt 18 år.


Priset per enhet i förskoleundervisning för andra elever än sådana som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning är 85 procent av det pris per enhet som bestämts per elev för utbildningsanordnaren i fråga.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

Utan hinder av 6, 8 och 9 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) är den statsandel som kommunen beviljas från den 1 augusti 2000 till utgången av nämnda år för förskoleundervisning som ordnas för andra elever än sådana som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning, fem tolftedelar av ett belopp som är 57 procent av produkten av antalet elever som får nämnda undervisning hösten 2000 och priset per enhet för förskoleundervisningen.

Utan hinder av 6, 8 och 9 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är den statsandel som kommunen beviljas från ingången av 2001 till den 30 juni nämnda år för förskoleundervisning som ordnas för andra elever än sådana som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning, sex tolftedelar av ett belopp som är 57 procent av produkten av antalet elever som får nämnda undervisning hösten 2000 och priset per enhet för förskoleundervisningen. Efter detta beviljas kommunen statsandel för nämnda förskoleundervisning enligt vad som bestäms i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Utan hinder av 7 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är den statsandel som samkommuner och privata utbildningsanordnare beviljas från den 1 augusti 2000 till utgången av nämnda år för förskoleundervisning som ordnas för andra elever än sådana som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning, fem tolftedelar av produkten av antalet elever som får nämnda undervisning och priset per enhet för förskoleundervisningen.

Utan hinder av 17 § 1 mom. i denna lag samt 1 § 3 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beaktas kostnaderna för förskoleundervisning som har ordnats i samband med barndagvård 1999 inte i de riksomfattande totalkostnader- na för grundläggande utbildning när priserna per enhet för grundläggande utbildning för 2001 räknas ut.

RP 91/1999
KuUB 7/1999
RSv 99/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.