1284/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om planläggningsmätning

På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av 206 § markanvändnings- och bygglagen av den 5 februari 1999 (132/1999):

Allmänna bestämmelser
1 §

Detaljplaner och separata tomtindelningar skall grunda sig på mätningar och baskartor om vilka bestäms i denna förordning.

2 §

Vid planläggningsmätning skall väljas en ändamålsenlig metod som lämpar sig för planläggningens syfte och för de krav som byggandet och den övriga markanvändningen i området föranleder.

Tekniska bestämmelser
3 §

Planläggningsmätningen skall baseras på stompunkter.

4 §

Vid planläggningsmätningen skall det riksomfattande koordinat- och höjdsystemet användas, om inte särskilda skäl kräver något annat.

5 §

Detaljer som anses vara behövliga för förverkligandet av en plan och för planläggningen skall inmätas med en noggrannhet som objektet och skalan för den karta som skall uppgöras förutsätter.

Markytans höjdförhållanden skall avbildas på kartan med höjdkurvor och höjdpunkter. Höjdförhållandena kan dessutom återges på något annat åskådligt sätt.

6 §

Baskartan skall uppgöras i enlighet med den allmänna avbildningsteknik som gäller kartor.

Som baskarta för planen skall en karta som avbildar terrängen användas. Den kan vara en karta som baseras på streckbeteckningar (grafisk karta). Den kan också vara en karta som består av flygbilder i ortogonalprojektion med motsvarande noggrannhet samt av behövliga streckbeteckningar (flygbildskarta). På en flygbildskarta skall anges åtminstone markytans höjdförhållanden samt genom streckbeteckningar fastighetsindelningen, byggnaderna och vägarna, behövliga namn samt viktiga ledningar.

Övervakning
7 §

Lantmäteriverket övervakar planläggningsmätningarna.

Om kommunen har tillgång till en tjänsteinnehavare som har avlagt en för uppgiften lämplig diplomingenjör examen vid en teknisk högskolas avdelning för lantmäteri och som är förtrogen med det praktiska utförandet av planläggningsmätningar, övervakar en sådan tjänsteinnehavare med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. de planläggningsmätningar som utförs i kommunen. Lantmäteriverket kan emellertid i enskilda fall på ansökan av kommunen åta sig att övervaka en planläggningsmätning.

Dessutom kan Lantmäteriverket på ansökan av kommunen i den utsträckning lantmäteriverket bestämmer överföra sina övervakningsuppgifter på en kommunal tjänsteinnehavare som har avlagt en för uppgiften lämplig ingenjörs- eller teknikerexamen vid en yrkeshögskola eller en teknisk läroanstalt och som är förtrogen med det praktiska utförandet av planläggningsmätningar.

8 §

Innan planläggningsmätningen inleds skall övervakaren tillställas en plan för arbetet samt efter avslutad mätning handlingarna och kartan för granskning.

9 §

Om kartan uppfyller kraven i denna förordning skall den som övervakar planläggningsmätningen godkänna den, och kartan skall förses med en anteckning om godkännande.

10 §

Kommunen skall förvara handlingarna och kartorna över planläggningsmätningar som den låtit utföra.

Särskilda bestämmelser
11 §

Tillsynen över verkställigheten av denna förordning ankommer på miljöministeriet.

12 §

En detaljplan eller tomtindelning eller en ändring av en sådan får inte godkännas, om baskartan är till den grad föråldrad att den inte längre kan användas som grund för planläggningen. En smärre ändring kan dock godkännas trots att baskartan är föråldrad, om ändringen inte väsentligt påverkar plan-läggningen eller tomtindelningen av området eller dess närmaste omgivning.

13 §

En detaljplan eller tomtindelning eller en ändring av en sådan som baserar sig på en planläggningsmätning som utförts innan denna förordning trätt i kraft får utan hinder av denna förordning godkännas till den del planläggningsmätningen har utförts med den exakthet som förutsatts i de bestämmelser som varit i kraft tidigare, om inte något annat följer av områdets karaktär eller utveckling.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Den tillämpas på planläggningsmätningar som inleds efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.