1259/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av lagen om stämningsmän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 juni 1986 om stämningsmän (505/1986) 6 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 887/1996, samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

4 a §
Rätt att få kontaktinformation

Stämningsmän och tjänstemän som enligt 6 § har rätt att verkställa delgivning är utan hinder av sekretessbestämmelserna berättigade att i enskilda delgivningsärenden av myndigheter, samfund som sköter offentliga uppdrag samt inrättningar eller samfund som bedriver televerksamhet eller postförmedling få nödvändiga adress- och telefonuppgifter samt annan behövlig kontaktinformation om den person eller det samfund som delgivningen gäller.

De uppgifter som avses i 1 mom. skall ges avgiftsfritt. Bestämmelserna i detta moment gäller inte uppgifter som lämnats ut med hjälp av automatisk databehandling.

6 §
Andra som har rätt att verkställa delgivning

Berättigad att, så som stämningsman, verkställa stämning och delgivning är


2) tjänsteman som har förordnats härtill av chefen för en domstol, ett exekutionsverk, ett häradsämbete, utsökningsavdelningen vid häradsämbete eller en polisinrättning och som är anställd vid myndigheten,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 111/1999
LaUB 8/1999
RSv 92/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.